Fryslân moet niet het PFAS afvoerputje worden

GrienLinks heeft tegen een voorstel gestemd om te kijken of de norm voor de verontreiniging van de bodem in Fryslân met PFAS-stoffen omhoog kan. Jochem Knol: “Deze stoffen zijn zeer schadelijk voor mens en milieu. Een aantal van de PFAS stoffen hopen op in mensen en dieren, het zogenaamde ‘stapeleffect’. In het verdrag van Stockholm (ondertekend door 180 landen) is internationaal afgesproken dit soort stoffen ‘uit te faseren’, dus zoveel mogelijk te beperken. En wie zijn wij dan om hier zomaar uit te spreken dat we een hogere norm zouden kunnen vaststellen?”

Hij vervolgde: “Omdat we heel erg onvoorzichtig met veel stoffen zijn omgegaan is de bodem in Nederland langzaam maar zeker verontreinigd. In het noorden is dat vaak minder dan elders in het land. De gewenste lage norm voor PFAS (0.1 mg/kg) blijkt echter niet meer haalbaar. De minister heeft daarom, na lang aandringen van de bouw en grondhandel, de norm (tijdelijk) opgerekt naar, afhankelijk van de soort verbindingen, 0,8 à 0,9 mg per kg droge stof. Het is ontzettend triest om te constateren dat we dit risico nu al moeten nemen.

Boos
“Het onderschatten van risico’s doen we maar al te graag als er economische belangen gaan spelen en dat maakt me nu oprecht boos over deze motie. Door het eenzijdig verhogen van de norm in Friesland zal er veel verontreinigde grond naar Friesland komen. Met PFAS verontreinigde grond zal immers zo goedkoop mogelijk worden afgevoerd. Dat is onze angst en dat is ook de reden waarom we de oorspronkelijke motie zo onbegrijpelijk vonden.”

De motie over de PFAS
FvD bepleitte in de motie dat de gemeente het bevoegd gezag is, en gemeentes die over bodemkwaliteitskaarten beschikken, zelfstandig deze PFAS-norm verder mogen verhogen mits die norm aansluit bij die bodemkwaliteitskaarten. In de oorspronkelijke versie van de motie stond het verzoek de norm op te hogen naar 3.0 mg/kg droge stof. In overleg met verschillende partijen is die tekst aangepast. De grenswaarde voor 3.0 mg/kg bij het RIVM bleef wel in de overwegingen als argument voor een hogere norm staan.

Debat
Verschillende partijen (GL, SP, FNP) waren boos dat de motie vreemd op de Statendag zelf nog diverse keren (acht keer) is gewijzigd. Het verzoek in de motie was dan ook compleet veranderd toen de definitieve versie uiteindelijk pas een kwartier voor het agendapunt werd besproken werd rondgestuurd.
Jochem Knol: ” Het blijft heel erg vervelend dat we nu pas de allerlaatste tekst van deze motie krijgen, nu ik hier sta. De tekst is ook ingrijpend gewijzigd. Heel moeilijk om je er dan op voor te bereiden”.
Gedeputeerde Douwe Hoogland meldde dat er al volop gebruik werd gemaakt van kwaliteitskaarten en dat de motie in die zin overbodig was. Ook hij pleitte voor het laag houden van de norm omdat het om zeer schadelijke stoffen gaat. En hij verwees naar de bijdrage van GrienLinks.

Andere partijen vonden het een goed idee om te kijken naar de kwaliteitskaarten en vervolgens naar de hoogte van de norm. De ondernemers moesten inderdaad niet in de weg gezeten worden door onnodige normen, was het argument.

De motie is aangenomen. Voor stemden FvD, VVD, FNP, CDA en D66 (24).
Tegen stemden: GL, PvdA, PvdD, SP, CU, 50+ en de PVV (18)

Lees hier de spreektekst van Jochem Knol
Verdrag van Stockholm
Wat zijn PFAS?