Ontmoeten in je eigen dorp en wijk belangrijk

GrienLinks is voor het subsidiëren van dorpen en wijken bij het realiseren van ontmoetingsplekken. “Deze plekken zijn van groot belang voor het contact in de samenleving, voor de sociale structuur in dorpen en wijken. Onder meer eenzaamheid is daarbij een belangrijk aandachtspunt”, zo zei Jochem Knol tijdens de Statenvergadering op 27 november 2019. Het subsidiëren van zonnepanelen e.d. op dorpshuizen is nu ook mogelijk via deze regeling. Jochem Knol diende een motie in met het verzoek of er na een jaar gekeken kan worden of er genoeg geld is voor én ontmoetingsplekken én duurzame energieprojecten.

Motie niet aangenomen, maar wel toezeggingen
Deze motie werd niet aangenomen. Jochem Knol: “We maken ons zorgen over de forse bezuinigingen die in het bestuursakkoord zijn vastgelegd. We vragen ons sterk af of er voor alle doelen in deze subsidieregeling wel genoeg geld is. Beide zijn van belang, zowel de sociale doelen als de groene doelen. Even een vinger aan de pols na een jaar leek ons een goed idee, maar jammer, er is geen meerderheid voor.”

Wel zegde de gedeputeerde een aantal andere zaken toe. Jochem Knol vroeg of in de criteria voor het krijgen van subsidie het woord “ouderen” in de tekst over “aandacht voor eenzaamheid” uitgebreid kon worden naar “iedereen”. “Eenzaamheid komt immers helaas voor onder mensen van alle leeftijden”, zo zei hij. De gedeputeerde beloofde hier naar te zullen kijken. Ook zegde ze toe de begrippen inclusiviteit, circulariteit en archeologie aan de criteria toe te voegen.

Lees hier de spreektekst van Jochem in de Statenvergadering.

Het voorstel dat besproken werd in de Staten was om twee regelingen samen te voegen (het Iepen Mienskipsfûns en de subsidieregeling Plattelân Fryslân).