Natuurvergunning stal Ee bij rechter voor derde maal afgekeurd – vervolgvragen

“Voor de derde maal heeft de rechter een (natuur)vergunning vernietigd, die de provincie Fryslân afgegeven had voor de bouw van een stal in Ee naast een natuurgebied. De provinciale fracties GrienLinks, PvdD, SP, D66 en 50PLUS zijn verbaasd over de vergunningverlening van de provincie en hebben vragen gesteld.

Lees hier de antwoorden van het college

Waarom is stikstof een probleem?

“We vinden het onbegrijpelijk dat de provincie de boer heeft toegestaan om door te bouwen. Nu staat er een stal en is er een patstelling ontstaan voor zowel de boer als de natuur in het gebied. Hoe zorgvuldig maakt het college de afwegingen rond de natuurbelangen? Want daar gaat het allemaal om: de stikstofuitstoot moet verminderd worden zodat de natuur hersteld en verbeterd wordt. Deze vergunningkwestie staat niet op zichzelf. Dit moet echt anders bij de provincie”, zegt Jochem Knol van GrienLinks namens de fracties.

Provincie moet natuurbelang zwaarder laten meewegen
De rechtbank van Noord Nederland heeft op 11 maart 2021 uitspraak gedaan in het beroep van Mobilisation for the Environment (MOB) en vereniging Leefmilieu tegen het natuurvergunningbesluit van de provincie Fryslân voor de stal in Ee. Dit heeft mogelijk zeer grote gevolgen voor de vergunningverlening door de provincie.

Jochem Knol: “De provincie moet voortaan de vergunningverlening beter onderbouwen. Wij hebben de indruk dat tot nu toe de provincie het individuele belang van ondernemers voor liet gaan op het natuurbelang (dat algemeen belang is). Dat moet anders. De provincie helpt daarnaast ook de boeren dus van de regen in de drup door een vergunning te verlenen die niet goed onderbouwd is. Boeren investeren dan in iets wat ze niet kunnen gebruiken.” Menno Brouwer (PvdD): Wij vinden ook dat het toestaan van het bouwen zonder vergunning de schijn heeft van willekeur in de rechtshandhaving en dat daarmee feitelijk de rechtsorde wordt geschaad. Het is meten met twee maten.” De fracties willen weten hoe de provincie in het vervolg het natuurbelang gaat wegen bij vergunningverlening.

Twijfel over techniek zoals luchtwassers en emissiearme vloeren
De minister van LNV en het Friese provinciebestuur hebben tot nu toe gezegd dat de vergunningverlening gewoon door kon gaan, ondanks de twijfels over de toegepaste techniek om stikstofuitstoot in veestallen te verminderen, zoals ammoniakwassers en emissiearme vloeren. Dit is in strijd met de wet die eist dat enkel nieuwe vergunningen kunnen worden verleend als ‘geen redelijke twijfels’ bestaan over het toenemen van de stikstofdeposities. Daarom heeft de rechtbank van Noord Nederland nu een streep gezet door deze handelswijze.

Bouwen zonder vergunning mag niet meer
Op 17 oktober 2020 heeft de fractie van GrienLinks ook vragen gesteld over de rol van de provincie bij de verlening van de vergunning voor de stal in Ee. In de antwoorden op die vragen schreef het college: “Er is tijdig een vergunningaanvraag ingediend, die heeft geresulteerd in een ontwerpvergunning. Dit betekent dat er sprake is van concreet zicht op legalisatie. Op basis van vaste jurisprudentie betekent dit dat er gestart kan worden met de bouw van de stal. Er is dus geen sprake meer van een overtreding op basis waarvan handhavend opgetreden zou moeten worden.” Ook deze beslissing is door de rechter afgewezen omdat er geen sprake zou zijn van ‘zicht op legalisatie’. De provincie mag dat pas doen als zéker is dat het plan geen significante negatieve gevolgen heeft voor de natuur.

Voor meer achtergrond, lees ‘Bom onder uitbreiding stallen: harde boodschap aan melkveehouders’, een artikel uit de Gelderlander van 14 maart 2021.