Fryslân Fytslân

‘Fryslân Fytslân, zoals de gedeputeerde tijdens de commissie zei, dat zien wij helemaal zitten. Laten we dan ook streven naar Fryslân de Veiligste Fietsprovincie.’ Zo sloot Elsa van der Hoek haar bijdrage in de Statenvergadering op 21 oktober 2020 af over een eerste opzet voor nieuw fietsbeleid. Ze vroeg het college punten mee te nemen in de uitwerking daarvan, waaronder voorrang voor fietsers op rotondes en aandacht voor de oorzaken van fietsongevallen. Gedeputeerde De Rouwe zegde dat toe.

Tijdens de Statenvergadering van 21 oktober 2020 werd de startnotitie Fiets behandeld, als onderdeel van mobiliteit binnen de Omgevingsvisie. Het doel van het beleid is dat fietsen in de provincie toeneemt en dat Fryslân aantrekkelijk blijft als fietsprovincie. Ook kan meer fietsen een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Omdat het huidige fietsbeleid nog uit 2005 stamt is de fractie erg blij met de eerste stap naar het nieuwe fietsbeleid. Ook nieuwe ontwikkelingen sinds 2005, zoals het gebruik van e-bikes, kunnen dan worden meegenomen.

Het voorstel van het college was om voor de verdere uitwerking van de startnotitie een open planproces te starten, waarin belanghebbenden en de mienskip kunnen meegeven wat zij belangrijk vinden, waarna in het voorjaar 2021 het uitgewerkte programma Fiets in de Staten wordt besproken. Elsa van der Hoek was positief over deze eerste stap, maar miste wel een aantal zaken in de startnotitie. Daarom vroeg ze het college om een aantal punten mee te nemen. Al tijdens de commissievergadering op 7 oktober had ze gevraagd om meer aandacht voor de oorzaken van fietsongevallen. Tijdens de Statenvergadering vroeg ze het college om nog een aantal punten mee te nemen: de verschillen in snelheid op de fietspaden, gescheiden verkeersstromen, voorrang op rotondes, het fietsgebruik op het platteland, de aanleg van recreatieve fietspaden, een plan voor fietsongevallen onder ouderen en de suggestie om het onderwerp te gebruiken bij een nieuwe Friese Burgertop. Daarnaast gaf Elsa van der Hoek aan dat de Fietsersbond een reactie op de startnotitie had gestuurd met goede suggesties, en ze vroeg het college deze ook mee te nemen in de uitwerking. Gedeputeerde De Rouwe gaf aan dat veel punten besproken moeten worden met de gemeenten en zegde toe haar suggesties mee te nemen in het open planproces.

In het debat werd vooral gesproken over het veiliger en aantrekkelijker maken van de fietspaden, ook werd er gesproken over de fietshelm. De ChristenUnie diende een motie in waarin werd gevraagd om een campagne op te zetten om de fietshelm te stimuleren. De fractie van GrienLinks heeft voor deze motie gestemd.

De startnotitie Fiets werd unaniem aangenomen door de Provinciale Staten.

Hier vind u de volledig spreektekst van Elsa van der Hoek.