Biodiversiteit: zoemende bijen en gravende wormen

GrienLinks is blij met het Provinciaal programma om de biodiversiteit in Fryslân te herstellen. Wel vinden we dat er in het programma ook aandacht gegeven moet worden aan bestuivende insecten en de gezondheid van onze bodem. In een motie vroeg Jochem Knol in het debat op 26 mei 2021 om die in een graadmeter voor het herstel van biodiversiteit op te nemen. Ook vroeg hij om hiaten in de groenblauwe dooradering op te sporen en een plan te maken om die op te lossen.

Wens GrienLinks: biodiversiteitsherstelprogramma
Het gaat niet goed met de biodiversiteit. Insecten verdwijnen in een rap tempo, de kwaliteit van het water en de bodem laat vaak te wensen over door negatieve invloeden van stikstof, klimaatverandering, vermindering van leefgebied, bestrijdingsmiddelen, verdroging, et cetera. Bij het opstellen van het bestuursakkoord 2019-2023 mocht iedere fractie een wens doorgeven aan de coalitie. GrienLinks heeft gepleit voor een biodiversiteitsherstelprogramma. Dat programma is inmiddels opgesteld en werd besproken in de Statenvergadering op 26 mei 2021.

Hoofddoel: opgaande lijn biodiversiteit
In het programma is als hoofddoel opgenomen dat de neergaande lijn in biodiversiteit in 2025 moet zijn omgebogen naar een opgaande lijn. Daartoe is uitgebreid overleg gevoerd met gemeenten, organisaties en overige stakeholders. Overeengekomen is dat er doorgewerkt moet worden aan het op orde maken van de basis (natuurnetwerk, natuurbeheer, landbouw, Kaderrichtlijn Water, et cetera), dat ingezet wordt op het delen en ontwikkelen van kennis, bewustwording en educatie, het leggen en instandhouden van verbindingen tussen insectvriendelijke gebieden, en natuurinclusief werken. Er is een agenda opgesteld met allerlei activiteiten, initiatieven en projecten om de biodiversiteit te verbeteren. In totaal is daar 3 miljoen voor uitgetrokken, verdeeld over deze coalitieperiode.

Meer aandacht voor insecten, bodem en groenblauwe dooradering
Statenlid Jochem Knol in het debat: “Het herstel van biodiversiteit is geen linkse hobby, maar essentieel voor het in stand houden van ons leven en is de basis voor toekomstbestendige landbouw. Drie miljoen voor het in stand houden van die essentiële waarden is een druppel op een gloeiende plaat, maar we vinden dat in deze nota een goed begin wordt gemaakt. Onze complimenten dat samenhang wordt gezocht met andere programma’s en dat initiatieven van onze bewoners gestimuleerd worden. Toch zouden we graag willen weten of we wel efficiënt bezig zijn. Gedeputeerde Staten heeft gekozen om dat te meten aan de lijst van soorten voor Frysk Belang. Die lijst is beperkt en GrienLinks is van mening dat meer aandacht gegeven moet worden aan insecten en de gezondheid van onze bodem. In een motie (mee ingediend door PvdD, SP en lid Goudzwaard) vragen we dan ook om ook op een praktische manier bestuivende insecten en bodemorganismen als graadmeter voor het herstel van biodiversiteit in Fryslân op te nemen. Zoemende bijen en gravende wormen vertellen ons zoveel.”

Ook vroeg Jochem Knol in een motie (mee ingediend door de PvdD, SP en D66) om de hiaten in de groenblauwe dooradering van Fryslân in beeld te brengen: “We zouden graag een inventarisatie zien van alle initiatieven om zo de hiaten in de linten in beeld te brengen. Aan de hand daarvan kan, samen met andere partijen, gericht worden ingezet op het wegnemen van die hiaten. Op die manier kunnen we de schaarse middelen gericht inzetten en structureel werken aan het herstel van biodiversiteit in onze mooie provincie.” In de motie vroeg hij ook om een plan om deze hiaten op te lossen.

Verder diende hij een motie van de SP mee in om als provincie aan te sluiten bij de Stichting Steenbreek, voor meer tegels eruit en meer groen erin. Ook diende hij een motie van de SP mee in om vanwege de insecten niet te maaien in de maand mei.

Uitslag stemming:
Beide moties werden aangenomen!

Voor de motie voor de extra graadmeter biodiversiteit stemden GrienLinks, PvdD, SP, lid Goudzwaard, D66, PvdA, FNP, CU, 50PLUS, CDA, lid Van Swol en VVD voor. CDA, FvD en PVV stemden tegen. (28 voor, 15 tegen)

Voor de motie voor het oplossen van de hiaten in de groenblauwe dooradering stemden GrienLinks, PvdD, SP, D66, PvdA, FNP, CU, 50PLUS en lid Van Swol voor. CDA, FvD, PVV, lid Goudzwaard en VVD stemden tegen (23 voor, 20 tegen)

De motie van SP over stichting Steenbreek, die we mee indienden, kreeg een toezegging van gedeputeerde Hoogland en werd daarom ingetrokken.

De motie van SP over niet maaien in mei, die we mee indienden, haalde het ook: SP, GrienLinks, PvdD, SP, lid Goudzwaard, D66, CDA, CU, 50PLUS, lid Van Swol en FvD stemden voor. PvdA, FNP, VVD, Van Swol en PVV stemden tegen (25 voor, 18 tegen).

Het finale besluit voor het programma zelf werd ook door de Staten aangenomen.

Lees hier de gehele bijdrage van Jochem Knol: