Toerisme in Fryslân: behoud natuur en landschap van belang

Op woensdag 18 december 2019 bespraken de Friese Statenleden de startnotitie Gastvrij Fryslân. Elsa van der Hoek benadrukte dat het belangrijk is natuur en landschap te behouden en te beschermen. Juist omdat toeristen naar Fryslân komen voor de rust en de natuur. Ook liggen er kansen voor banen in de toeristische sector, volgens van der Hoek. Ze diende samen met de PvdA, VVD en de CU een motie in voor een Campus Gastvrijheidseconomie in. Dit voorstel werd aangenomen.

Spreektekst van Elsa van der Hoek

Dank u wel voorzitter

Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de economische ontwikkeling van onze provincie. Belangrijk voor inkomen, werkgelegenheid en bedrijvigheid. Op onze Waddeneilanden en in delen van het Merengebied is men er zelf van afhankelijk.

Toerisme moet in de ogen van GrienLinks duurzaam zijn. Er zijn wat ons betreft grenzen aan groei. Slimme groei wordt door ons onderschreven, maar niet ten koste van alles! Er is in Fryslân op veel plekken en op veel momenten ruimte voor ontwikkeling en groei voor streekeigen toerisme en recreatie.

Bij toerisme en recreatie gaat het over een goed samenspel van de overheid met toeristische bedrijven, agrarische ondernemers en beheerders van water, natuur en landschap en met dorpen en monumentale steden. De provincie speelt hierin een centrale rol.

Op het gebied van onderwijs en onderzoek speelt Fryslan een vooraanstaande rol. We lijken het nu en in de toekomst goed te gaan doen met de opleidingen op het Friesland College (MBO), Stenden (HBO) en het onderzoek bij het European Tourism Intitute (ETFI)van Stenden.

De Startnotitie suggereert dat er de komende Jaren een tekort is aan arbeidskrachten in de toeristische sector in Fryslan. Afgezien van de specifieke wervingsproblematiek op de Waddeneilanden is dit onjuist. GrienLinks ziet deze sector als een kansensector voor mensen die aan de slag willen. Met name onderin het loongebouw doen zich hier veel mogelijkheden voor. In onze inclusieve samenleving, zien we ook voor nieuwkomers een kans. Hier zal dan wel extra aandacht voor moeten komen. We dienen daarom samen met de PvdA de motie voor een Campus Gastvrijheidseconomie in. In deze motie vragen de partijen het college te ondezoeken of een MBO/HBO- Campus gastvrijheidseconomie te realiseren is. Op die Campus worden innovatieve ideeën, kennis en data gebundeld en mensen opgeleid voor de totale toeristische sector.

Minder goed gaat het echter met hèt basiskapitaal voor toerisme en recreatie: ik doel hier op de zorg voor natuur en landschap. Natuur en landschap vormen samen met een goede monumentenzorg een basisvoorwaarde voor het succes van toerisme en recreatie in Fryslân. De achteruitgang van natuurgebieden, de aantasting van ons Friese landschap en de voortgaande vermindering van de biodiversiteit betekenen ook een aanslag op de toekomst van toerisme en recreatiewoning onze Provincie. Onze investeringen in het Friese Merenproject en het Fietsknooppuntennetwerk worden op deze manier zinloos. Hoe kijkt het College hier naar?

Fryslân richt de aandacht in haar toeristisch beleid traditioneel vooral op het Merengebied, de Elfsteden en de Waddeneilanden. Het College ziet in Variant 3 kansen voor toeristisch minder bezochte gebieden als de Waddenkust, NO-Fryslân en het Friese Woudengebied? Kan een gericht stimuleringsbeleid (mede) een antwoord zijn op de krimp in deze gebieden?

Conclusie: Ook GrienLinks is gecharmeerd van Variant 3 als vervolg op het provinciaal toeristisch beleid en wil daar graag aan toevoegen een actieve koppeling aan het beleid landbouwtransitie en het beleid versterking natuur en landschap. Wel is de variant erg ambitieus en zouden we liever wat overzichtelijke doelen zien, zodat je weet wat je waar kunt maken.