Ganzenbeleid gaat door tot 2023

Om schade aan boerenland te voorkomen verjagen jagers ganzen naar speciale foerageergebieden. Bij deze acties mogen ganzen ook worden afgeschoten. Het college vroeg in de Statenvergadering van 27 mei 2020 om verlenging van dit beleid. Jochem Knol: “Een beleid waar we als GrienLinks nooit gelukkig mee zijn geweest. De meeste zogenaamde plagen zijn immers een gevolg van eenzijdig menselijk handelen. Aanpakken van de oorzaak is dan beter: het terugbrengen van de ecologische balans.”

Dweilen met de kraan open
Het schieten van ganzen is naar de mening van GrienLinks daarom dweilen met de kraan open. Eerder hebben we al gepleit voor maatregelen waarmee dat kaal eten van weilanden kan worden voorkomen. De huidige Engels raaigraslanden zijn een ganzenparadijs. Meer kruidenrijke vegetatie is misschien wel een meer structurele oplossing en draagt bij aan een grotere biodiversiteit. Bestrijden doe je niet door dieren af te schieten maar door de omstandigheden meer of minder geschikt te maken. De miljoenen die we nu uitgeven aan schade vergoedingen zouden ons insziens daarin gestoken moeten worden.”

Toezegging
Jochem Knol vroeg de gedeputeerde om een toezegging: “Is het college bereid in beeld te brengen of er beheermaatregelen zijn die het foerageren minder aantrekkelijk te maken en samen met de sector te bezien of binnen de beschikbare budgetten andere oplossingen mogelijk zijn? Wij werken aan die nieuwe aanpak graag mee. Gedeputeerde Fokkinga vond het een goed idee om in de evaluatie te kijken of beheersmaatregelen kunnen helpen de ganzenschade te beperken.

Onderzoek naar effecten klimaatverandering
Klimaatverandering heeft vergaande gevolgen. Mogelijk ook voor ganzen. De Partij voor de Dieren vroeg in een motie om onderzoek naar deze effecten. Jochem Knol: “Voor een toekomstbestendig beleid is onderzoek hiernaar wenselijk en we steunen de motie van de PvdD dan ook.” De motie werd niet aangenomen.