Vragen over weidevogelcompensatie Lutsmond Noord Balk

De GrienLinks fractie heeft het college van Gedeputeerde Staten vragen gesteld over het verlies van weidevogelland en de fout in de berekening van de weidevogelcompensatie in Lutsmond Noord in Balk. Jochem Knol:” “Het is toch gek, dat we als provincie aan de ene kant ontzettend veel geld steken in het behouden van weidevogels, maar aan de andere kant moeten toestaan dat succesvol weidevogelland volgebouwd wordt voor een recreatiepark.” 

De antwoorden kunt u hierlezen.

In de Leeuwarder Courant van 17 september 2020 staat een artikel over het uitstellen van het vaststellen van het bestemmingsplan Lutsmond Noord in de gemeenteraad van De Fryske Marren. De Vogelwacht Balk is boos dat er succesvol weidevogellandschap gaat verdwijnen. Ook geeft een contra-expertiserapport aan dat de provincie een fout heeft gemaakt in de afstandsberekening in de ecologische beoordeling. De provincie – staat in het LC artikel – geeft deze fout toe.

Ook werd op 28 september 2020 in de Leeuwarder Courant gemeld dat de gedeputeerde in overleg gaat met de vogelwacht van Balk over de compensatie. De fractie heeft een brief gekregen van het college dat na het overleg een antwoord op de vragen volgt.

De fractie stelde de volgende vragen aan het college:

1. Heeft u kennis genomen van dit artikel in de LC op 17 september 2020 en het besluit van de gemeenteraad op 16 september 2020?
2. U heeft als GS een verklaring van geen bedenking voor de Wet Natuur Bescherming voor dit project afgegeven. Op grond van welke gegevens heeft u deze beslissing genomen?
3. Betekent dit – als er een foute berekening aan ten grondslag ligt – dat de verklaring van geen bedenking op ondeugdelijke grond is afgegeven en ingetrokken zal worden? Zo nee, wat gebeurt er dan met de verklaring van geen bedenking?
4. Om het oppervlak van het nieuw verstoorde gebied te berekenen baseert u zich op een verstoringsafstand van 260 meter rond de *bestaande* bebouwing, maar voor de berekening van nieuwe verstoring rond de nieuwe bebouwing wordt een afstand van 200 meter gebruikt. Waarop zijn deze afstanden gebaseerd?
5. Bent u zich ervan bewust dat dit tot gevolg heeft dat het nieuw verstoorde gebied kleiner uitvalt?

6. Op welke wijze is in de verklaring van geen bedenking voor het realiseren van een recreatiepark in een weidevogelgebied onderbouwd dat dat van groot maatschappelijk belang is?

7. In het LC-artikel staat ook “De provinsje hat sein: wy hawwe yndied in ferkeard fersteuringsgebiet oanjûn.’’ In eerste instantie gaf de provincie vervolgens aan dat het gebied vijf hectare had moeten zijn. ,,En letter is dat ferbettere en soe it tusken de 1 en 5 bunder lizze kinne.’’ Veel bleef voor de wethouder nog onduidelijk, omdat de provincieambtenaar die de berekening eerder maakte, op vakantie bleek. ,,Wer’t no it ferskil yn sit, is noch tsjuster.’’ Kunt u ons verduidelijken wat de gevolgen nu precies zijn en hoe de compensatie uitgewerkt gaat worden in daadwerkelijk weidevogelland?

8. Bent u het met ons eens dat, zeker in een jaar waarin de noodklok wordt geluid over de weidevogelstand, verlies van (succesvol) weidevogelland onacceptabel is? Kunt u uw antwoord toelichten?
9. Bent u het met ons eens dat er eerst ergens anders weidevogelgebied in de praktijk gecompenseerd moet zijn, voordat het onttrokken wordt aan het huidige areaal weidevogelgebied?
10. Ook staat er in het krantenbericht dat er financiële compensatie voor het verlies van dit weidevogelgebied wordt geaccepteerd. Klopt dat?
Kunt u uitleggen wat de basis is voor deze berekening?

11. Vindt u het, dit alles overziende, ‘nog van deze tijd’ om de financiële compensatie in stand te houden?