Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân

Het was een drukke maand voor de fractie van GrienLinks. Op de agenda stonden onder andere het Klimaatakkoord, het insectennetwerk en de begrotingsbehandeling. Drie grote onderwerpen, waarop we de nodige voorstellen hebben gedaan. Daarnaast hebben we schriftelijke vragen gesteld over gaswinning en de zoutwinning in de Waddenzee.

In deze nieuwsbrief lees je over:

  • Natuurvergunning voor zoutwinning Waddenzee moet ingetrokken worden
  • Statenlid Jochem Knol: “Insecten zijn geen bij-zaak”
  • Voedseltransitie in beleid en opcenten voor natuur
  • Natuur Waddenzee is niet te ruilen voor geld
  • Ambitie in Klimaatakkoord moet hoger
  • Fryslân tegen CETA
  • Meer aandacht voor natuurherstel Waddenzee in Waddenfonds

Wil je meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website, of volg ons op facebooktwitter en  instagram.

Natuurvergunning voor zoutwinning Waddenzee moet ingetrokken worden

GrienLinks wil, samen met de Partij voor de Dieren en de SP, dat de winning van zout onder de Waddenzee bij Harlingen stopt. Jochem Knol: “Sinds de verstrekking van de vergunning voor de zoutwinning onder de Waddenzee, zijn steeds meer risico’s op incidenten bekend geworden. De (natuur)vergunning voor het winnen van zout onder de Waddenzee moet daarom door de minister worden ingetrokken. Dit had nooit goedgevonden mogen worden!”. De partijen hebben samen vragen gesteld aan het college.

Lees meer

Statenlid Jochem Knol: “Insecten zijn geen bij-zaak”

“Er zijn in Fryslân talrijke prachtige initiatieven om biodiversiteit te bevorderen. Het probleem is dat er witte plekken tussen de insectvriendelijke gebieden liggen die te groot zijn om te overbruggen. Daarom is het belangrijk deze initiatieven en gebieden met elkaar te verbinden zodat een insectennetwerk ontstaat”, betoogde Statenlid Jochem Knol tijdens de Statenvergadering op 30 oktober. “Twee jaar geleden is een motie van GrienLinks, PvdA en SP met een ruime meerderheid aangenomen. Nu ligt er een voorstel van het college om deze motie uit te voeren. Maar met deze uitwerking zijn wij niet gelukkig. Deze bevordert wel biodiversiteit in het algemeen, maar niet specifiek het insectennetwerk.” Daarom diende Jochem Knol een amendement in voor een uitwerking zoals de motie bedoeld was. Deze is aangenomen.

Meer lezen?

Voedseltransitie in beleid en opcenten voor natuur

In de begrotingsbehandeling op woensdag 13 november heeft fractievoorzitter Charda Kuipers in de Staten gepleit voor het opnemen van de voedseltransitie in het beleid van de provincie. Ook vroeg ze om méér actie en geld voor de natuur en om boeren en bouwers te helpen in het nemen van stikstofmaatregelen. ‘We moeten het doen met het Fryslân wat we hebben, en dat Fryslân is machtig mooi. Daarom nu, samen de schouders eronder, dit college staat toch voor geluk op 1? Dat meten we niet aan een dikke auto, maar aan een goede gezondheid en brede welvaart van onze inwoners, een gezonde leefomgeving waarin het goed wonen is, goed werken en dus ook goed boeren. Aan een Fryslân waarin we mét elkaar leven in balans, mens en dier, cultuur en natuur.’ Het voorstel over voedseltransitie werd aangenomen

Meer lezen?

GrienLinks: natuur Waddenzee is niet te ruilen voor geld

De Statenfractie van GrienLinks heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten (GS) over de voorgenomen gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard en het daarover gevoerde “omgevingsproces”. GrienLinks is tegen de gaswinning onder de Waddenzee en vindt dat de natuurwaarden daarvan niet voor geld in te ruilen zijn.

Meer lezen?

Ambitie in Klimaatakkoord moet hoger

GrienLinks is positief dat in het Klimaatakkoord in breed verband afspraken zijn gemaakt over de klimaatverandering. Het is goed dat bijvoorbeeld de problematiek in de veenweidegebieden eindelijk wordt aangepakt, maar er ook aandacht is voor natuurinclusieve groei, de transitie naar een circulaire economie en er aandacht is voor lokale initiatieven. “Maar de ambitie in het Klimaatakkoord ligt laag. De 49% CO2 reductie die Gedeputeerde Staten voorstelt zien wij als een minimale stap. Zelfs het Rijk adviseert om 55% reductie aan te houden en Urgenda heeft een rechtszaak aangespannen die dwingt tot een grotere reductie dan waar nu op wordt ingezet”, sprak fractievoorzitter Charda Kuipers in het debat op 30 oktober.

Meer lezen?

Fryslân tegen CETA

Samen met SP, FNP en Partij voor de Dieren heeft GrienLinks 30 oktober een motie ingediend waarmee het Gedeputeerde Staten oproept om de mogelijk schadelijke gevolgen van het handelsverdrag CETA onder de aandacht te brengen bij het kabinet, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het parlement. Daarnaast moet Gedeputeerde Staten de Eerste en Tweede Kamer oproepen om niet akkoord te gaan met CETA in de huidige vorm. De motie is met een meerderheid van 29 stemmen aangenomen.

Meer lezen?

Meer aandacht voor natuurherstel Waddenzee in Waddenfonds

“Het oorspronkelijke doel van het Waddenfonds was het behouden en verbeteren van de natuur in het Waddengebied in ruil voor het toestaan van gaswinning onder de Waddenzee. Nu onderzoeksjournalisten aantonen dat er meer geld naar economische projecten gaat dan naar ecologie is het hoog tijd voor een pas op de plaats.” Charda Kuipers (GrienLinks) vraagt samen met de PvdA, Forum voor Democratie en CDA, om een snellere evaluatie van de bestedingen van het Waddenfonds.

Meer lezen?

Terugblik op de PLV

Afgelopen zaterdag was de PLV, met onder meer een terugblik op het statenwerk van de afgelopen periode (zie ook de vorige nieuwsbrieven en de website). Zo is Matthijs Sikkes-van den Berg wethouder geworden in Diemen, Jochem Knol toegetreden als statenlid en is Idske Koopmans woensdag 27 november geïnstalleerd als commissielid. De fractie is met enthousiasme bezig geweest met grote onderwerpen als de Ontwerp Omgevingsvisie, een spoeddebat Stikstof en het Klimaatakkoord. Verder hebben we benoemd dat we als fractie graag meer verbintenis willen met onze achterban.

Een belangrijk onderwerp was natuurlijk de evaluatie rondom de provinciale verkiezingen. Het is goed dat de verschillende procedures uitvoerig tegen het licht gehouden zijn en dat de commissie heeft geconcludeerd dat de procedures goed zijn verlopen.
Voor inhoudelijke vragen hierover en over de bevindingen van de evaluatiecommissie verwijzen we graag naar het bestuur. Vragen en opmerkingen die op de huidige fractie betrekking hebben, zijn altijd welkom.

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl