Meer natuurvriendelijke oevers

De natuur staat onder druk. Ook in Fryslân. Dus is het belangrijk om zoveel mogelijk kansen voor de natuur te creëren. Dit deed Elsa van der Hoek van GrienLinks bij het punt “Beleidskaders Onderhoud” (wegen, bruggen, viaducten en oevers) op 22 april 2020. Zij pleitte in een motie – samen met de Partij voor de Dieren en het CDA – voor het zoeken naar meer mogelijkheden voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Belangrijk voor de dieren en planten
Elsa van der Hoek: “Natuurvriendelijke oevers bieden bijvoorbeeld schuilgelegenheid voor vogels, paaiplekken voor vissen en de mogelijkheid voor groot wild om veilig aan land te kunnen komen. Het ondiepe water geeft daarnaast ruimte voor planten die van ondiep water houden. Dat verrijkt de biodiversiteit.”

Kwaliteit en berging van water
Natuurvriendelijke oevers hebben daarbij een gunstig effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dat komt door de invloed van de planten in het ondiepe water. En tenslotte wordt het steeds belangrijker om ruimte voor water te maken. Door het veranderende weer (klimaatverandering) zijn er immers meer natte en droogtepieken. Door natuurvriendelijke oevers aan te leggen kunnen we daarom ook een bijdrage leveren aan het halen van de Europese doelen (Kader Richtlijn Water (KRW) voor genoeg water, schoon water en droge voeten.

Toezegging
Verschillende partijen hadden bezwaren. Ze maakten zich zorgen over o.a. de kosten (50plus, FNP). Elsa van der Hoek: “De aanleg is in eerste instantie wat duurder, maar op termijn is de exploitatie goedkoper”. Ook waren er partijen die vonden dat de natuur al genoeg ruimte kreeg (PVV). De meeste partijen waren echter voor natuurvriendelijke oevers. De gedeputeerde vond het een sympathieke motie. Ze deed daarom een toezegging. Die luidde als volgt: “Voor de oevers die de provincie in beheer heeft en/of krijgt, gaan we onderzoeken waar momenteel natuurvriendelijke oevers zijn en waar bestaande oevers kansen bieden om meer natuurvriendelijke oevers te creëren.”

Dat vonden de politici van GrienLinks, PvdD en het CDA voldoende. De motie werd vervolgens ingetrokken.

GrienLinks stemde ook voor het voorstel in het Beleidskader Onderhoud om het onderhoudsniveau voor wegen, bruggen en viaducten op rapportcijfer 7 te houden, maar voor oevers te gaan kijken of dat overal nodig is.