Dierenwelzijn in Fryslân

“Wilt u in beeld brengen welke mogelijkheden er zijn voor actief beleid in dierenwelzijn en wat andere provincies daarin doen, samen met de sector?” vroeg Statenlid Jochem Knol aan de gedeputeerde in de Statencommissievergadering over het initiatiefvoorstel voor dierenwelzijn van de Partij voor de Dieren op 20 mei 2020. Gedeputeerde Klaas Fokkinga wilde dat wel toezeggen. Ook zegde hij de Partij voor de Dieren toe bij het Rijk erop aan te zullen dringen de doelstellingen uit de Nota Dierenwelzijn uit te voeren.

Boosheid over slecht behandelde dieren
“Berichten in de pers over slecht behandelde (huis)dieren roepen terecht boosheid op: het kan gewoon niet dat de dieren die we liefhebben onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven”, sprak Statenlid Jochem Knol in zijn bijdrage over het Initiatiefvoorstel Dierenwelzijn van de PvdD. “In de veehouderij zijn gelukkig stappen ondernomen om het welzijn van de dieren te verbeteren, maar helaas komen er nog steeds misstanden voor. Dat roept emoties op en het schaadt de naam van de boeren die wel maatregelen nemen om de veehouderij te verbeteren. Er is de afgelopen jaren zeker het een en ander verbeterd. Koeien hebben betere stallen gekregen en mogen weer naar buiten. Kippen hebben meer ruimte gekregen. Dieren hebben het hier gelukkig vaak beter dan in het buitenland. Maar verdere verbeteringen gaan in een razend langzaam tempo. We zijn immers inmiddels bijna twintig jaar verder en we zijn er nog lang niet. Daarin staan we zij aan zij met de Partij voor de Dieren.”

Aandringen op behalen doelen dierenwelzijn
GrienLinks staat er helemaal achter dat PvdD met het initiatiefvoorstel het dierenwelzijn in Fryslân onder de aandacht brengt. In het voorstel vroeg de PvdD om twee punten: allereerst om er bij het Rijk om aan te dringen alsnog de doelen uit de nota Dierenwelzijn uit 2001/2002 te halen. Ten tweede om een wijziging van de Verordening Romte, waarmee bij nieuwbouw of uitbreiding van stalsystemen moet worden uitgegaan van het perspectief van het dier.

Het college had in een reactie daarop toegezegd bij het Rijk wel aan te willen dringen op het nakomen van de doelen, maar ook aangegeven dat de provincie geen bevoegdheden heeft op het gebied van Dierenwelzijn. De Verordening Romte is dan ook niet de juiste plek om zoiets in op te nemen, stelde het college. De PvdD had hier begrip voor en overwoog voor de Statenvergadering op 27 mei dat punt uit het voorstel te schrappen.

Toezeggingen gedeputeerde
Gedeputeerde Klaas Fokkinga had wel naar een alternatief gekeken: dierenwelzijn zou wel, als de Staten dat willen, aan de orde kunnen komen in bijvoorbeeld de omgevingsvisie of de startnotitie landbouw.

GrienLinks Statenlid Jochem Knol waardeerde dat en vroeg of ook het welzijn van dieren in dierhouderijen, bijvoorbeeld hondenfokkers, hierin betrokken konden worden. Ook vroeg hij om twee toezeggingen: “Is de gedeputeerde bereid om in kaart te brengen of landelijk cijfers op te vragen hoe het met het dierenwelzijn in Fryslân is gesteld, zodat we daar toch enig beeld bij hebben en gericht kunnen proberen het dierenwelzijn samen met de sector te verbeteren?” En na een toezegging daarvoor van de gedeputeerde met de kanttekening dat niet zeker is in hoeverre die beschikbaar zijn: “Wilt u ook in beeld brengen welke mogelijkheden er zijn voor actief beleid op dierenwelzijn en wat andere provincies daarin doen, samen met de sector?” Ook dit heeft de gedeputeerde toegezegd.

Wijziging initiatiefvoorstel
In het vervolgdebat op 27 mei 2020 in de Provinciale Staten gaf de PvdD aan het initiatiefvoorstel naar aanleiding van het debat in de eerste termijn te veranderen: de vraag om een wijziging in de verordening romte op te nemen verviel en alleen het verzoek om bij het Rijk erop aan te dringen de Nota Dierenwelzijn uit te voeren bleef staan. GrienLinks Statenlid Jochem Knol gaf aan het voorstel nog steeds van harte te ondersteunen en blij te zijn met de toezeggingen van de gedeputeerde aan GrienLinks.

Uitslag stemming
Het gewijzigde voorstel werd aangenomen (22 voor, 21 tegen). PvdD, GrienLinks, D66, PvdA, 50PLUS, FNP, SP en PVV stemden voor. VVD, CU, CDA en FvD stemden tegen.