Motie Waddenagenda leidt tot uitspraak over mijnbouw naar minister

De Staten discussieerden op 23 september over de Waddenagenda. GrienLinks Statenlid Jochem Knol wilde graag een duidelijke boodschap meegeven aan het college richting minister: “In de Waddenagenda wordt niet duidelijk hoe de hoofddoelstelling van de Wadden, het behoud en herstel van de natuur, bereikt gaat worden. Toch, als je het ons vraagt, het belangrijkste punt”. Veel partijen waren dat met GrienLinks eens, maar niet een meerderheid. De motie werd niet aangenomen.

Jochem Knol: “De Waddenvereniging is uit het overleg rond de Waddenagenda gestapt. Hun hoofdreden is ook dat de hoofddoelstelling bereiken niet duidelijk is omschreven in het document. Terwijl de natuur op de Waddenzee er niet goed aan toe is.

Brief college aan minister met vergaande uitspraak over mijnbouw
Toch staat een groot deel van de opmerkingen van de Staten wel verwerkt in de brief die het college na de vergadering naar de minister stuurde. O.a. een verdergaande en duidelijke uitspraak over het beëindigen van de gas- en zoutwinning in de provincie! (namelijk p.2 in de brief: “Winning diepe delfstoffen en 002 -opslag. Enkele opmerkingen betroffen de (on)wenselijkheid van de winning van diepe delfstoffen, het hand-aan-de-kraan principe en de opslag van CO2in de bodem. Naar aanleiding van de eerdere informele consultatie (eind 2019) is in de ontwerp-Agenda de uitspraak toegevoegd dat partijen zich er voor in zetten om, daar waar zich kansen voordoen, de winning van diepe delfstoffen eerder te beëindigen. In onze reactie verzoeken we de minister in de tekst te verduidelijken dat deze passage betrekking heeft op zowel gas- als zoutwinning. Daarmee beschouwen we de tekst als een voldoende basis om in de komende jaren het gesprek met, met name, het Rijk te blijven voeren
over mogelijkheden om de winning van diepe delfstoffen versneld te verminderen.”)

Wat is de Waddenagenda?
De Waddenagenda is een samenwerkingsverband van overheden die de agenda dan als ‘leidraad’ voor het maken van hun eigen beleid rond de Wadden gebruiken. Dat is ook de reden dat niet de Staten, maar de Gedeputeerden, Ministers en wethouders rond de tafel zitten.

Na alle reacties op de ontwerptekst van de Waddenagenda van de diverse overheden en organisaties komt het Ministerie met een concept definitieve tekst. De overheden en organisaties tekenen die, na goedkeuring, in november 2020.

Of de Waddenvereniging nog gehoor krijgt voor haar bezwaren is nog afwachten.