Meer aandacht voor onveiligheid lhbthiq+ in sport

Onlangs is uit onderzoek gebleken dat het in sport, en met name in voetbal, nog lang niet goed gesteld is met de acceptatie van lhbtiq+. Nare spreekkoren, geen veiligheid voelen om te zijn wie je bent… er valt nog veel te doen. Daarom heeft Elsa van der Hoek in het debat over het sportbeleid op 23 juni een motie ingediend voor meer inzet op het bevorderen van veiligheid en acceptatie in sport. Het leidde tot een emotioneel debat waarin de motie met een ruime meerderheid werd aangenomen. Daarnaast kreeg ze een toezegging om grote topsportevenementen niet ten koste te laten gaan van het budget voor (breedte)sport.

In het debat over het sportbeleid gaf Statenlid Elsa van der Hoek aan dat hier en daar de beleidsbrief wat meer uitgewerkt zou mogen worden. Maar het belangrijkste vond ze dat de uitwerking van de in september 2020 door PS aangenomen motie Sport en Inclusiviteit van GrienLinks nog niet voldoende de lading dekte. Elsa: “Daarom dienen we een motie in over onveiligheid van LHBTIQ+ bij (top) sport, waarin we vragen dit onderwerp een prominentere plek te geven in de beleidsbrief en hier aandacht voor te vragen bij de sportbonden en projecten op te zetten voor veiligheid en acceptatie. Daarnaast hopen we dat tijdens de Pride op de in oktober georganiseerde Roze Zaterdag in Leeuwarden, ook topsporten door hun aanwezigheid laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn.” De motie werd mede ingediend door D66, PvdA, PvdD, SP, 50PLUS, CDA, FNP en Statenlid Van Swol.

Daarnaast vindt GrienLinks dat de aandacht vooral bij breedtesport moet liggen en dat we niet het risico moeten lopen dat plannen voor een internationale Wielerronde bijvoorbeeld ten koste gaan van budget voor breedtesport. Daarover diende Elsa van der Hoek ook een motie in, mee ingediend door D66, 50PLUS en SP. Elsa in het debat: “Wij willen vooral de garantie dat dergelijke evenementen niet ten koste gaan van het budget dat beschikbaar is voor de uitvoering van dit sportbeleid en met name voor de breedtesport. In de commissie vergadering heb ik dit al besproken, maar vind het, samen met D66, toch belangrijk dit bevestigd te zien.” Ook diende GrienLinks een motie van Statenlid Van Swol mee in tegen racisme in sport.

Discussie
Aangaande de motie over topsportevenementen kreeg GrienLinks een toezegging van gedeputeerde Sander de Rouwe. Over de lhtbiq+ motie ontstond echter een emotionele discussie. Vooral nadat FvD een tegenovergestelde motie indiende waarin verzocht werd burgers als weerbare mensen te zien en niet als slachtoffers. Geen extra aandacht voor acceptatie van bepaalde doelgroepen dus, want discriminatie is al verboden in de grondwet en mensen moeten wat FvD betreft zelf weerbaar zijn. Diverse fracties reageerden verontwaardigd. Onder meer fractievoorzitter Hanneke Goede van SP wees op het hogere aantal zelfmoorden onder lhbti jongeren en vertelde over haar eigen nare ervaringen met pesterijen. “Dat iets bij wet verboden is, maakt nog niet dat iets niet gebeurt”, sprak ze. Statenlid Rein van der Wal meldde uit verontwaardiging over de inbreng van FvD en de bijval van PVV daarbij, mede vanwege negatieve ervaringen uit eigen kring, dat FNP de motie van GrienLinks alsnog mee in wilde dienen. Na het debat gaf gedeputeerde Sander de Rouwe aan in zijn reactie dat het gaat om erkenning, benoeming en aandacht besteden, en dat verenigingen zelf ook willen dat mensen vrij zijn om te zijn wie ze zijn. Hij haalde het voorbeeld aan van de eerste profvoetballer in Amerika die openlijk heeft aangegeven dat hij op mannen valt en dat het erg is dat hij zo’n drempel heeft moeten ervaren. “Iedereen moet zich vrij kunnen voelen en kunnen gedragen. We leven in verbondenheid”, zei De Rouwe onder meer. Hij adviseerde, indien hij de motie enigszins ruim mocht opvatten, positief.

Uitslag
De motie over onveiligheid van lhbtiq+ in sport werd in ruime meerderheid aangenomen, 32 voor en 11 tegen. GrienLinks, D66, SP, PvdD, PvdA, CDA, FNP, Statenlid Van Swol en VVD stemden voor. FvD, PVV, Statenlid Goudzwaard en ChristenUnie stemden tegen.

Aangaande de motie om topsportevenementen niet ten koste te laten gaan van het budget voor sport, gaf gedeputeerde Sander de Rouwe een toezegging. Daarop heeft GrienLinks de motie ingetrokken.

De motie van Van Swol over racisme, die GrienLinks mee indiende, haalde het ook: 22 stemmen voor en 21 tegen. FNP stemde verdeeld, CDA, PVV, FvD, VVD en Statenlid Goudzwaard stemden tegen.

De motie van FvD haalde het niet: alleen PVV en FvD stemden voor.

De beleidsbrief sport werd in het finale besluit aangenomen. Alleen FvD en PVV stemden tegen.

Lees hier de hele bijdrage van Elsa in het debat.