Nieuwe bruggen en sluis Kornwerderzand

“De provincie draagt in dit voorstel het grootste deel van de verantwoordelijkheid voor de risico’s en onzekerheden rond het vervangen van de Sluis Kornwerderzand. Terwijl het een zaak is van het Rijk. Daarom hebben wij onze bedenkingen bij de bestuursovereenkomst. De bruggen in de A7 op de Afsluitdijk zijn in slechte staat en zullen spoedig moeten worden vervangen. Hier zijn we wel voor.” Dit zei Elsa van der Hoek op 17 juni 2020 tijdens de Statenvergadering.

Risico’s
Elsa van der Hoek: “De sluis zou in principe kunnen wachten tot het Rijk deze voor 2050 gaat aanpakken. Maar de bedrijven in de regio hebben gepleit voor het naar voren halen en verbreden van de sluis. De provincie neemt in dit voorstel de verantwoording over het hele project. Dat vinden we een grote verantwoordelijkheid. Want hiermee zijn ook de financiële risico’s op ons afgewenteld. En kunnen we die risico’s voldoende overzien?”

Die risico’s zijn: meerkosten bij de bouw, hogere financieringslasten, tegenvallers op de BTW-compensatie, tegenvallende synergie of bij de werk met werkopbrengsten, tegenvallers bij het definitief regelen van de marktbijdrage en de bijdrage van het Waddenfonds, tegenvallende bijdrage van de marktbijdrage in de looptijd van de regeling en tenslotte kan ook het coronavirus nog invloed hebben.

Belangen
“En wat is nu eigenlijk ons belang? Het zijn de bedrijven die graag zien dat de sluis zo spoedig mogelijk wordt aan gepakt. Dat zijn vooral de megajachtenbouwer de Vries uit Makkum, maar ook de zeekustvaart en het ladingenvervoer op Amsterdam. De bedrijven hebben afgesproken om 26,5 miljoen mee te financieren voor de sluis. De daadwerkelijke concrete afspraken zijn er nog niet en gegarandeerde terugbetaling daarmee ook niet. Dit vinden we dus zorgelijk, dat we als Provincie zo’n groot project gaan voorfinancieren,” aldus Elsa.

Debat
In het debat noemden andere partijen ook nadrukkelijk de risico’s. Een voorstel van het CDA om deze risico’s te ‘monitoren’ werd door de Grienlinks fractie gesteund. Elsa van der Hoek diende echter daarnaast ook nog een ‘bedenking’ in bij de 2e fase van de bestuursovereenkomst, over de sluis. De fractie van GrienLinks stemde wél voor het reserveren van geld voor het vervangen van de bruggen in de Afsluitdijk.

Goede arbeidsomstandigheden
De GrienLinks fractie diende ook de motie van de PvdA over ‘Goede arbeidsomstandigheden‘ mee in. Deze motie werd ingetrokken na een toezegging van de gedeputeerde.

De Boontjes
De FNP pleitte met een motie voor het uitdiepen van de vaargeul van de sluis naar Harlingen. Die vaargeul heet de Boontjes. De ondernemers in Harlingen hebben belang bij een bredere toegankelijkheid via die vaargeul. Aldus de FNP. Elsa van der Hoek: ” Wij zijn hier niet voor. Het is slecht voor de waterkwaliteit in de Waddenzee, al dat baggeren. Daarnaast is door alle Waddenhavens (in het Pact van Marrum) met de Waddenvereniging afgesproken dat er niet (nog) meer gebaggerd zou worden in de Waddenzee. Verder varen de grote jachten uit Makkum nu ook al over de Boontjes als het tij hoog genoeg is. Ook de containervaart en ladingvaart (naar Amsterdam) gaat over de Boontjes. Dieper en meer baggeren veroorzaakt milieuschade én kost enorm veel geld.” De motie werd wel aangenomen (31 stemmen voor, 9 stemmen tegen, waaronder die van GrienLinks) ondanks dat ook de gedeputeerde hem ontraadde.

Stemming
Avine Fokkens (gedeputeerde) deed de volgende toezeggingen:

Het college zal zich er hard voor maken dat deze vaarroute op diepte blijft en een gelijkwaardige status krijgt als die van de route naar Den Helder.
Het college zal er op toezien dat de CAO afspraken worden nageleefd, zowel op papier als in de praktijk.
Het college gaat in het kader van de 2e fase het project extra monitoren en PS extra informeren met twee keer vier Beraps.
Het college beantwoordt de volgende vragen van PS voordat de 2e fase van start gaat:
Voor hoeveel schepen is de verbreding beslist noodzakelijk?
Hoe het zit het met de financiën van de betrokken bedrijven?
Hoe komt het met de vaargeul aan de Waddenzee?

Stemverklaring GrienLinks
Elsa Van der Hoek verklaart dat de fractie vóór fase 1 zal stemmen en de begrotingswijziging die hieraan hangt, maar hebben hun bedenkingen over de bestuursovereenkomst.
Het besluit werd aangenomen met 39 stemmen voor (SP, GrienLinks, PVV, FVD, PvdA, FNP, VVD, ChristenUnie, D66, 50Plus en CDA) en 1 stem tegen (PvdD).