Ambitie in Klimaatakkoord moet hoger

GrienLinks is positief dat in het Klimaatakkoord in breed verband afspraken zijn gemaakt over de klimaatverandering. Het is goed dat bijvoorbeeld de problematiek in de veenweidegebieden eindelijk wordt aangepakt, maar er ook aandacht is voor natuurinclusieve groei, de transitie naar een circulaire economie en er aandacht is voor lokale initiatieven. ‘Maar de ambitie in het Klimaatakkoord ligt laag. De 49% CO2 reductie die Gedeputeerde Staten voorstelt zien wij als een minimale stap. Zelfs het Rijk adviseert om 55% reductie aan te houden en Urgenda heeft een rechtszaak aangespannen die dwingt tot een grotere reductie dan waar nu op wordt ingezet’, sprak fractievoorzitter Charda Kuipers in het debat op 30 oktober.

Er moet direct gestart worden met het uitwerken van en concretiseren van de plannen, daarom heeft GrienLinks ingestemd met het akkoord dat voorligt. Daarnaast hebben we samen met de Partij voor de Dieren een motie ingediend om de input van Urgenda in het akkoord te betrekken.
Daarnaast heeft GrienLinks ook een amendement met de ChristenUnie mee ingediend, waarin wordt voorgesteld om de criteria van evenredigheid, doelmatigheid en draagvlak uit het akkoord te schrappen. Het Klimaatakkoord moet zo snel mogelijk verder worden uitgewerkt. Extra criteria kunnen een rem zijn op de kansen en ambities die het Klimaatakkoord met zich meebrengt. Kuipers: ‘Terecht is er veel aandacht voor draagvlak, maar dat is iets dat moet groeien, waar je aan moet werken. Het is een wisselwerking tussen mienskip en overheid, geen passief en statisch gegeven, maar juist in beweging door goede inlichtingen, transparantie en medezeggenschap. De overheid, dus ook onze Provincie, heeft een harde taak om zich dáárvoor in te spannen. Wat ons betreft gaan wij voortvarend aan de slag met de uitwerking van het Klimaatakkoord, want met de PAS-crisis in het achterhoofd, en onze kinderen in het hart, is uitstellen wellicht niet zo’n goed idee.’

De volledige spreektekst is hier te downloaden.

Stemuitslagen

Motie Steun Urgenda:
Voor: GL, PvdD, FNP (1), D66.
Tegen: SP, PVV, FvD, PvdA, FNP (3), VVD, CU, 50Plus, CDA.

Amendement schrappen extra criteria
Voor: GL, CU, D66, 50Plus.
Tegen: SP, PVV, FvD, PvdD, PvdA, FNP, VVD, CDA.