Voorstel voor funderingstafel aangenomen

De bewoners van het veenweidegebied die schade hebben aan hun huis door bodemdaling kunnen om de tafel. Een grote meerderheid van de Staten stemde op 16 december 2020 voor het voorstel van GrienLinks (samen met SP, 50plus, PvdD en D66) om een nieuw gesprek met de bewoners over de funderingsschade mogelijk te maken.

Het college heeft in november 2020 het concept veenweide-uitvoeringsprogramma gepresenteerd. Een plan waarop verschillende belanghebbenden, waaronder gemeenten, landbouw- en natuurorganisaties zienswijzen hebben ingediend. Het college informeert iedereen en ook Statenleden worden daarbij betrokken. Vooruitlopend op de behandeling van de veenweidevisie in mei 2021 is één reactie eruit gesprongen. Bewoners in het veenweidegebied voelen zich onvoldoende gehoord terwijl de gevolgen voor hun huizen groot zijn.

Debat
Jochem Knol lichtte het voorstel toe: “Funderingen op staal of houten palen raken beschadigd en er dreigen zelfs huizen onbewoonbaar te raken. Weliswaar wordt deze problematiek in het veenweide-uitvoeringsprogramma wel benoemd, maar het is verdrietig dat er bewoners zijn die enorm in de problemen komen. Zoals een bewoner tijdens een werkbezoek zei: de funderingen vallen droog, maar ons staat het water tot aan de lippen. Het heeft geen zin om naar schuldigen te kijken, het is naar de mening van GrienLinks en gelukkig ook andere partijen de verantwoordelijkheid te luisteren en naar oplossingen te zoeken. Uit de aardbevingsproblematiek in Groningen hebben we kunnen leren dat als tijdig geluisterd en adequaat gehandeld wordt veel onvrede wordt voorkomen, maar ook schade wordt beperkt.” Lees hier de hele spreektekst.

Verschillende partijen (PvdA, CDA) waren positief over het voorstel, maar gaven aan dat het belangrijk was dat de opdracht voor het gesprek aan de tafel duidelijk was. Dat het duidelijk is dat schadevergoeding door bijvoorbeeld de provincie niet mogelijk is. De VVD gaf aan dat een oplossing niet snel in beeld kán komen. Klaas Kielstra: “We kunnen verwachtingen op snelle oplossingen niet waarmaken. Het geld moet gewoon bij het Rijk vandaan komen en zal de vorm en grootte hebben van een Deltaplan. Het gaat miljarden kosten. Dus ik twijfel of we de motie zullen steunen. De toelichting is gewoon niet ok.” Gryt Wymenga van (voorheen) Forum sloot zich daarbij aan.
De PVV steunde het voorstel wel, drong aan op snelheid en verwees naar de problematiek met de funderingsschade in Grouw een paar jaar geleden. Ook de ChristenUnie drong aan op spoed.

Douwe Hoogland (gedeputeerde): “Het is een actueel probleem. De Veenweiden is niet alleen een landbouwzaak, er spelen meer belangen. En we moeten er met elkaar uitkomen. Ik vind het ook wezenlijk dat er gezegd wordt dat het boven onze pet als provincie gaat om de schade te vergoeden. Wel is het van belang dat we samen met de bewoners richting Rijk goed aan kunnen geven wat er nodig is. We willen graag de bewoners serieus nemen. Inmiddels is er wel een funderingsloket geopend, maar het is zeker ook belangrijk om goed met de bewoners in gesprek gaan. Daar werken we ook al aan met de klankbordgroep en het loket. Maar uitbreiding door met bewoners zelf aan zo’n ’tafel’ in gesprek te gaan, vinden we een goed idee. Verschillende partijen zeggen ‘denk om de opdracht’ en dat zullen we zeker doen.” Wel gaf hij aan dat hij pas met een voorstel kon komen in mei in plaats van, zoals in de motie stond, maart 2021.

Jochem Knol: “We dringen aan op zo snel mogelijk en zullen daarom in de motie de datum van maart 2021 veranderen naar ‘zo spoedig mogelijk’ om de gedeputeerde tegemoet te komen. Verder wil ik tegen de partijen zeggen die tegen willen gaan stemmen, VVD en Forum, dat wat wij met ‘verantwoordelijkheid’ bedoelen, we het in gesprek gaan met de bewoners bedoelen.”

Uiteindelijk stemde de VVD toch voor de motie funderingstafel omdat, zo verklaarde Durk Pool, door de gedeputeerde duidelijk genoeg was gezegd dat het geld uit Den Haag moest komen.

Stemming
De motie is aangenomen met 36 stemmen voor en 6 tegen. GrienLinks, D66, SP, PvdD, 50plus, PvdA, CU, CDA en VVD stemden voor. Alleen Forum stemde tegen.