Concrete doelen en goed beheer voor biodiversiteit

In de Statenvergadering van 16 september 2020 werd het herstelprogramma biodiversiteit behandeld. De fractie van GrienLinks was blij dat er nu een programma ligt. Al in 2013 werd een voorstel van GrienLinks aangenomen voor zo’n herstelprogramma. Wel diende Jochem Knol drie voorstellen in waarin hij pleit voor meer concrete doelen, tussentijds meten en beleid bijstellen, blijvende effecten en beheer, en aandacht voor de effecten van bestrijdingsmiddelen.

Jochem Knol: “Biodiversiteit is geen hobby van een aantal natuurfreaks, het is de essentiële basis voor een gezond leven voor ons mensen. Een goed rentmeester kan niet langer wachten om dat herstel in gang te zetten. Wij gaan graag snel aan de slag. (..) Het nu voorliggende biodiversiteitsherstelplan is een erkenning van het probleem en dat ziet GrienLinks als winst. Wij willen de Gedeputeerde een compliment geven dat er nu een voorstel ligt dat een aanzet is voor een meer samenhangend beleid en waarin voorstellen worden gedaan voor herstel. Voor GrienLinks is dit een mooie stap. Wel zouden we de startnotitie op nog een paar punten willen aanscherpen.”

Moties
De motie SMART doelen en bijsturing werd met 24 stemmen voor en 19 tegen aangenomen. De SP, FVD, PVDD, PVDA, ChristenUnie, D66 en 50plus stemden voor.

De motie ‘Continuïteit waarborgen’ haalde het helaas niet, met 18 stemmen voor (GrienLinks, SP, PvdD, PvdA, CU, D66 en 50PLUS) en 25 tegen (PVV, FvD, FNP, VVD, CDA).

Ook de motie om een paragraaf over bestrijdingsmiddelen op te nemen in het herstelprogramma biodiversiteit haalde het helaas niet, met 16 stemmen voor (GrienLinks, SP, PvdD, FNP, CU, D66 en 50PLUS) en 27 tegen (PVV, FvD, PvdA, VVD, CDA).

Jochem Knol diende daarnaast een motie mee in met de SP over maaibeleid en de actie steenbreek. Deze moties werden niet aangenomen.
De motie Prachtsloten van de SP diende GrienLinks ook mee in. Deze trok Hanneke Goede (SP) weer in, om er later, samen met ons, weer op terug te komen.

Spreektekst

GrienLinks Statenlid Jochem Knol over biodiversiteit in de Staten op 16 september:

“We wonen met heel veel mensen in een klein land en dat gaat ten koste van alles wat groeit en bloeit. De biodiversiteit holt in Nederland nog harder achteruit dan in andere landen. Dat is erg verontrustend en slecht voor de natuur maar ook voor bijvoorbeeld de landbouw. Insecten dragen bij aan bestuiving, en een gezond bodemleven draagt bij aan betere groei van gewassen. Het nu voorliggende biodiversiteitsherstelplan is een erkenning van het probleem en dat ziet GrienLinks als winst. Wij willen de Gedeputeerde een compliment geven dat er nu een voorstel ligt dat een aanzet is voor een meer samenhangend beleid en waarin voorstellen worden gedaan voor herstel. Voor GrienLinks is dit een mooie stap. Wel zouden we de startnotitie op een paar punten willen aanscherpen.

Allereerst willen we meer aandacht voor gezamenlijke concrete doelen. Uit het rapport van de NRK blijkt dat er veel is geïnvesteerd in projecten van agrarisch natuurbeheer, maar dat door het ontbreken van heldere doelstellingen niet duidelijk is of die investeringen het gewenste resultaat hebben. Die fout moeten we niet nog eens maken. Het beperkte geld voor biodiversiteit moet zo goed mogelijk besteed worden. Het is dus belangrijk om concrete gezamenlijke doelen vast te stellen en indicatoren om te meten hoe het gaat, tussentijds te meten en het beleid waar nodig bij te stellen. Hier dienen we een motie voor in, mee ingediend door SP, PvdD, 50PLUS, D66 en FvD. Doe een paar dingen goed en niet van alles een beetje.

Ten tweede willen we graag inzetten op meer continuïteit. Je kunt geld steken in het inzaaien van randen van akkerlanden, maar de waarde daarvan neemt langzaam toe. Als ze na een jaar omgeploegd worden zijn niet alleen de bloemen en de vlinders weg maar ook het geld. Het is belangrijk dat het geld blijvende verbetering opbrengt. Projecten financieren is prima, maar daarna begint het beheer. Het vooraf nadenken over die beheermaatregelen bij het indienen en uitvoeren van projecten lijkt ons meer dan logisch. Daar dienen we een motie voor in. Ook vragen we daarin GS om de continuïteit van maatregelen en effecten te versterken door in de hoofdsporen van het herstelprogramma duidelijke kaders te stellen voor blijvend beheer. De motie wordt mee ingediend door de PvdA, PvdD en SP.

Ten slotte willen we graag meer aandacht voor het volgende: uit onderzoek blijkt dat de achteruitgang van biodiversiteit mede wordt veroorzaakt door het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat gif is overal. Uit Drents onderzoek komt naar voren dat in het hart van grote natuurgebieden resten van bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen. Dat gaat ten kosten van (micro)leven en ook de gezondheid van mensen en dieren. Het is een groot probleem en we roepen het college via een motie op in het biodiversiteitsprogramma meer aandacht te besteden aan het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. We missen hierover een duidelijke visie. Ook daarvoor dienen we een motie in, mee ingediend door de PvdD, D66, SP en 50PLUS.

Biodiversiteit is geen hobby van een aantal natuurfreaks, het is de essentiële basis voor een gezond leven voor ons mensen. Een goed rentmeester kan niet langer wachten om dat herstel in gang te zetten. Wij gaan graag snel aan de slag.”