Geen kabel onder Schiermonnikoog en het Wad

“Wij willen niet dat Tennet de kabel van het windpark op zee dwars door Schiermonnikoog en het Wad legt. Daarvoor moeten er meerdere malen diepe geulen van acht meter(!) worden gegraven door dit Natura-2000 gebied. Het is onbegrijpelijk dat de Waddenzee op deze manier zou worden aangetast,” zegt Jochem Knol. Hij stelt samen met D66, SP en PvdD vragen aan het college van Fryslân hierover.

Lees hier de antwoorden van het college

Er is inmiddels een petitie gestart: niet graven door Schiermonnikoog, om te vragen om een andere route van de kabel, bijvoorbeeld door de Eems.

Ondanks dat Gedeputeerde Staten en de regiopartners voor tracéalternatief Eemshaven Oost zijn, wil men wel meewerken aan tracéalternatief Eemshaven West. Het voorkeursalternatief Eemshaven West, waarbij de kabel over het oostelijke deel van Schiermonnikoog loopt, leidt echter tot steeds meer maatschappelijke weerstand. Bewoners-, natuur- en landbouworganisaties zijn faliekant tegen het plan.

Volgens tegenstanders zou de schade die aan de natuur wordt aangebracht op Schiermonnikoog en op het vasteland niet te compenseren zijn. Er lijkt weinig draagvlak te zijn voor Eemshaven West. Ondanks dat de minister in februari 2021 een voorkeursbesluit nam, heeft hij recent aangegeven het tracé te willen heroverwegen. Reden voor D66, GL, PvdD en SP om vragen te stellen over het proces en de afwegingen die GS heeft gemaakt.

Meer informatie, met kaartjes, klik hier.