GrienLinks: ook sociale veiligheid in het (openbaar) vervoer

Reizigers en personeel moeten zich sociaal veilig kunnen voelen in het openbaar vervoer en verkeer. Daarom diende Statenlid Elsa van der Hoek tijdens de Statenvergadering op 21 oktober 2020 een motie in om dat op te nemen in het beleid voor de regionale mobiliteit. De motie werd aangenomen. Ook vroeg ze prioriteit voor emissiearm vervoer en aandacht voor voetgangers en een rondje Fryslân via de lightrail.

Tijdens de vergadering werd de startnotitie Regionaal Mobiliteitsprogramma besproken. Een programma dat deel uitmaakt van de Omgevingsvisie en waarin alles besproken wordt wat met mobiliteit te maken heeft, zoals verkeer, openbaar vervoer, autowegen, fietsbeleid, vaarwegen, veiligheid, klimaat, et cetera. In de startnotitie stonden de grote lijnen die uitgewerkt gaan worden en aan de Statenleden werd gevraagd of ze er voor of tegen waren een integraal programma te maken.

GrienLinks woordvoerder Elsa van der Hoek stemde daar voor. Lees hier haar gehele bijdrage:

“Omdat het om een Startnotie gaat en we hier een uitgebreide commissie over hebben gehad, zal ik het beknopt houden. Allereerst stemmen we in met deze Startnotitie, waarbij ik wel wil benoemen dat we een duidelijke prioritering zouden willen terugzien: wij vinden het van belang dat in de uitwerking van de startnotitie extra aandacht is voor emissiearm vervoer. Niet alleen bij auto’s en bussen, maar ook voor scooters, brommers en snorfietsen. Fossielvrij vervoer heeft voor ons prioriteit.

Met het instemmen met deze startnotitie, stemmen we ook voor het opstellen van een integraal programma. Daarbij willen we wel opmerken dat er veel onderwerpen bij worden betrokken en dat het gevaar is dat er zaken over het hoofd worden gezien. Er is bijvoorbeeld een nadrukkelijke link met fiets- en gezondheidsbeleid en er zal op moeten worden toegezien dat de samenhang met andere beleidsnotities goed door wordt vertaald. Het kan een risico zijn dat iets in de ene notitie wel, maar niet in de andere terugkomt.

Naast aandacht voor emissiearm vervoer, vinden we veiligheid erg belangrijk. Niet alleen fysieke veiligheid, maar ook sociale veiligheid. Helaas is er steeds meer agressie in het openbaar vervoer, maar ook tussen weggebruikers onderling. Dat kan niet zo doorgaan. We vinden het belangrijk dat reizigers en personeel ook sociaal veilig zijn in het verkeer en dienen hier daarom een motie voor in, mee ingediend door het CDA, ChristenUnie, D66 PvdA en FNP.

Verder wordt in de startnotitie een hele belangrijke en kwetsbare weggebruiker niet genoemd, de voetganger. Deze kan niet ontbreken binnen een mobiliteitsbeleid en hierover dienen we een amendement van D66 mee in.

Dan willen we graag nog vragen om een paar toezeggingen:

We willen naar 0 verkeersdoden toe, dus zoveel mogelijk veiligheid in het verkeer. Is de gedeputeerde bereid bij de uitwerking van de startnotitie te kijken naar de mogelijkheden voor gescheiden verkeersstromen?

Tot slot had ik het in de commissie ook al genoemd, de Lightrail, een Rondje Fryslân met een soort tussenvorm van een metro en een tram, waarin Friesland goed met elkaar verbonden is. De gedeputeerde heeft inmiddels laten weten dat het plan is onderzocht in 2001 en dat het wegens de hoge kosten is afgeschoten. Toch zijn er veel nieuwe ontwikkelingen op dat gebied, de voorspelling is dat in 2040 het aantal lightrailtrajecten in Nederland flink gegroeid is. Daarom wil ik de gedeputeerde vragen om in ieder geval in de startnotitie op te nemen dat de ontwikkelingen op dat gebied gevolgd worden en dat in de toekomst opnieuw bekeken wordt of dit een optie is voor Fryslân.”

Reactie gedeputeerde en uitslag stemming

Het amendement van D66 werd ingetrokken, omdat de gedeputeerde toezegde het onderwerp “voetgangers” mee te nemen in de uitwerking.

De motie van GrienLinks over sociale veiligheid in het verkeer werd aangenomen.

Voor de vragen om duidelijke prioritering voor emissiearm vervoer, kijken naar mogelijkheden voor gescheiden verkeersstromen en ontwikkelingen op het gebied van ligthrail te volgen, kreeg Elsa van der Hoek toezeggingen van gedeputeerde Avine Fokkens.