Verdeling opbrengst Windpark Fryslân

“Dat het voor GrienLinks als een paal boven water staat dat negatieve gevolgen van het windpark aangepakt moeten worden, en de opbrengsten ingezet moeten worden voor onder andere ecologische verbetering in de regio is duidelijk. Daarvoor dienen wij een motie in”, aldus fractievoorzitter Charda Kuipers tijdens het debat over de besteding van de opbrengsten van Windpark Fryslân. Helaas haalde dit voorstel het niet. Een voorstel voor evaluatie van de effecten van Windpark Fryslân op de ecologie, samengevoegd met een voorstel van PvdA, haalde het wel.

Verdeling opbrengst Windpark Fryslân
In de Statenvergadering van 26 februari 2020 legde het college van Gedeputeerde Staten een voorstel voor over de verdeling van de opbrengst die de provincie verwacht uit de deelname in Windpark Fryslân. De provincie heeft vele miljoenen in het windpark in het IJsselmeer gestoken en verwacht daar langdurige opbrengsten voor terug. De opbrengst is niet helemaal zeker, omdat deze afhangt van hoe voorspoedig de bouw van het windpark verloopt, hoe hard het de komende jaren waait en op de langere termijn ook van de marktprijzen voor stroom. Voor de komende 10 jaar wordt echter een schatting gemaakt van 6 miljoen euro opbrengst per jaar voor de provincie.

Het voorstel van de provincie is daarvan 1 miljoen euro af te betalen, 1,67 miljoen euro naar de provinciale begroting te laten vloeien, en 3,33 miljoen euro per jaar aan te wenden voor de uitvoering van de ambitieagenda IJsselmeerkust (dus voor verbeteringen in de regio waar het windpark komt) en voor de stimulering van verduurzaming van dorpen en wijken in heel Fryslân. Naast deze opbrengsten wordt er overigens ook een omgevingsfonds ingesteld waarin door het windpark een bedrag van ongeveer 750.000 euro per jaar wordt gestort.

Moties investeren in natuur en effecten op ecologie

Fractievoorzitter Charda Kuipers kon, met een paar extra suggesties, hier wel mee instemmen: “Op basis van de informatie die we nu hebben, lijkt de verdeling over drie parten een goede. Het staat of valt wel bij de inhoud. Betrokkenheid bij de uitwerking van de plannen en de evaluatie van de uitvoering is daarom een belangrijke voorwaarde.”

GrienLinks vond het belangrijk om bij de evaluatie ook ecologische effecten te meten en had hiervoor een motie gemaakt. PvdA had een motie gemaakt over het evalueren van de effecten van de besteding van het geld. Beide moties werden aan het begin van de vergadering samengevoegd en door PvdA, GrienLinks en D66 gezamenlijk ingediend.

Ook diende Charda Kuipers een motie in (mee ingediend door PvdD) om over een brede strook aan de IJsselmeerkust te investeren in natuurprojecten en vroeg een toezegging om te investeren in een groot weidevogelkerngebied.

Lees hier de hele bijdrage van Charda Kuipers.

Uitslag stemming

De evaluatiemotie die GrienLinks met de PvdA mee indiende werd aangenomen. PvdA, GrienLinks, D66, SP, PvdD, CU, 50PLUS en FvD stemden voor, FNP, VVD, CDA en PVV stemden tegen.

Over de motie om te investeren in natuurprojecten, mee ingediend door de PvdD, vroeg gedeputeerde Sander de Rouwe om een toelichting. Nadat Charda Kuipers had geantwoord dat ze vroeg om een proactieve houding van het college om bij een scheve verhouding (te weinig aanvragen voor natuurprojecten) niet alleen af te wachten tot natuurorganisaties zelf projecten indienen, maar ze ook als college op te halen, reageerde gedeputeerde De Rouwe met: “Dat kunnen we toezeggen, voorzitter, dan is de motie sympathiek.” Wel werd de motie bij stemming afgewezen. GrienLinks, PvdD, SP, CU en PvdA stemden voor. D66, FNP, VVD, CDA, 50PLUS, PVV, FvD stemden tegen.

De toezegging voor een weidevogelkerngebied heeft de gedeputeerde afgewezen, omdat hij dat al een te precieze invulling van de besteding vond. Een precieze besteding wordt eind 2020 voorgelegd aan de Staten.