Nieuwsbrief januari/februari 2020

In januari en februari zijn we het jaar weer enthousiast begonnen. Op de foto bijvoorbeeld Elsa van der Hoek met koe bij een boer in het veenweidegebied. Dat was één van de dingen die we naast de agenda van de Staten deden. Lees hieronder in de nieuwsbrief over onze acties en standpunten in de Staten over de volgende onderwerpen:

 • Motie tegen laagvliegroute F35
 • Omkeren bewijslast motie
 • Verdelen winsten Windpark IJsselmeer
 • 11 maart informatiebijeenkomst 5G
 • Regenboogvlag petitie
 • Veenweidegebied: biodiversiteit essentieel
 • Verantwoorde batterijen in treinen
 • Opkomen voor amateurkunst en Fries in het onderwijs
 • Grutto’s bedreigd door vliegveld bij Lissabon – petitie
 • Vragen over bestrijdingsmiddelen
 • Opinie – wie betaalt de schade na uitputting van de bodem?
 • NOM
 • Fryslân als afvoerputje door PFAS
 • Friese burgertop

Wil je meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website, of volg ons op facebooktwitter en  instagram.

Motie tegen laagvliegroute F35

Defensie wil laagvliegroute 10a weer openen over oostelijk Frysân. Langs Anjum, Dokkum, Drachten richting Meppel, en vervolgens over Overijssel en Gelderland zullen dan de F35’s op 75 meter laagvliegen om te oefenen. GrienLinks diende een motie mee in van de FNP om er bij de regering op aan te dringen dat deze route van tafel gaat. Elsa van der Hoek: “Het geluidmeetnet meet nu al geregeld pieken van meer dan 110 db. Dat is te vergelijken met een kettingzaag. Dit raakt onze mensen, onze natuur en ons toerisme.” De motie werd aangenomen.

Meer lezen?

Motie omkeren bewijslast gaswinning

In de Staten werd op 26 februari 2020 door GrienLinks, FNP, SP, PvdD (en tenslotte door ook door alle andere partijen) een motie ingediend over het omkeren van de bewijslast bij schade door gas- en zoutwinning. In Groningen hebben de mensen die schade hebben door gaswinning jarenlange ellende achter de rug omdat zij zelf tegenover de machtige NAM moesten bewijzen dat de schade door de gaswinning kwam. Dat is nu in Groningen omgekeerd: nu moet de NAM bewijzen dat de schade niet door hun gaswinning komt. En dát willen we in Friesland ook.

Lees meer

Verdeling opbrengst Windpark Fryslân

“Het staat voor GrienLinks als een paal boven water dat negatieve gevolgen van het windpark aangepakt moeten worden, en de opbrengsten ingezet moeten worden voor onder andere ecologische verbetering in de regio. Daarvoor dienen wij een motie in”, aldus fractievoorzitter Charda Kuipers tijdens het debat over de besteding van de opbrengsten van Windpark Fryslân. Helaas haalde dit voorstel het niet. Een voorstel voor evaluatie van de effecten van Windpark Fryslân op de ecologie, samengevoegd met een voorstel van PvdA, haalde het wel.

Lees meer

11 maart informatiebijeenkomst 5G

Veel mensen maken zich zorgen over de uitrol van het nieuwe 5G netwerk. Met dit netwerk kunnen data nog sneller uitgewisseld worden. Maar hoe zit het met de mogelijke risico’s voor gezondheid en privacy? En welke gevolgen heeft de inpassing van alle extra zendmasten? Woensdag 11 maart vindt er op het Provinciehuis een expertmeeting plaats om Statenleden hierover te informeren. De bijeenkomst is openbaar, dus belangstellenden zijn van harte welkom als toehoorder.

Bekijk hier het programma

Aankondiging motie regenboogprovincie Fryslân

Misschien hebben jullie er al iets over gelezen in de media: GrienLinks, D66, PvdA, PvdD en SP zijn er achter de schermen al lange tijd mee bezig en gaan binnenkort opnieuw een voorstel indienen om van Fryslân ook een regenboogprovincie te maken. Inclusief beleid om discriminatie tegen te gaan en veiligheid en acceptatie te bevorderen. In het televisieprogramma First Dates heeft presentator Sipke Jan Bousema op Valentijnsdag laten weten hoe erg hij het vindt dat Fryslân nog geen regenboogprovincie is. Dat heeft veel reacties losgemaakt. Dat Fryslân de énige provincie is die nog geen regenboogprovincie is vinden wij een negatief signaal richting de lhbti+ gemeenschap. In juni is het Roze Zaterdag in Leeuwarden. Wij willen dan graag als provincie laten weten dat je hier mag zijn wie je bent. We hebben een petitie lopen: https://petities.nl/petitions/maak-van-fryslan-een-regenboogprovincie. Steun ons en onderteken deze mee!

Veenweidegebied: biodiversiteit essentieel

“We hebben niet nóg veertig jaar, dit is het kantelpunt. Als we voor de natuur en de landbouw een toekomst willen hebben in het veenweidegebied, moeten we nú kiezen voor een hoger waterpeil, een gezonde bodem en meer biodiversiteit.” Jochem Knol probeerde de andere partijen in de Staten te bewegen om te kiezen voor scherpere doelen voor het veenweidegebied. Twee van zijn voorstellen werden aangenomen: ‘Duurzaam watersysteem’ en ‘Balans landbouw, natuur en milieu’.

