Fryslân omarmt de donuteconomie, maar #hoedan?

“In deze startnotitie staan prachtige uitgangspunten waar wij ons volledig in kunnen vinden. Zo lezen wij: ‘Natuurlijk moeten we zorgen voor voldoende werk, inkomen en vitaliteit, maar wel binnen de planetaire grenzen van wat volhoudbaar is’. Fryslân omarmt zo de donuteconomie, een model waar wij als GrienLinks achter staan. Maar: het concept circulair ondernemen is lastig in de praktijk te brengen. Dus wordt de grote vraag: hoe dan? We willen daarom dat de beleidsbrief circulaire economie beter aangeeft hoe we de doelen gaan bereiken.” Dit zei Charda Kuipers op 1 juli 2020 bij de behandeling van de startnotitie circulaire economie.

Samen met de PvdA en CU stelde Charda voor om concrete resultaten op te nemen in de beleidsbrief. Charda licht toe: “Uit een enquête van de RUG onder ondernemers blijkt, dat het merendeel van de ondernemers wel circulair wil ondernemen. Maar tegelijkertijd blijkt ook dat de meeste ondernemers het lastig vinden daar handen en voeten aan te geven.” De fracties vinden het daarom belangrijk dat bedrijven die gebruik willen maken van een provinciale financiële bijdrage planmatig werken aan circulaire economie.

En samen met het CDA CU VVD FNP PvdA wil GrienLinks een hoog ambitieniveau in de beleidsbrief. Alle partijen benadrukken dat er met organisaties uit meer sectoren overleg nodig is over de circulaire ambitie en de uitvoering daarvan.

Charda Kuipers: “Schilders, bouwers, elektrotechnici en timmerlui, deze vakmensen zijn hard nodig in de toekomst Zeker bij de transitie die we op verschillende gebieden maken. Denk aan de energietransitie alleen al!” De fractie pleitte samen met FNP, VVD, CDA voor aandacht voor opleidingen in deze vakgebieden.”

En tenslotte ondersteunde de GrienLinks-fractie ook het verzoek van de CDA-fractie om in de beleidsbrief circulaire economie te letten op de kansen die de digitalisering biedt voor de Friese samenleving.

De gedeputeerde (Sander de Rouwe) antwoordde: “We zijn de meest circulaire provincie van Nederland. We willen ook de meest circulaire provincie worden van Europa. Onze belangrijkste partners zijn Vereniging Circulair Fryslân en het Innovatiepact Fryslân. We gaan ook de samenleving uitnodigen om mee te denken over hoe we de Duurzame Ontwikkelingsdoelen kunnen realiseren. Ook willen we eerder de gestelde circulaire doelen halen. We willen over de hele breedte voorop lopen met circulariteit.”

Alle moties werden aangenomen. De startnotitie werd ook unaniem aangenomen.

In het najaar volgt de beleidsbrief circulaire economie. Dit wordt de opvolger van Wurkje mei Fryslân (2016) en Beleidsbrief circulaire economie (2018).