Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie januari 2021

In januari zijn we – digitaal – met enthousiasme weer begonnen. Want er is een hoop aan de hand in de samenleving. We pleiten in de Staten nóg harder voor een transitie naar een groene en sociale samenleving. En om dat echt voor elkaar te krijgen kunnen we alle inzet gebruiken. Doe mee!

Lees hieronder in de nieuwsbrief over onze acties en standpunten in de Staten in november:

 • Meer natuurlijke oevers bij oeverbeheer
 • Voor een andere economie moet je wel wat veranderen
 • Geld voor de grutto
 • Aanpassingen in het busvervoer
 • Vragen over de ganzenschade vergoedingen
 • Vragen over de (extra) gaswinning in Weststellingwerf
 • Vragen over de financiële compensatie weidevogels
 • Opinie Charda Kuipers: naar een nieuwe Friese economie
 • Opinie Jochem Knol: geld of weidevogels?

Volgende maand op de agenda:

 • Friese aanpak Stikstof
 • Democratische vernieuwing discussienota
 • Rekenkamerrapport over toerisme

Wil je ons helpen (kun je bijvoorbeeld leuke filmpjes maken, leuk schrijven, mooie foto’s maken of weet je veel over een bepaald onderwerp), wil je gewoon meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website of volg ons op facebooktwitter en  instagram of neem contact op met de fractie via: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Meer natuurlijke oevers bij oeverbeheer

“Oevers liggen op de grens van water en land en kunnen daarmee een zeer belangrijk onderdeel worden van de groenblauwe dooradering van het landschap. Ze zijn om die reden ook belangrijk voor de biodiversiteit. Wij willen graag dat het aanleggen van natuurlijke oevers, waar mogelijk, wordt gestimuleerd.” Elsa van der Hoek diende hiervoor een voorstel in bij de behandeling van het punt ‘Oeverbeheer_vaarwegen’. Het voorstel werd aangenomen. De aanhouder wint..

lees hier verder

Voor een andere economie moet je wel wat veranderen

Na een lang debat op 20 januari 2021 in de Friese Staten over de nota Economie is de motie ‘circulariteit als belangrijke voorwaarde in subsidieregelingen opnemen’ van GrienLinks, Partij voor de Dieren en D66 aangenomen. Het amendement om de ‘circulariteit ook op te nemen in het afwegingskader als belangrijkste voorwaarde’ kreeg geen meerderheid. “Het zijn mooie woorden allemaal, gedeputeerde, maar ik mis de handvaten om van deze visie praktische werkelijkheid te maken. En dan zit je zo weer op het pad van de oude economie”, aldus Charda Kuipers.

Lees meer

Geld voor de grutto

De grutto moet gered worden. Onder andere door geld van het Rijk te vragen voor meer weidevogelkerngebieden, maar ook door meer in te zetten op predatie. Dat stond in de motie die collegepartijen CDA, VVD, PvdA en FNP samen indienden op 20 januari 2021. Jochem Knol vond meer geld voor de weidevogels een goed idee. “Maar de motie is verder nogal eenzijdig opgesteld. De grootste oorzaak van de teruggang van biodiversiteit en ook de weidevogels is de intensieve landbouw. En die wordt nu nét niet genoemd in de motie”, aldus Jochem Knol.

Meer lezen?

Aanpassingen in het busvervoer

Door de coronamaatregelen is het aantal reizigers in het ov drastisch gedaald. Daarom stelde de provincie in de Statenvergadering van 20 januari 2020 voor de dienstregeling aan te passen, een transitieplan te maken en het gesprek aan te gaan met Arriva om de huidige busconcessie twee jaar te verlengen. Elsa van der Hoek liet namens GrienLinks weten daar alle begrip voor te hebben, maar vroeg wel met de PvdA om te zorgen dat de aanpassingen tijdig waren. Ook vroeg ze aandacht voor de positie van buschauffeurs, de toegankelijkheid van mensen met een beperking, duurzaamheid en de veiligheid van bushokjes.

Meer lezen?

Vragen over vergoedingen ganzenschade

De provincie Fryslân geeft jaarlijks zo’n tien miljoen euro uit om de schade die ganzen veroorzaken bij boeren te vergoeden. Het inconsequent uitvoeren van de regeling leidt tot verwarring en de vraag rijst of het geld wel goed wordt besteed. Jochem Knol stelt hier, samen met Bea Bijlsma van D66, vragen over aan het Friese college.

Lees hier meer

Vragen over (extra) gaswinning Weststellingwerf

De Statenfractie van GrienLinks in Fryslân heeft zorgen over de nieuwe gaswinning op de grens van de gemeenten Weststellingwerf (en Westerveld op de grens met Drenthe). Het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion wil daar de gaswinning uitbreiden op drie locaties. GrienLinks Statenlid Jochem Knol vraagt zich af of wel voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van omwonenden, natuur, waterhuishouding en historisch erfgoed. De fractie stelde vragen aan het Friese college. Ook in Drenthe stelde de GroenLinks-fractie vragen.

Meer lezen?

Vragen over financiële compensatie weidevogels

Helaas gaat het slecht met de weidevogels. Een van de maatregelen die bedacht is om als een weidevogelgebied teloor gaat, dat financieel te compenseren. Jochem Knol van de Statenfractie van GrienLinks vraagt zich af: “Kan dat nog wel? Voor elke hectare die verloren gaat moet een bedrag in het weidevogelfonds worden gestopt. Dat bedrag is echter bij lange na niet voldoende om nieuwe weidevogelgebieden aan te leggen en te beheren. Gesteld dat er überhaupt nog geschikte gebieden te vinden zijn om te compenseren.” De fractie vraagt het college om opnieuw na te gaan denken over het instrument weidevogelcompensatie.

Meer lezen?

Opinie: op naar een nieuwe Friese economie

Charda Kuipers over de omslag die we moeten maken, ook en juist in onze economie. “Aan de wereld zoals we die in Nederland tot voor kort kenden, kwam vorig jaar plotseling een eind. Gelukkig lijkt het erop dat we over een tijdje weer enigszins terug kunnen naar hoe het was. Maar willen we dat in álles? Ook ons consumptiegedrag? Want we weten natuurlijk wel dat we niet oneindig kunnen doorgaan met consumeren en kopen.

Verder lezen?

Opinie: geld of weidevogels?

Door Jochem Knol: “Het voorjaar komt er weer aan en wat kunnen we dan weer genieten van de frisse lucht, de ruimte en het gekwetter van de weidevogels. Wat een geweldig gevoel roept dat op en wat kunnen we genieten van de vlucht van de kieviten en grutto’s. Niet voor niets willen we dat gevoel ook in de toekomst blijven beleven. Helaas gaat het slecht met de weidevogels.”

Meer lezen?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl