Nieuwsbrief december 2019

De laatste vergadering van de Provinciale Staten kende een overvolle agenda. Op de agenda stonden onder andere de Regionale Energie Strategie, de Taskforce Stikstof, Gastvrijheidseconomie, PFAS en de Fryske Akademy. Grote onderwerpen, waarop we de nodige voorstellen hebben ingediend.

In deze nieuwsbrief lees je over:

  • Kaders voor aanpak RES
  • Fryslân moet niet het PFAS afvoerputje worden
  • Discussie over veenweidegebied in januari in de Staten
  • Steun voor en zorgen om Fryske Akademy
  • Stikstofprobleem: bij de bron beginnen
  • Ontmoetingsplekken tegen eenzaamheid
  • Petitie GroenLinks heeft succes in nieuwe dienstregeling NS
  • Een dag per maand gratis naar het museum?
  • Geen vaarweg door natuurgebied de Burd
  • Maidenspeech Elsa van der Hoek: groen en sociaal busvervoer in Fryslân
  • Vanuit het bestuur: terugblik op de Provinciale Ledenvergadering

We wensen jullie veel leesplezier en alvast fijne feestdagen!

Wil je meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website, of volg ons op facebooktwitter en  instagram.

Kaders voor aanpak RES

Tijdens de Statenvergadering op 17 december 2017 werd besloten over de aanpak om tot een Regionale Energie Strategie (RES) te komen. “We geven vandaag graag een aantal kaders mee”, aldus fractievoorzitter Charda Kuipers. “Maar al met al willen we meegeven: think big. We hopen dat er optimaal geluisterd wordt naar al die innovatieve creatieve Friezen die we hier rijk zijn. Niet voor niets lopen wij vooruit op het gebied van energiecorporaties en initiatieven vanuit burgers en dorpen die het heft in eigen hand hebben genomen.” Ze bepleitte om alle mogelijkheden voor wind- en zonne-energie te onderzoeken en niet bij voorbaat windenergie uit te sluiten. Ook pleitte ze ervoor in kaart te brengen welke activiteiten in de ondergrond plaatsvinden, welke voorrang hebben en wat de risico’s zijn. Dat voorstel werd aangenomen.

Meer lezen

Fryslân moet niet het PFAS afvoerputje worden

GrienLinks heeft tegen een voorstel van FvD gestemd om te kijken of de norm voor de verontreiniging van de bodem in Fryslân met PFAS-stoffen omhoog kan. Jochem Knol: “Deze stoffen zijn zeer schadelijk voor mens en milieu. Een aantal van de PFAS stoffen hopen op in mensen en dieren, het zogenaamde ‘stapeleffect’. In het verdrag van Stockholm (ondertekend door 180 landen) is internationaal afgesproken dit soort stoffen ‘uit te faseren’, dus zoveel mogelijk te beperken. En wie zijn wij dan, om hier zomaar uit te spreken dat we een hogere norm zouden kunnen vaststellen?”

Lees meer

Discussie over veenweidegebied in januari in de Staten

Op 22 januari 2020 wordt er in de Provinciale Staten – na ruim twintig jaar discussie over proeven en experimenten met het waterpeil en vijf jaar vol pittige debatten over de uitvoering van de vastgestelde Veenweidevisie – opnieuw gedebatteerd over hoe deze visie op de verdrogingsproblematiek in het Veenweidegebied uitgevoerd moet worden. Een lang lopende discussie. Als je mee wilt praten over de aanpak van de problematiek in het veenweidegebied, neem dan contact op met de fractie van GrienLink

Lees meer

Steun voor en zorgen om Fryske Akademy

“Als eerste wil ik opmerken dat we de Fryske Akademy een warm hart toe dragen en we het belang van deze Akademy voor Fryslân en de Friese taal en cultuur zeker zien. We zien dan ook graag een goede toekomst voor dit instituut, maar er moet flink aan getrokken worden. Want we maken ons serieus zorgen over de Fryske Akademy”, zei Statenlid Elsa van der Hoek tijdens de Statenvergadering op 18 december 2019. Ze stemde voor extra geld voor de Fryske Akademy en vroeg om extra controlemomenten en om te onderzoeken hoe letterkunde weer een reguliere plek kan krijgen binnen de Akademy. Helaas werd dat voorstel niet aangenomen.

Lees meer

Stikstofprobleem: bij de bron beginnen

“Het college stelt voor om 1 miljoen euro uit te trekken voor een ‘Taskforce Stikstof’ om de vergunningverlening voor boeren en de bouw weer op gang te helpen. Die vergunningverlening ligt stil omdat er in ons land te veel stikstof wordt uitgestoten. De natuur lijdt onder het structurele teveel aan stikstof. Wij stellen voor dat die Taskforce ook in beeld brengt welke structurele (bron)maatregelen er zijn om de stikstofproductie te verlagen. Want het probleem ligt natuurlijk bij de bron, daar waar de stikstof geproduceerd wordt”, zo zei Statenlid Jochem Knol tijdens de Statenvergadering op 18 december 2019. De motie werd aangenomen.

Lees meer

Ontmoetingsplekken tegen eenzaamheid

GrienLinks is voor het subsidiëren van dorpen en wijken bij het realiseren van ontmoetingsplekken. “Deze plekken zijn van groot belang voor het contact in de samenleving, voor de sociale structuur in dorpen en wijken. Onder meer eenzaamheid is daarbij een belangrijk aandachtspunt”, zo zei Jochem Knol tijdens de Statenvergadering op 27 november 2019. Het subsidiëren van zonnepanelen e.d. op dorpshuizen is nu ook mogelijk via deze regeling. Jochem Knol diende een motie in met het verzoek of er na een jaar gekeken kan worden of er genoeg geld is voor én ontmoetingsplekken én duurzame energieprojecten.

Lees meer

Petitie GroenLinks heeft succes in nieuwe dienstregeling NS

De petitie van GroenLinks ‘Herstel goede treinverbinding Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega’ die twee jaar geleden door ruim vierduizend mensen is ondertekend, heeft succes gehad. Aanleiding voor de petitie was de dienstregeling, ingevoerd in december 2017, waarbij de Intercitytreinen de stations in Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega voorbij gingen en er tussen Leeuwarden en Meppel twee sprinters reden. Deze dienstregeling van de NS zorgde voor langere reistijden en meer overstappen voor reizigers die gebruikmaakten van genoemde stations. Met ingang van 15 december 2019 is de nieuwe dienstregeling ingegaan waarbij de reistijd naar Zwolle met een kwartier is verkort. Extra overstappen tot Zwolle blijft nog wel.

Lees meer

Een dag per maand gratis naar het museum?

GrienLinks, PvdA en D66 pleiten samen voor een provinciale regeling om Friese musea een dag per maand gratis open te stellen. “Mensen die anders niet naar het museum gaan, omdat de kaartjes bijvoorbeeld te duur zijn, kunnen dan ook kennis maken met alle mooie kunst en culturele activiteiten die de Friese musea te bieden hebben”, stellen Statenleden Charda Kuipers (GL), Marijke Roskam (PvdA) en Bea Bijlsma (D66).

Lees meer

Geen vaarweg door natuurgebied de Burd

De fractie van GrienLinks heeft tijdens de Statenvergadering op 27 november tegen verder onderzoeken van een nieuwe vaarweg naar Drachten gestemd. Elsa van der Hoek: “We vinden een vaarweg door dit gebied een te grote belasting voor de natuur. Het natuurgebied De Burd zal bij de eventuele vaarweg ook worden doorsneden, dit gebied is pas ingericht als weidevogelgebied.”

Lees meer

Maidenspeech Elsa van der Hoek: groen en sociaal busvervoer in Fryslân

“De verharding van de maatschappij, het uitsluiten en wegzetten van mensen, discriminerende uitlatingen die nu ‘gewoon een mening’ zijn en de wijze waarop we met elkaar, de dieren en onze natuur omgaan, ja daar kan ik van wakker liggen. Ik kon niet langer niets doen, wilde mij inzetten voor een betere wereld”, zo legde Elsa van der Hoek op 27 november in haar maidenspeech haar motivatie uit om in de Staten te gaan. Op de agenda stond de nieuwe busconcessie van 2022-2032. Ze ging samen met andere partijen voor meer en sneller emissievrij busvervoer en voor goede arbeidsomstandigheden van buschauffeurs. En met succes!

Lees meer

Vanuit het bestuur: terugblik op de Provinciale Ledenvergadering

De najaars PLV van GrienLinks op 23 november in het Tromptheater in Leeuwarden, kende een volle agenda. In de eerste plaats heeft de evaluatiecommissie van de Provinciale Verkiezingen verslag uitgebracht. Daarnaast blikte fractievoorzitter Charda Kuipers terug op het werk in de Provinciale Staten en heeft het bestuur een vacature voor penningmeester uitgeschreven.

Lees meer

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl