Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân september 2020

De wereld is duidelijk in beweging. Ook in de Staten is dat merkbaar. De onderwerpen op de agenda doen er toe. Bijvoorbeeld: hoe richten we onze leefomgeving toekomstbestendig in, hoe gaan we om met de dieren en planten om ons heen, wat willen we doen aan de teruggang in biodiversiteit. Maar ook: wat gaan we doen met sport?

De niet-groene partijen zijn deze periode in de Staten tot ons verdriet ruimschoots in de meerderheid. Groene politiek wordt zo een hele kunst. Sociale politiek vindt wel wat weerklank. Lees hieronder in de nieuwsbrief over onze acties en standpunten in de Staten over de volgende onderwerpen:

 • Omgevingsvisie is niet toekomstbestendig #datkangroener
 • Moties GL aangenomen: geen discriminatie of sociale onveiligheid bij sport
 • Staten spreken zich uit voor onderzoek hand-aan-de-kraanprincipe gaswinning Ternaard op initiatief van GL
 • agen op dieren omdat we er last van hebben? Een gevoelig maatschappelijk issue
 • Meer biodiversiteit nodig!
 • Vragen over weidevogels die moeten wijken voor een villapark (Balk)
 • Motie over Waddenagenda niet aangenomen, wel een kritische brief van het college naar de minister
 • Water: hoe gaan we hier mee om? Hoe halen we de Europese doelen voor schoon water?
 • Bodem: hoe houden we die gezond in onze provincie?
 • Verkeer en Vervoer (mobiliteit): welke kant willen we op?
 • Fiets: hoe krijgen we onszelf op de fiets?

Wil je meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website of volg ons op facebooktwitter en  instagram of neem contact op met de fractie via: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Omgevingsvisie niet toekomstbestendig #datkangroener

“Visie op de toekomst van de leefomgeving vraagt om keuzes maken en die missen we nog in dit stuk. Zeker in deze tijd waarin de problematiek op klimaat, energie, biodiversiteit, landbouw en water tot een hoogtepunt komen.” Zo begon Charda Kuipers haar toespraak over de Omgevingsvisie. De fractie diende zeven voorstellen voor tekstwijzigingen in, waarvan er twee werden aangenomen. Uiteindelijk stemde de fractie tégen de Omgevingsvisie. “We zien in deze visie niet de aanzet voor de omslag die zo nodig is,” aldus Kuipers.

Meer lezen?

Moties GL aangenomen: geen discriminatie of sociale onveiligheid bij sport

Discriminatie, op wat voor grond dan ook, hoort nergens thuis, ook niet in sport. Ook mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag moet tegengegaan worden. Sport moet je niet beschadigen, maar je zelfvertrouwen juist laten groeien. Elsa van der Hoek: “Ieder kind, iedere jongere, iedere volwassene moet veilig en met plezier kunnen sporten. Uitsluiting en schelden, wat helaas nog steeds voorkomt, moeten we met elkaar tegengaan.” Ze diende bij de Statenvergadering van 16 september daarom twee voorstellen in. Een voor het bevorderen van inclusiviteit en een voor sociale veiligheid in sport. Beide voorstellen werden aangenomen.

Lees hier verder

GL neemt initiatief voor uitspraak Staten over hand-aan-de-kraanprincipe gaswinning Ternaard

“Ondanks protesten en duidelijke uitspraken van de Staten en de regio zelf wordt doorgegaan met plannen voor een nieuwe gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard”, zo zei Jochem Knol op 23 september in de Statenvergadering. Hij diende samen met de SP, FNP en PvdD – een motie in om de Minister te verzoeken te wachten met de beoordeling van de vergunning voor gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard tot het hand-aan-de-kraan-principe door het wetenschappelijke panel is onderzocht. Ook pleit de motie voor het beter onderzoeken van de stapeleffecten van de ingrepen (door gaswinning) in het gebied. De motie werd aangenomen met 22 stemmen voor en 21 stemmen tegen.

Lees meer

Jagen op dieren omdat we er last van hebben? Een maatschappelijk issue

“Menselijk ingrijpen heeft grote gevolgen voor de biotopen waar sprake hoort te zijn van een goed evenwicht tussen de soorten. Als we er goed over nadenken is het eigenlijk te gek voor woorden: we beïnvloeden het evenwicht en om de gevolgen daarvan te beperken nemen we het recht in eigen hand. Afschieten van dieren ziet GrienLinks daarom als uiterste redmiddel.” Jochem Knol pleitte op 16 september in de Staten voor aandacht voor geschikte leefomgevingen en het herstellen van de biotoop van dieren (zoals weidevogels). Hij kreeg een toezegging dat er meer aandacht zou worden gegeven aan preventie. Zijn voorstel voor een evenwichtige verhouding tussen boeren- en natuurbelangen in de Fauna Beheer Eenheid (waar de beheerplannen worden gemaakt) werd niet aangenomen.

Meer lezen?

Concrete doelen en continuïteit voor biodiversiteit

In de Statenvergadering van 16 september 2020 werd het herstelprogramma biodiversiteit behandeld. De fractie van GrienLinks was blij dat er nu een programma ligt. Al in 2013 werd een voorstel van GrienLinks aangenomen voor zo’n herstelprogramma. Wel diende Jochem Knol drie voorstellen in waarin hij pleit voor meer concrete doelen, tussentijds meten en beleid bijstellen, blijvende effecten en beheer, en aandacht voor de effecten van bestrijdingsmiddelen. Eén van de moties, over het stellen van concrete doelen, is aangenomen.

Lees hier meer

Vragen over weidevogels die moeten wijken voor een villapark in Balk

De GrienLinks fractie heeft het college van Gedeputeerde Staten vragen gesteld over het verlies van weidevogelland en de fout in de berekening van de weidevogelcompensatie in Lutsmond Noord in Balk. Jochem Knol:” “Het is toch gek, dat we als provincie aan de ene kant ontzettend veel geld steken in het behouden van weidevogels, maar aan de andere kant moeten toestaan dat succesvol weidevogelland volgebouwd wordt voor een recreatiepark.”

Meer lezen?

Motie Waddenagenda niet aangenomen

De Staten discussieerden op 23 september over de Waddenagenda. GrienLinks Statenlid Jochem Knol wilde graag een duidelijke boodschap meegeven aan het college richting minister: “In de Waddenagenda wordt niet duidelijk hoe de hoofddoelstelling van de Wadden, het behoud en herstel van de natuur, bereikt gaat worden. Toch, als je het ons vraagt, het belangrijkste punt”. Veel partijen waren dat met GrienLinks eens, maar niet een meerderheid. De motie werd niet aangenomen.

Lees hier meer

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl