Afspraak is afspraak

“Afspraak is afspraak, vinden wij, zeker als het om zoiets belangrijks gaat als de kwaliteit van ons water. De waterkwaliteit is nog altijd niet op orde. En de doelen van de Kader Richtlijn Water gaan we met deze voorstellen niet halen voor 2027. Dat moet echter wel”, zei Elsa van der Hoek bij het begin van het debat op 21 oktober 2020 over schoon en genoeg water. De fractie stemde uiteindelijk – als enige partij – tegen het voorstel om de maatregelen uit te smeren tot na 2027.

Waar ging het debat over?
Schoon en genoeg water (zowel het oppervlaktewater als het grondwater) is een taak van de provincie in samenwerking met het Wetterskip. Een belangrijke taak, want – bijvoorbeeld – uit het grondwater halen we ons drinkwater. Maar ook zorgt voldoende oppervlakte- en grondwater voor een gezonde landbouw en natuur. Wat schoon en genoeg water is staat aangegeven in de Kaderrichtlijn Water, een Europese wet. De provincie moet in 2027 aan de normen in deze richtlijn voldoen. Dat is een uiterste datum, want de doelen dienden eigenlijk al te zijn gehaald in 2015. Alleen in geval van technische onhaalbaarheid, “disproportionele” kosten of te traag reageren van de natuur op genomen maatregelen kon het halen van de doelen maximaal twee keer worden uitgesteld met 6 jaar.

In het voorstel van de provincie staat dat de provincie de doelen ook voor die uiterste termijn van 2027 niet gaat halen. Verschillende maatregelen zijn uitgesteld tot na 2027. Argument is dat de uitspoeling van fosfaat nog na-ijlt in de bodem. Elsa van der Hoek: “Doelen worden uitgesteld en uitgesmeerd over een langere periode. Blijkbaar vindt u het acceptabel dat we in 2027 de gemaakte afspraken niet voldoende hebben gehaald. Ik vind dat heel bijzonder.”

Waterkwaliteit en landbouw
“De waterkwaliteit is nog altijd niet op orde, fosfaat, stikstof , medicijnresten en bestrijdingsmiddelen zijn in te hoge concentratie aanwezig. Ook nieuwe probleemstoffen als neonicotinoiden en micro-plastics worden aangetroffen. Na 2006 is de afname van fosfaat gestopt en zien we zelfs een licht stijgende trend. We zijn hier met elkaar verantwoordelijk voor. Verontreiniging komt van ons allemaal, van burgers, scheepvaart, recreatievaart, riooloverstort en, de grootste oorzaak, de landbouw. Een deel van de boeren treft al maatregelen die de landbouwemissies minimaliseren, zo schrijft de provincie. Het is de bedoeling voor de komende jaren is om de deelname van álle boeren aan dergelijke maatregelen te vergroten. Een behoorlijke uitdaging. Voor realisatie van de ecologische KRW-doelen is een deelname richting 100% nodig! (..)Er zal samen met de boeren moeten worden gekeken wat er nodig is om álle boeren over de streep te trekken.”

Verdroging
Uit deze ontwerp nota KRW blijkt niet duidelijk of de maatregelen leiden tot het behalen van de doelen op het gebied van het bestrijden van verdroging in de Natura 2000 gebieden in 2027. Terwijl juist voor die gebieden Europa geen uitstel duldt. Elsa van der Hoek diende daarom een motie in om in de definitieve nota over de KRW-maatregelen te laten zien hoe die verdrogingsdoelen wél gehaald gaan worden. De motie werd niet aangenomen, 18 Statenleden stemden voor (GL, D66, SP, PvdD, 50plus, ChristenUnie, PvdA) en 23 stemden tegen (CDA, VVD, FNP, PVV, Forum).

Stemming
Uiteindelijk stemde de GrienLinks Statenfractie (als enige partij) tegen het voorstel. Elsa van der Hoek: “We hebben een afspraak na te komen. Ook onze landelijke politiek heeft diverse malen verklaard dat er aan het halen van de KRW-doelen in 2027 niet getornd gaat worden. Dit lijkt mij voldoende om te kunnen concluderen dat het verlagen van de doelen of de uitvoeringstermijn verlengen, beide op onze afkeuring kunnen rekenen”.

Vervolg
Eind 2021 wordt de definitieve Kader Richtlijn Water nota besproken in de Staten.

Lees hier de hele spreektekst van Elsa

Lees hier meer over de bijdrage bij de start van de vorige KRW periode