Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân mei 2020

Na vele jaren strijden is het eindelijk gelukt: ook Fryslân is nu regenboogprovincie! Met zichtbare uitingen én actief beleid tegen discriminatie en voor het bevorderen van acceptatie. De nare gebeurtenissen in het nieuws de afgelopen tijd waarin gediscrimineerd werd, laten nog maar eens zien: we moeten ons als inwoners en overheden blijven inzetten en uitspreken tegen discriminatie op grond van welke geaardheid, huidskleur, afkomst, identiteit of religie dan ook.

Lees hieronder in de nieuwsbrief over onze acties en standpunten in de Staten over de volgende onderwerpen:

 • Fryslân eindelijk ook regenboogprovincie
 • Grondbeleid: gedoe over onteigenen van grond
 • Dierenwelzijn in Fryslân
 • GrienLinks voor aanbevelingen NRK energietransitie
 • Beleidsbrief Europa: een Friese Green Deal
 • GrienLinks vraagt actieplan tegen verdroging
 • Gifdeken over Fryslân?
 • Ganzenaanpak gaat door tot 2023
 • Opinie: ambitieloos energiebeleid laat Fryslân zakken

Wat staat er (o.a.) op de agenda in mei?

 • Concept RES
 • Herstelplan Thialf: een vraag aan jullie, onze leden! Het voorstel van het college is om 2 miljoen euro te lenen aan Thialf als redding van het faillisement. Daarna is er nog steeds een exploitatietekort van 6 ton per jaar. De ijshal is vernieuwd in 2013 met 50 miljoen euro van de provincie en de provincie heeft toen ook voor 4 miljoen euro aan aandelen gekocht. De provincie is, samen met de gemeente Heerenveen, dus eigenaar van Thialf. De KNSB en het NOC/NSF lijken niet van plan om geld bij te gaan dragen tot nog toe. Zij pleiten voor de keuze om Thialf alleen voor topsporters te gebruiken. Wat vinden jullie ervan? Laat het ons weten, dan kunnen we goed afgewogen een standpunt in gaan nemen. Graag vóór dinsdag 9 juni 18.00 uur reageren!
 • Kadernota 2021
 • Wijziging Verordening Romte windturbines
 • Evaluatiecriteria Natuer mei de Mienskip
 • Startnotitie Economie
 • Sluis Kornwerderzand

Wil je meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website, of volg ons op facebooktwitter en  instagram.

Fryslân eindelijk ook regenboogprovincie!

Na vele jaren strijden is het eindelijk gelukt: Fryslân is eindelijk ook regenboogprovincie! “Vandaag sta ik hier voor diversiteit, verbinding en hoop. Ik hoop dat we ons aan het einde van deze dag Regenboogprovincie mogen noemen. Dat we de Friese regenboogvlag hijsen en daarmee laten zien dat iedereen zich zelf mag zijn in Fryslân. Dat we een mienskip zijn waar niemand wordt buitengesloten. Dat ook de LHBTI+-inwoners en hun ouders zich gezien en gerespecteerd voelen in onze provincie. Wij beseffen dat een vlag een symbool is en niet de oplossing. Maar dit symbool is nodig om zichtbaarheid te geven aan de problematiek, om deze bespreekbaar te maken”, sprak GrienLinks Statenlid Elsa van der Hoek tijdens het debat in de Friese Staten.

Meer lezen?

Gedoe over onteigenen van grond

“Voor een toekomstperspectief voor natuur én landbouw in Fryslân is herinrichting van de provincie noodzakelijk”, zei Jochem Knol. “We stemmen daarom van harte vóór het voorstel voor het instellen van een grondbank. En óók voor het inzetten van het instrument ‘onteigening van grond voor natuur’. Helaas werd het voorstel tijdens de vergadering ernstig afgezwakt door meerdere partijen. GrienLinks stemde uiteindelijk voor het – nogal gehavende – voorstel aan het eind van een spannende dag.

Lees meer

Dierenwelzijn in Fryslân

“Wilt u in beeld brengen welke mogelijkheden er zijn voor actief beleid in dierenwelzijn en wat andere provincies daarin doen, samen met de sector?” vroeg Statenlid Jochem Knol aan de gedeputeerde in de Statencommissievergadering over het initiatiefvoorstel voor dierenwelzijn van de Partij voor de Dieren op 20 mei 2020. Gedeputeerde Klaas Fokkinga wilde dat wel toezeggen. Ook zegde hij de Partij voor de Dieren toe bij het Rijk erop aan te zullen dringen de doelstellingen uit de Nota Dierenwelzijn uit te voeren.

Meer lezen?

GrienLinks voor aanbevelingen NRK voor energietransitie

In het Statendebat op 27 mei 2020 werd het rapport van de Noordelijke Rekenkamer over de verdeling van lusten en lasten in de energietransitie besproken. In het kritische rapport stond een aantal conclusies en aanbevelingen voor Fryslân, die GrienLinks graag wilde overnemen. Eén van de conclusies was dat de provincie hoge klimaatambities heeft, maar dat het ruimtelijk beleid belemmerend is voor de energietransitie. GrienLinks fractievoorzitter Charda Kuipers in het debat: “Kort gezegd is de houding van de provincie ten opzichte windenergie dus niet langer verantwoord. Het doet geen recht aan de gelijke voet op basis waarvan het gesprek in de RES zou moeten plaatsvinden.”

Lees hier verder

Geld uit Europa voor een Friese Green Deal

Een groot deel van de Staten was tevreden over de “beleidsbrief Europa” die op 27 mei 2020 werd behandeld. De bedoeling is om 130 miljoen euro van Europa naar Fryslân te krijgen met als speerpunten: Watertechnologie, Circulaire Economie, de Maritieme sector en Natuurinclusieve Landbouw. Charda Kuipers: “Dit geld is bedoeld voor groene doelen, verlies dat niet uit het oog!”

Lees hier meer

GrienLinks vraagt actieplan tegen verdroging

GrienLinks Statenlid Jochem Knol heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college met het verzoek om een actieplan te maken tegen verdroging. Ook vroeg hij om inzicht te geven in de gevolgen van extreem droge zomers voor de drinkwatervoorziening en in de maatregelen die het college gaat nemen voor waterberging.

Lees hier meer

Gifdeken over Fryslân?

Bestrijdingsmiddelen blijken veel verder te verspreiden dan verwacht, blijkt uit Drents onderzoek. GrienLinks statenlid Jochem Knol heeft samen met PvdD, SP en PvdA vragen gesteld aan het college of ook in Fryslân gif is doorgedrongen tot in het hart van de natuurgebieden.

Lees hier het persbericht

Ganzenbeleid gaat door tot 2023

Om schade aan boerenland te voorkomen verjagen jagers ganzen naar speciale foerageergebieden. Bij deze acties mogen ganzen ook worden afgeschoten. Het college vroeg in de Statenvergadering van 27 mei 2020 om verlenging van dit beleid. Jochem Knol: “Een beleid waar we als GrienLinks nooit gelukkig mee zijn geweest. De meeste zogenaamde plagen zijn immers een gevolg van eenzijdig menselijk handelen. Aanpakken van de oorzaak is dan beter: het terugbrengen van de ecologische balans.”

Meer lezen?

Opinie: ambitieloos energiebeleid laat Fryslân zakken

Charda Kuipers en Jochem Knol reageren op de lage inzet van Fryslân voor de klimaatdoelen: “De Friese Regionale EnergieStrategie wordt momenteel behandeld. Een plan zonder ambitie, dat uitstraalt dat we vooral niet teveel moeten doen. Alsof we klimaatmaatregelen niet voor onszelf nemen! En dat een hogere ambitie alleen de ánder helpt in plaats van ons allemaal? We voelen ons als provincie onterecht niet verantwoordelijk. Fryslân levert op nationaal niveau een bedroevend lage bijdrage.”

Lees hier het hele artikel

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl