Moties aangenomen oproep aan Rijk: geen verdere aantasting van de natuur in de Waddenzee

“Helaas moeten we steeds de Tweede Kamer en de minister erop wijzen dat dit meest ongerepte natuurgebied van Nederland, met internationale allure, door verschillende door hen vergunde economische activiteiten enorm wordt bedreigd.” Jochem Knol diende daarom op 23 juni 2021 een motie in om het Rijk te vragen te stoppen met het verstrekken van vergunningen voor dit soort activiteiten. Ook in Groningen en Noord-Holland werd deze motie ingediend én aangenomen!

Het gaat dan om vergunningen voor lozingen van het gasbooreiland ten noorden van Ameland, het voor de ecologie ongunstige kabeltracé voor het windpark van Tennet over Schiermonnikoog en dwars door het Wad en de gas- en zoutwinning in de Waddenzee. Deze door het kabinet goedgekeurde activiteiten zijn in strijd met de afspraken die gemaakt zijn om de ecologische waarden van de Wadden te beschermen.

Schaamlap
De Statenleden bespraken op 23 juni de Evaluatie Waddenfonds en het concept uitvoeringskader . Jochem Knol hierover: “In antwoord op vragen van de fractie van GrienLinks bevestigde het college van GS recent dat natuurwaarden niet met geld zijn te compenseren. Het Waddenfonds is dan ook een pleister op de wonde die nooit meer geheeld kan worden en het is eigenlijk triest dat het fonds ooit ingesteld moest worden. Voorkomen is namelijk beter dan genezen en littekens blijven achter. Het primaire doel van het Waddenfonds is natuurwaarden te beschermen en te compenseren, maar het is verworden tot een schaamlap om de schade een beetje te beperken. Daarnaast is het oorspronkelijk door de commissie Meijer voorgestelde bedrag van 1,2 miljard euro door bezuinigingen én door economische belangen weer een prominente plek te geven tot een kwart gereduceerd.”

De motie werd in Fryslân uiteindelijk aangenomen met 31 stemmen voor (GL, PvdD, PvdA, Sp, D66, 50plus, FNP, ChristenUnie, CDA, van Swol) en 12 tegen (PVV, Forum, Goudzwaard, VVD).

Motie in alle drie de Waddenprovincies aangenomen
Alle provincies die grenzen aan het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee vragen het Rijk om te stoppen met het verstrekken van vergunningen voor economische activiteiten die de Waddenzee aantasten. Dat blijkt uit drie moties die in Leeuwarden (23 juni 2021), Haarlem (28 juni 2021) en Groningen (30 juni 2021) werden aangenomen.

Aanleiding was de evaluatie van het Waddenfonds waarmee de drie provincies projecten financieren die juist de natuur in en rond de Waddenzee moeten verbeteren. Met name de vergunningen voor het winnen van zout en aardgas onder de Waddenzee zijn de provincies een doorn in het oog. Maar ook het lozen van afvalwater door een nog te bouwen booreiland boven Schiermonnikoog vinden Fryslân, Groningen en Noord Holland onacceptabel. In Fryslân en Noord-Holland werd ook het slecht gekozen tracé door Schiermonnikoog voor kabels van windparken op zee genoemd.

Motie ingediend bij evaluatie Waddenfonds
In het evaluatierapport over het Waddenfonds ‘Koers houden in een zee van mogelijkheden’ merken de waddenprovincies dat het hen niet lukt op hoofddoel 2: ’het verminderen en wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdommen van de Waddenzee’ genoeg resultaat te boeken. Jochem Knol (Statenlid van GrienLinks Fryslân): “We vinden het tegenstrijdig dat aan de ene kant vergunningen door het Rijk voor ‘externe bedreigingen’ worden verstrekt en de provincies aan de andere kant via het Waddenfonds proberen die bedreigingen te verminderen. Conclusie: het Rijk moet stoppen met het verstrekken van die vergunningen. Daartoe roept deze motie op.” Nadja Siersema (Statenlid GroenLinks Groningen): “Het feit dat deze motie in alle drie de provincies door de volksvertegenwoordigers in meerderheid is aangenomen zegt heel veel. Hier moet het Ministerie en de Tweede Kamer toch echt wat mee”.

Herstel en behoud van natuur in Waddenzee
Het Waddenfonds is in 2006 ingesteld om de Tweede Kamer uit een impasse te helpen over het al dan niet toestaan van gaswinning in de Waddenzee. Tegelijkertijd werd in het rapport Meijer ‘achterstallig onderhoud’ van de natuur in de Waddenzee vastgesteld. Het Waddenfonds moest de teruggelopen natuurkwaliteiten in de Waddenzee goedmaken ter compensatie van het boren naar gas. Via het Waddenfonds wordt geprobeerd de druk op het gebied te verminderen, zoals al gebeurt met bijvoorbeeld het uitkopen van een deel van de garnalenvissers. Rien Cardol (Statenlid GroenLinks Noord-Holland): “De Waddenzee is een uniek natuurgebied dat we moeten koesteren. Juist de mensen in de Waddenprovincies weten dat. Het provinciaal bestuur van Noord-Holland staat voor die doelstelling en juist daarom vragen we het Rijk nogmaals expliciet om dat ook te doen.”

Stemming Fryslân
Motie GrienLinks ‘externe bedreigingen’: 31 voor, 12 tegen (Forum, PVV, Goudzwaard, VVD). Aangenomen.

Mee ingediend Fryslân
Motie sterk en veerkrachtig voedselweb in de Waddenzee 9 voor (PvdD, GL, D66, SP, 50plus) 34 tegen. Niet aangenomen.
Motie Einddoel Waddenfonds: 9 voor (PvdD, GL, D66, SP, 50plus) 34 tegen. Niet aangenomen.

De fractie stemde uiteindelijk vóór het besluit om in te stemmen met de evaluatie Waddenfonds en het nieuwe uitvoeringskader.