Natuur is basis van landschap én van geluk

“Grondmist uit kronkelende sloten, een opkomende zon en het geluksgevoel dat je dan voelt. Natuur en landschap biedt geluk”, zo zei Jochem Knol bij de bespreking van de Startnotitie Landschap. Hij stelde voor om natuurlijke elementen (groen-blauwe dooradering voor de termenliefhebbers) als uitgangspunt te nemen in het beleid over landschap. Dat werd aangenomen.

Knol sprak over de Grondrede van de Kening fan ‘e Greide die hij had bijgewoond. Beleef en beluister hier de Grondrede.
Lees hier de hele bijdrage van Jochem.

Debat over geld
Discussiepunt in deze vergadering was het feit dat het college (en de coalitiepartijen) niet van plan zijn om provinciaal geld uit te trekken voor het landschap. Daarom stelde het college voor om in de Startnotitie Landschap scenario 3 te nemen, met soms een element uit scenario 4. Dat houdt in dat de provincie kiest voor ‘verleiden’ en soms, als het nodig is voor ‘sturen’. Het PCLG (de adviescommissie waar natuur- en landbouworganisaties in zitten) adviseerde om een combinatie te maken van scenario 2, 3 en 4. Scenario 2 zet in op ‘herstel van landschap’. Dat kost dus geld. Groene partijen (PvdD, GL, SP en D66) kwamen ook met een voorstel om die combinatie (elementen uit alle drie de scenario’s) uit te werken. En daar geld voor te zoeken. Dat voorstel werd niet aangenomen. Jochem Knol constateerde: “Eigenlijk zegt u: u heeft prachtige plannen, maar het mag niks kosten”. Waarop gedeputeerde Hoogland antwoordde: “Op dit moment zijn er een heleboel opgaven die op ons afkomen. En daarvoor is er Europees en Rijksgeld nodig. Het gaat dan om de bossenstrategie, de CO2-opgave, het veenweidenprogramma etc. Dat komt allemaal op ons af. En dat willen we zo indelen dat het iets bijdraagt aan het landschap. Maar daar hebben we op dit moment zelf geen geld voor.”

Het ingediende amendement van PvdD, GL, SP, D66 werd na overleg samengevoegd met een motie met ongeveer dezelfde strekking (maar minder dwingend) van de PvdA. Deze samengevoegde motie werd aangenomen.

Motie groen-blauwe dooradering aangenomen
Jochem Knol diende namens GL, SP, PvdD en D66 een motie in om de groen-blauwe dooradering te nemen als uitgangspunt in de notitie landschap. Verschillende partijen vonden dat een goed idee, maar opnieuw was het punt dat het geen extra geld mocht kosten. Reden voor de CDA-fractie om eerst wel en later toch niet de motie mee in te dienen. Ze stemden wel voor. De reactie van de gedeputeerde: “De relatie tussen biodiversiteit en landschap is evident. Als we aan landschap werken, werken we ook aan biodiversiteit.
Die is er gewoon. Staat indirect ook in de notitie. Maar het is breder dan alleen groen-blauwe dooradering. Gaat ook om elementen als terpen e.d.”. Jochem Knol meldde aan de vergadering dat de motie ook zo opgevat kon worden. Daarna meldde de gedeputeerde dat hij de motie ‘sympathiek’ vond. Dat staat binnen zo’n politieke vergadering voor ‘acceptabel’ en als signaal voor de coalitiepartijen dat ze voor de motie kunnen stemmen.. Aldus geschiedde. De motie werd aangenomen met 30 stemmen voor en 12 tegen (Forum, PVV, VVD en Goudzwaard stemden tegen).

Landschapsbiografieën als basis
Jochem Knol kreeg ook een soort toezegging van de gedeputeerde over het betrekken van zogenaamde ‘landschapsbiografieën’. Knol: “Juist oude en natuurlijke landschapsstructuren herbergen de variatie waardoor biodiversiteit wordt gewaarborgd. Die relatie landschap en biodiversiteit vinden we onderbelicht. De gemeenten werken aan het opstellen van landschapsbiografieën. Landschapsbeheer probeert die te vertalen naar handvatten voor beleid voor de acht landschapsregio’s: Noordelijke Wouden, Zuidelijke Wouden, Westergo, Oostergo, Waadhoeke, Het lege Midden, Marne. Als we die samenvoegen is dat een mooi en goedkoop instrument om het landschap en de waarden die dat in zich heeft te beschrijven. Daarmee kan je voor ieder landschapstype keuzes maken.” Hoogland antwoordde:”Daar kijken we zeker naar in combinatie met ‘Grutsk op ‘e romte‘ (een beleidsstuk uit 2014 van de provincie over de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân).”

.