De Skieding, de dassen en de otters

GrienLinks is tevreden met de uitwerking van het besluit over opwaardering van de weg De Skieding (de N358) en de inpassing daarvan in het landschap. Wel pleitte Elsa van der Hoek voor aanleg van een faunapassage onder de weg door, voor dassen, otters en amfibieën. Daarnaast bekritiseerde ze de communicatie van de provincie met de veehouder die gevraagd had om een veetunnel. Andere partijen deelden die kritiek. De gedeputeerde ontraadde de faunapassage (jildfergriemerij, vond ze). Wel gaf ze toe dat de communicatie met de veehouder beter had gemoeten.

Debat
Elsa van der Hoek: “GrienLinks is tevreden met de uitwerking van het Provinciale Inpassingsplan (PIP) N358, De Skieding. Fijn dat er gekozen is voor de opwaardering van de bestaande weg, in plaats van een heel nieuw tracé aan te leggen, hiermee wordt het landschap behouden. Wat voor ons het belangrijkste punt was om in het verleden voor deze optie te stemmen. (..) De schriftelijke uitleg en het memorie van toelichting hebben voldoende gemotiveerd dat het geen haalbare optie is om de veetunnel aan te leggen. Goed om te lezen dat de gevraagde mestleiding, op verzoek van de veehouder, wel onder de Skieding wordt aangelegd. Toch, gedeputeerde, vragen we ons af hoe het kan dat de veehouder er tot voor kort van overtuigd was dat de veetunnel nog een serieuze optie was? Wellicht goed om in een evaluatie te bekijken hoe dit verschil in opvatting en verwachting heeft kunnen ontstaan. Wat is hierop uw reactie?

Nu het duidelijk is dat de motie veetunnel gecombineerd met een faunapassage niet kan worden uitgevoerd, lijkt hiermee de faunapassage ook van de baan. Terwijl een faunapassage (een zogenaamde dassentunnel) voor grondgebonden zoogdieren, zoals otters en dassen en amfibieën van belang is bij het uitbreiden van het leefgebied van deze dieren. Dit staat in de natuurtoets die bij het voorstel over de Skieding is gemaakt. De faunapassage draagt zodoende bij aan het verhogen van de biodiversiteit in dit gebied.”

GrienLinks diende de motie van de PvdA over de faunapassage mee in. In de motie werd gevraagd om het idee voor een faunapassage uit te werken. Lees hier de hele spreektekst.

Avine Fokkens (gedeputeerde): “Er zijn zaken die ‘need to have’ zijn en zaken die ‘nice to have’ zijn. Een faunapassage valt zeker niet onder de zaken ‘need to have’ volgens het college. In de natuurtoets staat dat het nu nog niet noodzakelijk is, dus ik sluit me aan bij de woorden van de heer Algra, zo’n faunapassage zou ‘jildfergriemerij’ zijn.”
Elsa : “U zegt: ‘nice to have’… tja, we hebben toch gelezen in de natuurtoets dat die dassen, otters en amfibieën er zijn en het leefgebied waarschijnlijk in de komende jaren wordt uitgebreid omdat de verwachting is dat de populatie toeneemt. Zodoende zouden er over 5 jaar beesten wel doodgereden kunnen worden op de Skieding. En dat zou zonde zijn, dat kunnen we beter voorkomen. Ook wil ik opmerken dat de kosten waarschijnlijk wat minder zullen zijn dan 150.000 euro, als je het combineert met het werk aan de weg dat nu gebeurt”.

Stemming
De motie over de faunapassage werd niet aangenomen. Er stemden 15 mensen voor (PvdA, GL, PvdD, SP, D66, 50+) en 27 mensen tegen (CDA, CU, FNP, Forum, PVV, VVD).
Het inpassingsplan (PIP) zelf werd unaniem aangenomen.