Statenlid Jochem Knol: “Insecten zijn geen bij-zaak”

“Er zijn in Fryslân talrijke prachtige initiatieven om biodiversiteit te bevorderen, zoals Friesland zoemt, Elfsteden Bijenlint Fryslân, het bijenpact, ecologisch bermbeheer en nog veel meer. Het probleem is dat er witte plekken tussen de insectvriendelijke gebieden liggen die te groot zijn om te overbruggen. Daarom is het belangrijk deze initiatieven en gebieden met elkaar te verbinden zodat er een insectennetwerk ontstaat”, betoogde Statenlid Jochem Knol tijdens de Statenvergadering op 30 oktober. “Twee jaar geleden is er een motie van GrienLinks, PvdA en SP met een ruime meerderheid aangenomen. Nu ligt er een voorstel van het college om deze motie uit te voeren. Maar met deze uitwerking zijn wij niet gelukkig. Deze bevordert wel biodiversiteit in het algemeen, maar niet specifiek het insectennetwerk.” Daarom diende Jochem Knol een amendement in voor een uitwerking zoals de motie bedoeld was. Dat werd aangenomen.

Al op 8 november 2017 pleitte toenmalig GrienLinks fractievoorzitter Retze van der Honing voor een insectennetwerk, omdat uit onderzoek is gebleken dat in de afgelopen decennia maar liefst driekwart van de insecten verdwenen is. Zijn motie (mee ingediend door PvdA en SP), waarin gevraagd werd om een actieplan voor en uitvoering van een insectennetwerk, werd met een ruime meerderheid aangenomen. Toch kwam dat actieplan er niet. Daarom vroeg Van der Honing in mei 2018 opnieuw naar de stand van zaken. Natuurorganisaties hadden inmiddels zelf een actieplan gemaakt. Toenmalig gedeputeerde Kramer gaf echter aan dat het zo snel niet ging.

In november 2018 lag er nog steeds geen actieplan. Volgens de gedeputeerde was dit te wijten aan een gebrek aan mankracht en geld. Tijdens de behandeling van de begroting, op 14 november 2018, vroeg toenmalig GrienLinks fractievoorzitter Jan Atze Nicolai daarom om het vrijmaken van 200.000 euro, gesteund door vele andere partijen. Ook deze motie werd breed aangenomen. Desondanks kwam er nog steeds geen actieplan.

Pas in juni 2019, toen gedeputeerde Douwe Hoogland het overnam, werd dit achter de schermen opgepakt. GrienLinks was dan ook opgetogen dat het onderwerp op 30 oktober 2019 eindelijk op de agenda van de Statenvergadering stond. Helaas was de uitwerking echter niet zoals in de motie werd gevraagd. GrienLinks Statenlid Jochem Knol: “In de motie waren, kort samengevat, twee pijlers benoemd. Allereerst actie op korte termijn voor het creëren van een insectennetwerk: verbindingen leggen tussen insectvriendelijke gebieden en zorgen voor overbruggende gebieden daartussen. En ten tweede een denktank in het leven roepen: hoe kunnen we insecten weer tot wasdom laten komen? Hoewel het lang heeft geduurd zijn we oprecht verheugd dat er nu eindelijk een voorstel ligt voor de uitvoering van de moties. In hoofdzaak bestaat het voorstel uit vier onderdelen, waarvan één onderdeel direct bijdraagt aan het creëren van het insectennetwerk: 50.000 euro voor maatregelen die genomen worden om witte plekken insectvriendelijk te maken, aan de hand van onderzoek dat bij het Van Hallinstituut uitgevoerd wordt waarbij die witte plekken in kaart worden gebracht. De andere drie onderdelen zijn wel goed voor biodiversiteit in het algemeen, maar dragen niet specifiek bij aan het creëren en beheren van het insectennetwerk. De uitwerking voldoet daarom niet aan de geest van de motie.”

Daarom diende Jochem Knol, samen met CDA, ChristenUnie en SP een amendement in waarbij van de beschikbare 200.000 euro de helft naar uit te voeren maatregelen gaan om witte plekken op te vullen (op basis van advies naar aanleiding van het Van Hall onderzoek) en de andere helft naar het biodiversiteitsherstelprogramma gaat, geoormerkt voor het creëren en beheren van het insectennetwerk.

Ook diende Jochem Knol een motie in om het biodiversiteitsherstelprogramma een half jaar eerder aan de Staten voor te leggen. Tot slot vroeg hij om een toezegging om in het biodiversiteitsherstelprogramma educatie een volwaardige plek te geven. Deze toezegging kwam er.

Uitslag stemming:
Het amendement voor een juiste uitwerking van de motie voor het insectennetwerk kreeg een ruime meerderheid en werd aangenomen. GrienLinks, CDA, ChristenUnie, SP, FvD, PvdD, VVD, D66 en 50PLUS stemden voor. Tegen stemden: PvdA, FNP en PVV.

De motie voor het naar voren halen van het biodiversiteitsherstelprogramma haalde het helaas niet. (SP, GrienLinks, PvdD, FNP, VVD, ChristenUnie, D66 en 50PLUS stemden voor, de rest tegen.) Wel deed gedeputeerde Kramer een toezegging om van het voorjaar 2020 met een startnotitie biodiversiteitsherstelprogramma te komen. Eind 2020 volgt dat de uitwerking van het totale biodiversiteitsherstelprogramma.

Lees de volledige bijdrage van Jochem Knol hier.