Vraagtekens bij evaluatie Top Dutch

De evaluatie van Top Dutch (een mediacampagne om internationale bedrijven naar Noord-Nederland te krijgen) krijgt in de Friese Staten nog een politiek staartje. De fracties van FNP, PvdA en GrienLinks stellen gezamenlijk schriftelijke vragen over het uitblijven van aantoonbaar resultaat en het vervolg op deze economische marketingcampagne van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe.

Top Dutch was een mediacampagne om (in eerste instantie) Tesla te interesseren voor een vestiging in een van de drie noordelijke provincies. Dat is niet gelukt, maar er was wel veel media-aandacht voor het initiatief. Daarom werd de samenwerking voortgezet en verbreed naar ook andere bedrijven. De drie provincies droegen 1,2 miljoen euro bij aan het initiatief. In de startfase was er onenigheid tussen de organiserende bureaus. Op dit moment is Top Dutch onderbracht bij de NOM.

Vragen Friese vertaling hieronder
De evaluatie van Top Dutch door bureau ERAC roept nogal wat vragen op. De conclusies van de media liegen er niet om. Zo was het onduidelijk of Top Dutch wel bijgedragen heeft aan het binnenhalen van nieuwe bedrijven. De drie partijen vragen of het college kan aantonen wat de campagne heeft opgeleverd. Ook willen ze weten of de bureaus wel zijn ingehuurd volgens de Europese aanbestedingsregels.

Gemeenschapsgeld
De provincies hebben € 1,2 miljoen gemeenschapsgeld in Top Dutch geïnvesteerd. Daarom is het belangrijk om te weten hoe het project tot stand is gekomen en hoe de aanbesteding is verlopen. Maar, zoals RTV Drenthe op 10 november 2020 schrijft: ‘Precies die twee zaken, die bepalend waren voor de resultaten van de imago-campagne, daar beweegt het ERAC-rapport met een boog omheen’. Het lijkt de fracties goed dat de eerste fase gecontroleerd wordt door een onafhankelijke partij, bijvoorbeeld een accountant. Dit om een einde te maken aan alle ‘ruis’.

Besmet
Een pijnlijke vraag is of de naam Top Dutch zo langzamerhand niet te veel ‘besmet’ is geraakt, om er op deze manier mee door te gaan. Het college gaat daar wel van uit. Men wil de opdracht nu doorschuiven naar de NOM. De partijen hebben hun vraagtekens bij deze gang van zaken: ‘Kan dat niet beter op basis van prijs/kwaliteit aan de beste bieder gegund worden? En kan daarbij onze eigen Leeuwarder World Trade Centre niet in beeld gebracht worden? Zij hebben direct en indirect duizenden contacten op wereldschaal’.

De fracties willen de antwoorden hebben voordat er in de Staten op 6 januari 2021 in de commissievergadering over de nieuwe beleidsnota Economie wordt gesproken.

Fraachtekens by evaluaasje Top Dutch

De evaluaasje fan Top Dutch krijt ek yn de Fryske Steaten noch in polityk sturtsje. De fraksjes fan FNP, PvdA en GrienLinks stelle meiinoar skriftlike fragen oer it útbliuwen fan oantoanber resultaat en it trochsetten fan dizze ekonomyske marketingkampanje fan de provinsjes Fryslân, Grinslân en Drinte.

Fragen
De evaluaasje fan Top Dutch troch buro ERAC ropt nochal wat fragen op. De konklúzjes fan de media liigden der ek net om. Sa wie it ûndúdlik oft TopDutch wol bydroegen hat oan it ynheljen fan nije bedriuwen. De partijen freegje no oft it Kolleezje fan Deputearre Steaten oantoane kin dat de kampanje wol wat opsmiten hat. Ek wolle hja witte oft de buro’s dy’t ynhierd binne wol opdracht krigen hawwe neffens de Europeeske oanbestegingsregels.

Mienskipsjild
Yn TopDutch hawwe de provinsjes € 1,2 miljoen mienskipsjild stutsen. Dêrta is it belangryk om te witten hoe’t it projekt ta stân kaam en hoe’t de opdracht oanbestege is. Mar, sa’t RTV Drenthe skriuwt op 10 novimber 2020:‘ Precies die twee zaken, die bepalend waren voor de resultaten van de imago-campagne, daar beweegt het ERAC-rapport met een boog omheen’. It liket de fraksjes goed om nochris goed, troch in ûnôfhinklike partij, bygelyks in akkountant, dy earste fase kontrolearje te litten om in ein te meitsjen oan alle rûs.

Besmet
In pynlike fraach is oft de namme TopDutch sa stadichoan net tefolle ‘besmet’ rekke is, om der sa mei troch te gean. It Kolleezje giet dêr wol fan út. Men wol de opdracht no trochskowe nei de NOM. De partijen hawwe harren fraachtekens by dizze gong fan saken: ‘Is it net better en gun dat op basis fan priis/kwaliteit oan de bêste bieder? En kin dêrby ek ús eigen Ljouwerter WorldTradeCenter, mei direkt en yndirekt tûzenen kontakten op wrâldskaal, net yn byld brocht wurde’? De fraksjes wolle de antwurden hawwe foardat der yn de Steaten op 6 jannewaris in debat is oer de nije Beliedsnota Ekonomy.