Vragen over uitvoering Europees landbouwbeleid

De GrienLinks-fractie vraagt aan het college wat de inbreng van de provincie Fryslân is bij de uitwerking van het vastgestelde Europees Landbouwbeleid.

Lees hier de antwoorden op de vragen

Jochem Knol: “Deze uitwerking in het Nationaal Strategisch Plan bepaalt voor een groot deel hoe de overgang naar een duurzame landbouw in Nederland vorm gaat krijgen. Een zeer belangrijk onderwerp voor Fryslân! Wij willen weten wat ons college heeft ingebracht of in gaat brengen. De problemen met de natuur, het water, klimaat en de biodiversiteit moeten hoognodig aangepakt worden namelijk!”

Europees landbouwbeleid
In oktober 2020 heeft het Europees Parlement ingestemd met een groener, eerlijker en robuuster landbouwbeleid. Momenteel wordt er gewerkt aan het eerste Nationaal Strategisch Plan (NSP) waarin dit Europese landbouwbeleid uitgewerkt wordt. Hierbij werken Rijk en Provincies samen. Dit plan moet eind dit jaar (2021) af zijn. In 2023 moet het van kracht worden.
In het NSP zijn een slimme veerkrachtige landbouw, milieu, biodiversiteit en klimaat en brede plattelandsontwikkeling belangrijke thema’s.

Biodiversiteit
Binnen het NSP verdient biodiversiteit een heel belangrijke plaats. Biodiversiteit wordt sterk beïnvloed door de invloed van (een overmaat van) milieuvreemde stoffen, zoals bij voorbeeld bestrijdingsmiddelen en/of nutriënten zoals stikstof en fosfaat. Ecosystemen leveren onophoudelijk producten en diensten die onmisbaar zijn voor mensen. Verlies aan biodiversiteit is meer dan alleen het verlies van (bedreigde) soorten. Hoe minder oorspronkelijke soorten, hoe onstabieler het ecosysteem. Het is dus zaak biodiversiteit te beschermen en zo ons ‘life support system’ in stand te houden. In het Nationaal Strategisch Plan worden dat ook wel ecosysteemdiensten genoemd.

Naast biodiversiteit dient het NSP ook aandacht aan andere doelstellingen te besteden, zoals klimaat, milieu, volksgezondheid en een brede plattelandsontwikkeling. Die problemen kunnen per regio verschillen.

Fryslân
Jochem Knol:”Zo worden we in Fryslân geconfronteerd met grote problemen bij de waterhuishouding, bodemdaling, de gevolgen van de gas- en zoutwinning en de gevolgen van verdroging, vermesting, verzilting en vervuiling (van het oppervlaktewater). Het is daarom belangrijk dat het NSP ruimte laat voor regiospecifieke invulling. We hopen dat het college nadrukkelijk aandacht vraagt voor de problemen in Fryslân. Tenslotte wordt 70% van de grond in onze provincie door boeren beheerd.”