GrienLinks stemt tegen faunabeleid – over o.a. katten en ganzen

De GrienLinksfractie stemde op 26 mei 2021 tégen de nota ‘Faunabeleid Fryslân’. Jochem Knol: “Het doden van dieren (..) is bij velen omstreden. Zorg voor onze leefomgeving vraagt goede afwegingen. De een noemt dat rentmeesterschap, de ander zorg voor alles wat groeit en bloeit. Deze afwegingen vinden we in de nota niet terug. Eigenlijk is het alleen een opsomming van wat er gebeurt en wat er in de wet staat.”

Hoe gaan we met de dieren om?
De bescherming van soorten is uitgangspunt in de Wet Natuurbescherming. In deze wet staat dat er éérst naar de instandhouding van een soort gekeken moet worden, vervolgens of er ook aan preventie gedaan kan worden (als een soort ook overlast veroorzaakt) en tenslotte of en hoe er gejaagd kan worden op de soort. GrienLinks vindt dat er in Fryslân in veel gevallen te snel overgegaan wordt op het doodschieten van dieren. De hele bijdrage van Jochem in de eerste termijn kun je hier lezen.

Motie tegen kattenjacht
Een voorbeeld daarvan is het toestaan van het doodschieten van katten als ze in het veld lopen. Fryslân is de enige (!) provincie waar dit nog toegestaan is. GrienLinks diende samen met de PvdD en SP een motie in om alternatieve maatregelen te nemen en de jacht op katten te stoppen. Stichting Zwerfkatten Nederland en Stichting DierenLot pleitten in de inspraakronde voor de TRNC methode (het afvangen, neutraliseren en herplaatsen van katten). In de motie werd naar deze methode verwezen. De motie werd niet aangenomen. Twee Statenleden van de FNP wilden in eerste instantie vóór stemmen, maar deden dat uiteindelijk niet. Veenstra: “Wy hawwe lang wraksele mei dit punt. Mar wy wolle alles op alles setten om de greidefûgels te beskermje. En de katten binnen ien fan de wichtigste predatoren yn it fjield. Dus wy stimjen tsjin dizze moasje.”

Nog geen soortenbeleid, dus een verkeerde volgorde
In de nota ‘Faunabeheer’ stond uitgelegd dat deze nota deel 3 was van het faunabeleid. Deel 1 is soortenbeleid, deel 2 is ‘invasieve exoten’. Jochem Knol:”Maar u legt het beleid in de verkeerde volgorde aan ons voor. U legt éérst het doden van dieren voor, daarna de invasieve exoten en pas volgend jaar het soortenbeleid. Terwijl je toch éérst moet kijken hoe het met een soort gaat, hoe je er mee om wil gaan en pas daarná kan besluiten of je ook dieren wil doodschieten.”

Ganzenbeleid uitgesteld
Het hoofdstuk ‘Ganzen’ blijft in deze nota Faunabeheer nog oningevuld, terwijl de ganzenvraatschade verantwoordelijk is voor het grootste deel van de kosten (ruim 9 miljoen euro). De evaluatie ervan is verlengd met een extra jaar door GS. Hierdoor wordt de evaluatie pas eind 2022 besproken.
Jochem Knol: “Wenselijk is om een integraal oordeel te kunnen vellen over het faunabeheer inclusief óók het ganzenbeleid”.

Nota opnieuw voorleggen
“Kort gezegd, voorzitter: Heldere kaders, soortenbeleid, afwegingen over preventie en een geüpdatet ganzenbeleid ontbreken. Wat voorligt is in de ogen van GrienLinks volstrekt onvoldoende en wij stellen via een amendement voor dat u later een samenhangende en complete nota aan ons voorlegt.” Dit amendement werd niet aangenomen.

Biologische bedrijfsvoering mee laten tellen bij ganzenschade meten
Jochem Knol: “We hebben begrepen dat bij het meten van schade door ganzenvraat gangbare bedrijfsvoering als maatstaf wordt genomen. Op sommige biologische bedrijven zijn deze maatstaven niet van toepassing. Dus pleiten wij, samen met de PvdD en SP, voor meer kennis over de biologische bedrijfsvoering bij de instantie (BIJ12) die de metingen van ganzenvraatschade doet”. De motie werd aangenomen.

Stemming
Motie (PvdD GrienLinks SP D66) ‘Heldere kaders’ werd aangenomen met 30 stemmen voor en 13 tegen.

De kattenmotie (Grienlinks, PvdD, SP) werd niet aangenomen met 27 stemmen tegen (CDA, CU, FNP, Forum, PVV, Goudzwaard, VVD) en 16 stemmen voor (GL, PvdD, SP, D66, PVdA, 50plus, Van Swol)

Motie biologische bedrijfsvoering bij ganzenvraatschade meetellen (GrienLinks, PvdD, SP) werd aangenomen met 36 stemmen voor en 7 stemmen tegen van Forum en de PVV.

Amendement nota opnieuw voorleggen (GrienLinks, PvdD, SP) werd niet aangenomen met 33 stemmen tegen (CU, CDA, FNP, Forum, PvdA, PVV, Goudzwaard, VVD) en 10 stemmen voor (GL, PvdD, SP, D66, Van Swol, 50plus).