Natuurvergunning voor zoutwinning Waddenzee moet ingetrokken worden

GrienLinks wil, samen met de Partij voor de Dieren en de SP, dat de winning van zout onder de Waddenzee bij Harlingen stopt. Jochem Knol (Statenlid GrienLinks): “Er zijn nieuwe omstandigheden – risico’s op incidenten in de mijnbouwindustrie en versnelling van de zeespiegelstijging – sinds de vergunning voor het zoutwinnen werd verstrekt. De (natuur)vergunning voor het zoutwinnen onder de Waddenzee moet daarom door de Minister ingetrokken worden. Dit had nooit goedgevonden mogen worden!“”. De partijen hebben samen vragen gesteld aan het college. Lees hier de antwoorden.

Aanleiding voor de actie van de PvdD, GrienLinks en SP is de berichtgeving door Omrop Fryslân (en drie andere regionale omroepen plus FTM) over de zoutwinning, het risico op incidenten (instorten cavernes/lekken diesel) bij zoutwinning (zie jaarverslag 2019 van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en het IPCC rapport over de versnelde zeespiegelstijging. De partijen verzoeken het college om de minister te vragen de natuurbeschermingsvergunning in te trekken. De minister kan dat volgens de Wet Natuurbescherming doen bij gewijzigde omstandigheden en in het belang van de natuur (Wnb artikel 5.4 lid 1 sub d).

Zoutfabrikant Frisia wil binnenkort beginnen met het boren naar zout onder de Waddenzee. Volgens oud-werknemer en bodemdalingsdeskundige Adriaan Houtenbos in de reportage van Omrop Fryslân worden de risico´s van zoutwinning consequent onderschat. De winning kan leiden tot aardbevingen, sinkholes en wateroverlast. Er kunnen zelfs zandplaten verdwijnen.
Wanden van zoutwinningsputten kunnen instorten, leidingen kunnen breken en bovendien wordt dieselolie gebruikt om zoutputten af te sluiten, met alle risico´s van dien.

Risico´s worden gebagatelliseerd. Want de rapporten van de SodM geven aan dat er grotere risico’s zijn dan gedacht bij de vergunningverlening en meer onzekerheden op de lange termijn. Het Staatstoezicht op de Mijnen gaat controleren of het goed gaat met de zoutwinning. De Waddenvereniging vindt dit een wassen neus, omdat Frisia zelf de monitoring organiseert.

Het IPCC waarschuwt daarnaast in hun laatste rapport dat de zeespiegelstijging sneller gaat dan verwacht. De Deltacommissaris meldde in 2018 in zijn rapport dat de zeespiegelstijging (toen al) in het Westelijke Waddengebied geen ruimte laat voor meer bodemdaling. Ook de Waddenvereniging wijst op de gevolgen voor de natuur van de bodemdaling. Jochem Knol: “Zoutwinnen kán dus echt niet in dit mooie en belangrijke natuurgebied. Dit had nooit goedgevonden mogen worden!“

Knol(GL), Van der Zanden (PvdD) en Goede (SP): “De economische waarde van zoutwinning voor Fryslân is daarnaast gering, maar de winning zal hoogstwaarschijnlijk wel schade toebrengen, vooral aan het Wad. Laten we daarom alles doen om dit tegen te houden. Het kan niet zo zijn, dat een groot bedrijf voor eigen gewin onze leefomgeving kan verwoesten en burgers en natuur enkel het nakijken hebben.”

Meer lezen over hoe de GrienLinks Statenfractie zich in het verleden tegen de zoutwinning onder de Waddenzee heeft verzet?
2018: Manifestatie tegen gas- en zoutwinning in Harlingen 2 juni 2018
2016: Geen verlenging zoutwinningsvergunning onder het Wad
2013: Provincie verzaakt hoedersplicht Waddenzee
2013: Vragen over relatie 2 miljoen euro Frisia en inzet overheden voor zoutwinning onder het Wad
2011: Stop zoutwinning onder land en onder zee