Lees meer

Verantwoorde batterijen in treinen

Op 23 januari 2019 werd het “stappenplan Zero emissie treinvervoer in 2025” behandeld, waarin gekozen werd voor batterijtreinen. Jan Atze Nicolai diende toen succesvol een voorstel in om daarbij te kiezen voor verantwoord geproduceerde batterijen. Omdat de inzet van batterijtreinen niet haalbaar bleek te zijn, wilde het college de motie op 22 januari 2020 afvoeren. Voor GrienLinks blijven kinder- en mensenrechten echter onverminderd belangrijk, ook bij andere treinen met batterijen. Daarom diende Statenlid Elsa van der Hoek een amendement in om de motie niet af te voeren, maar met de treinvervoerder in gesprek te gaan over de keuze voor verantwoord geproduceerde batterijen. Dit werd aangenomen.

Lees meer

Opkomen voor amateurkunst en Fries in het onderwijs

“Het professionele veld betekent veel voor onze provincie. Maar Fryslân heeft nog veel meer te bieden. Daarom vragen wij meer aandacht voor de amateurkunst, de uitingen van cultuur die de samenleving leefbaar houden”, zei Charda Kuipers in het debat op 22 januari 2020 over de nieuwe cultuurnota Nij Poadium. Ze diende voorstellen (mee) in om o.a. de positie van amateurkunst te versterken, het helpen van nieuw talent en een aanvullend programma om het Fries op scholen te bevorderen.

Lees meer

Grutto’s bedreigd door vliegveld bij Lissabon – petitie

De Portugese regering heeft onlangs de plannen goedgekeurd voor de bouw van een nieuw vliegveld bij Lissabon. Onbegrijpelijk, want het vliegveld komt midden in een voor vogels – waaronder grutto’s – belangrijk beschermd natuurgebied. Om collega’s in Portugal te helpen, heeft de Vogelbescherming een petitie tegen het vliegveld opgezet. Inmiddels is de petitie ruim dertigduizend keer ondertekend en zal deze worden aangeboden aan de Portugese ambassade in Nederland.

Lees meer

Vragen over bestrijdingsmiddelen

“Het is schokkend dat ondanks de wetgeving en eisen in sommige soorten groente en fruit te veel giftige stoffen zitten door bestrijdingsmiddelen. Het is slecht voor onze gezondheid, maar ook voor onze leefomgeving en de biodiversiteit”, aldus Statenlid Jochem Knol. Omdat de provincie medeverantwoordelijk is voor de gezondheid van haar inwoners en verantwoordelijk is voor een goede leefomgeving en biodiversiteit vraagt hij de provincie inzicht in het gebruik van de bestrijdingsmiddelen.

Lees meer

Opinie – wie betaalt de schade na uitputting van de bodem?

Door de te lage prijzen voor landbouwproducten zijn boeren overgeschakeld op een bedrijfsvoering waarbij tegen lage kosten zoveel mogelijk geproduceerd moet worden. De marges zijn te klein en we putten de natuurlijke waarden van de bovengrond in rap tempo uit. Wie gaat deze schade betalen?

Lees hier het hele artikel

Te weinig informatie over tekort NOM

GrienLinks stemde in de Statenvergadering op 26 februari tegen het voorstel van het college om 16,5-18,5 miljoen euro over te hevelen van het Innovatiefonds (IFNN) naar de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (de NOM). Er was wat Statenlid Elsa van der Hoek betreft te veel onduidelijk over de tekorten bij de NOM: “We zijn van mening dat we door niet over alle juiste informatie te beschikken, niet zomaar akkoord kunnen gaan met het verschuiven van een aanzienlijk geldbedrag.”

Lees meer

Fryslân als afvoerputje door PFAS

De GrienLinksfractie in de Staten wil weten wat de consequenties zijn als Fryslân een hogere norm hanteert dan andere provincies voor schadelijke PFAS stoffen. Het CDA, FvD en VVD vinden dat er een hogere norm moet komen. GrienLinks vindt dat ongehoord en stelt vragen aan het college. Statenlid Jochem Knol: “Door het eenzijdig verhogen van de norm in onze provincie zal er veel verontreinigde grond naar Fryslân komen. Zo worden we het afvoerputje van Nederland.”

Lees meer

Friese burgertop: Sûn iten fan sûne grûn

In 2019 zijn (bij aanvang) 43 burgers aan de slag gegaan in de eerste Friese burgertop. De deelnemers overlegden drie weekenden met elkaar om uiteindelijk tot een concreet voorstel te komen voor de provincie. Inmiddels heeft de Friese Burgertop het eindresultaat gepresenteerd met het manifest “Sûn iten fan sûne grûn”, met daarin diverse voorstellen richting de provincie. GrienLinks heeft een verzoek ingediend om dit te bespreken in een commissievergadering, waarbij ook deelnemers aan de Friese burgertop worden uitgenodigd.

Lees meer

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl