Geld voor de grutto

De grutto moet gered worden. Onder andere door geld van het Rijk te vragen voor meer weidevogelkerngebieden, maar ook door meer in te zetten op predatie. Dat stond in de motie die collegepartijen CDA, VVD, PvdA en FNP samen indienden op 20 januari 2021. Jochem Knol vond meer geld voor de weidevogels een goed idee. “Maar de motie is verder nogal eenzijdig opgesteld. De grootste oorzaak van de teruggang van biodiversiteit en ook de weidevogels is de intensieve landbouw. En die wordt nu nét niet genoemd in de motie”, aldus Jochem Knol.

Vragen aan indieners
Jochem stelde de volgende vragen aan de indieners van de motie: “Het lijkt erop dat alleen de weidevogels nog aandacht krijgen en dat de terreinbeherende (natuur)organisaties (TBO’s) zelfs natuurdoeltypen moeten veranderen om weidevogels de juiste biotoop te geven. Bent u niet bang dat dit ten koste gaat van de biodiversiteit? We willen ook andere natuur een kans geven!
Waarom wordt alleen naar de TBO’s gekeken en is in de motie niet aangedrongen op het vergroten van de biotoop in de rest van het landelijk gebied?
Wordt niet teveel aandacht besteed aan predatie, oftewel afschieten van vijanden van de weidevogel, en moet niet maximaal worden ingezet op het vergroten van de biotoop?
Kan dit geld worden ingezet op het inhalen van de achterstanden bij het inrichten van het Netwerk Nieuwe Natuur?
Als die opgave bij de TBO’s wordt neergelegd, gaat het geld daar dan ook heen?
Kortom: we vinden meer geld voor natuur en ook voor weidevogels natuurlijk geweldig, maar het komt wel erg eenzijdig over.”

Debat
De collegepartijen vonden dat ‘de groene partijen’ de motie anders opvatten dan hij bedoeld was. Het was ‘een oprechte poging om dit seizoen al iets te doen met ‘Aanvalsplan grutto ‘ van Winsemius’, aldus Hetty Janssen van de PvdA. Na ook de beantwoording door de gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA) stemde Knol in met de motie. De gedeputeerde benadrukte in zijn reactie vooral dat – wat ook in het plan Winsemius staat – eerst de biotoop op orde moet zijn, en daarna aan predatiebeheer kan worden gedacht. “Als er geen goede biotoop is, kun je ook geen goed weidevogelbeheer doen. Nu is het zo, dat de postzegeltjes vaak te klein zijn. De VVD had het over parels. Die krijgen zeker een inkleuring. Maar hoe groter het gebied, hoe beter voor de weidevogels. Het gaat om de gunstige staat van instandhouding van verschillende soorten volgens de Vogel- en Habitatrichtlijn uit Europa”, aldus de gedeputeerde. “Daar zullen we ons echt aan moeten houden, want anders moet je naar de rechter.”

Stemming
De GrienLinks fractie stemde voor de motie na deze beantwoording door de gedeputeerde. Jochem Knol: “En: natuurlijk willen wij ook graag meer geld van het Rijk voor weidevogelbeheer hier”. De motie werd aangenomen met 36 stemmen voor (CDA, PvdA, VVD, FNP, GL, D66, CU, Forum, Goudzwaard) en 6 tegen (PVV, PvdD, SP).