Opinie – Heldere doelen bij verduurzaming landbouw

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de provinciale bijdrage aan verduurzaming van de landbouw en de subsidies die daarbij verstrekt zijn. Bij het onderzoek is gekeken naar de periode 2012-2018. GrienLinks is verbijsterd over de conclusie van het onderzoek. Het is onduidelijk wat precies de doelstellingen zijn van de projecten die moeten bijdragen aan een duurzame landbouw.

De drie noordelijke provinciebesturen kunnen niet aangeven wat precies onder duurzame landbouw wordt verstaan, en hoe een vervolg wordt gegeven aan projecten is onduidelijk. De provincie Fryslân heeft in de onderzoeksperiode 21,1 miljoen uitgegeven en daarbij in vergelijking met Groningen en Drenthe relatief veel zelf gefinancierd. Het is helaas onduidelijk of deze investering heeft bijgedragen aan een verduurzaming van de landbouw. De Noordelijke Rekenkamer geeft in haar rapport aan dat op zich wel mooie projecten zijn uitgevoerd, maar dat vooraf niet helder is geformuleerd wát we willen bereiken en dat bovendien niet is aangegeven hóe dat vervolgens gemeten kan worden.

Met praktische indicatoren moet toch aangegeven kunnen worden hoe biodiversiteit en verduurzaming vergroot is? Er zijn best heel veelbelovende projecten uitgevoerd, maar na het afsluiten van een project wordt – kort en bondig geformuleerd- niets met de resultaten gedaan. GrienLinks vindt dat Provinciale Staten beter moeten vaststellen waar we met zijn allen heen willen (doelstellingen) en beter vastleggen of projecten die gefinancierd worden echt bijdragen aan verduurzaming van de landbouw (effecten meten). Ook moet worden aangegeven hoe de kennis die we opdoen met succesvolle experimenten beter uitgedragen gaan worden. Veel geld wordt uitgegeven aan agrarisch natuurbeheer, maar is dat wel de meest gewenste bijdrage voor verduurzaming? GrienLinks heeft al vragen gesteld over de effecten van agrarisch natuurbeheer als er sprake is van verkoop van een bedrijf of bij bedrijfsbeëindiging.

Gedeputeerde Staten hebben aangegeven de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer over te willen nemen. GrienLinks is benieuwd hoe daar op korte termijn invulling aan gegeven wordt. De middelen voor verduurzaming van de landbouw zijn heel beperkt. Een gerichte aanpak en zuinig omgaan met die middelen is noodzakelijk. Het stimuleren van de goede balans tussen natuur en landbouw vraagt immers gericht beleid en heldere doelstellingen.

Jochem Knol, Statenlid GrienLinks