Voor een andere economie moet je wel wat veranderen

Na een lang debat op 20 januari 2021 in de Friese Staten over de nota Economie is de motie ‘circulariteit als belangrijke voorwaarde in subsidieregelingen opnemen’ van GrienLinks, Partij voor de Dieren en D66 aangenomen. Het amendement om de ‘circulariteit ook op te nemen in het afwegingskader als belangrijkste voorwaarde’ kreeg geen meerderheid.

Charda Kuipers (fractievoorzitter GrienLinks) had forse kritiek op de nota zelf, niet op de ambitie die erin stond. In de nota staat dat de provincie in de top 3 van circulaire regio’s wil staan. Ook wil de provincie ‘brede welvaart’. Brede welvaart gaat over meer dan economie alleen. Ook gezondheid en welzijn van mensen telt. Plus de kwaliteit van de leefomgeving. Kuipers: “We lopen tegen planetaire grenzen aan, en omschakelen naar een circulaire economie is een belangrijke schakel in het werken aan een duurzaam toekomstbestendig Fryslân. Dus we onderschrijven deze ambitie zeker wel.” Lees hier de hele spreektekst.

Debat
Maar ze miste de handvaten in de nota om de omslag daadwerkelijk te maken. “Het zijn mooie woorden allemaal, gedeputeerde, maar ik mis de handvaten om van deze visie praktische werkelijkheid te maken. En dan zit je zo weer op het pad van de oude economie”, zei ze. De gedeputeerde gaf aan de motie voor circulariteit als voorwaarde in subsidieregelingen graag aangenomen te zien worden. Hij wilde de tekst echter aangepast hebben van ‘belangrijkste criterium’ naar ‘belangrijk criterium’. Omdat de motie aangepast wel een meerderheid zou krijgen in de Staten, paste Kuipers de motie aan.

Het amendement om circulariteit ook in het afwegingskader op te nemen vond De Rouwe ’te strak’. De meerderheid in de Staten volgde de Rouwe hierin. Het amendement werd niet aangenomen. Kuipers: “Jammer, want zoals het afwegingskader er nu uitziet, is circulariteit en duurzaamheid maar één van de acht doelen. En voor investeringen in aanmerking te komen hoef je maar aan twee doelen van de acht te voldoen. Wij willen het graag als belangrijkste voorwaarde zien. Want als je iets wil veranderen, moet je wel duidelijk maken welke richting je op wil.”

Stemming
De motie ‘circulariteit als belangrijke voorwaarde in subsidieregelingen’ werd aangepast en met 30 stemmen (GL, PvdD, D66, PvdA, SP, 50plus, CU, CDA, VVD) voor aangenomen. FNP, Forum, Goudzwaard en PVV (12 stemmen) stemden tegen de motie. GrienLinks stemde uiteindelijk ook voor de hele Economienota. Die werd aangenomen met alleen de stemmen van de PVV tegen. Kuipers in een stemverklaring: “We blijven bij ons standpunt dat niet goed duidelijk is hoe de visie gerealiseerd gaat worden. We geven nú het voordeel van de twijfel, wij stemmen voor, maar het college moet dit nu wel waar gaan maken.”