Wees wijs met water!

De GrienLinks fractie was op 21 oktober in het Statendebat tevreden over de Startnotitie_Regionaal Waterprogramma. Op twee punten na. Elsa van der Hoek: “Wij zijn van mening dat verdroging een groot risico is en willen daar een grotere ambitie voor. Verdroging heeft op termijn grote impact op onze natuur, landbouw, biodiversiteit en, niet onbelangrijk, onze watervoorraad.” Ze diende daarom twee moties in: een over de verdrogingsaanpak en een voor een zoetwatervoorraadplan. Het voorstel voor het zoetwatervoorraadplan werd aangenomen. Elsa verwees aan het eind van haar speech naar een oude leus uit haar jeugd: ‘Wees wijs met water!’

Klimaatacceptatie en adaptatie
In de startnotitie werd als uitgangspunt het klimaat genomen. Een juiste keuze, volgens de GrienLinks-fractie. Een flink aantal keuzes werden in de notitie voorgelegd, die door het college worden uitgewerkt in het concept-Waterprogramma. Elsa: “De meeste door u voorgestelde keuzes hebben ook onze voorkeur. Ik zal de keuzes en onze voorkeuren kort toelichten.” Lees hier de hele spreektekst met de toelichting op de keuzes.

Zoetwatervoorraad
“Waterberging draagt op termijn meer bij aan een duurzaam watersysteem. Het bouwen van grotere gemalen leidt tot hogere waterschapslasten en verstoort het watersysteem nog meer. Vasthouden van zoet water afkomstig van neerslag verdient de voorkeur. Het doorspoelen van onze provincie met IJsselmeerwater komt op hetzelfde neer als het blijven doorspoelen van onze wc’s met leidingwater. Ongewenst dus.” Elsa diende een motie in, samen met PvdD, D66 en het CDA voor het maken van een plan voor de zoetwatervoorraad. De motie werd aangenomen met alleen de stemmen van de FvD tegen.

Verdroging
Daarnaast diende Elsa een voorstel in voor een actieprogramma Verdroging. Elsa: “Wij willen dat verdroging in de natuur versneld wordt aangepakt en dan niet alleen in de Natura-2000 gebieden, maar in alle verdroogde gebieden, de zogenaamde TOPlijst, waaronder het NNN (natuurnetwerk nederland). De afgelopen jaren is gebleken dat er verschillende obstakels zijn bij de aanpak van de verdroging. We willen dat de kansen en obstakels in beeld worden gebracht, plus de oplossingsrichtingen.” Het voorstel werd niet aangenomen: 18 stemmen voor (GL, SP, D66, PvdD, 50plus, ChristenUnie, PvdA) en 24 tegen (CDA, VVD, FNP, Forum, PVV).

Daarnaast diende ze samen met D66 een voorstel (amendement) in voor het opnemen van het oude doel van 500 hectares aan droogtebestrijding in plaats van de 250 ha. Ook dit voorstel werd niet aangenomen: slechts 8 stemmen voor (GL, SP, D66, PvdD) en 34 tegen (PvdA, 50plus, ChristenUnie, CDA, VVD, FNP, Forum en PVV).

De startnotitie werd aan het eind van de dag unaniem (!) aangenomen.

Vervolg
Het college neemt alle aanbevelingen van de Staten mee bij het schrijven van het concept Regionale Waterprogramma. Dat komt in de loop van 2021 in de Staten ter bespreking. Dit is de opvolger van het 4e Waterhuishoudingsplan. Het Waterprogramma is een uitwerking van de Omgevingsvisie.