Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân juni/juli 2021

Dit zijn wij, de fractie van GrienLinks met ondersteuners: vlnr Jochem Knol, Idske Koopmans, Sanne van Wees, Elsa van der Hoek, Arjette de Vroet en Charda Kuipers in de binnentuin van het provinciehuis. We wensen iedereen een goede zomer en zijn in augustus weer terug. Waar we ons in juni druk over hebben gemaakt, kun je hieronder lezen.

Deze maand schreef Elsa een column: “Onzinnige moties” (over de manier van debatteren in de Staten).

Wil je na de zomer ook iets in de politiek doen? Doe mee!

In deze nieuwsbrief:

  • Veiligheid voor lhbtiq+’ers in sport (motie GL aangenomen)
  • Busvervoer anders door corona (2 moties GL aangenomen)
  • GL-motie met oproep aan Rijk te stoppen met vergunningen die natuur Waddenzee aantasten in de drie Waddenprovincies aangenomen
  • De wereld verandert – maar het gaat niet vanzelf (Algemene Beschouwingen)
  • Geen meerderheid voor motie geld voor COC
  • Wel meerderheid voor de motie vergroenen schoolpleinen

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Onzinnige moties

Column van Elsa van der Hoek

“U dient altijd van die onzinnige moties in, die houden me van mijn werk”, was de opmerking van een Statenlid tijdens een debat met Jochem, “Niet u, maar uw hele fractie, dat mag ik toch zeggen?”

Het klopt, we dienen regelmatig moties in, maar we zijn dan ook een actieve kritische fractie. We zijn geen onderdeel van de coalitie en door moties proberen we dan toch onze stempel te drukken, invloed te hebben en soms, hoe klein dan ook, de verandering te brengen. “Dat is ons democratisch recht en u zou deze democratische rechtsorde ook gewoon moeten respecteren, net als ik”, aldus Jochem.

Meer lezen?

Veiligheid voor LHBTIQ+’ers in de sport

Onlangs is uit onderzoek gebleken dat het in sport, en met name in voetbal, nog lang niet goed gesteld is met de acceptatie van lhbtiq+. Nare spreekkoren, geen veiligheid voelen om te zijn wie je bent… er valt nog veel te doen. Daarom heeft Elsa van der Hoek in het debat over het sportbeleid op 23 juni een motie ingediend voor meer inzet op het bevorderen van veiligheid en acceptatie in sport. Het leidde tot een emotioneel debat waarin de motie met een ruime meerderheid werd aangenomen. Daarnaast kreeg ze een toezegging om grote topsportevenementen niet ten koste te laten gaan van het budget voor (breedte)sport.

Meer lezen?

Waddenprovincies spreken Rijk aan op bescherming Waddenzee

“Helaas moeten we steeds de Tweede Kamer en de minister erop wijzen dat dit meest ongerepte natuurgebied van Nederland, met internationale allure, door verschillende door hen vergunde economische activiteiten enorm wordt bedreigd.” Jochem Knol diende daarom op 23 juni 2021 een motie in om het Rijk te vragen te stoppen met het verstrekken van vergunningen voor dit soort activiteiten. Eenzelfde motie werd ook ingediend door GroenLinksers in Groningen en Noord-Holland en aangenomen!

Lees meer

Busvervoer anders door corona

“We hebben zorgen over de eenvoudige bereikbaarheid van met name de dorpskernen. Zorgen dat reizigers door het strekken van lijnen en schrappen van ritten definitief voor andere vormen van vervoer kiezen. Kortom: zorgen dat wat en wie eenmaal weg is, weg blijft”, sprak Elsa van der Hoek in het debat op 23 juni 2021 over de overbruggingsconcessie busvervoer. Ze diende een motie in om te borgen dat bij meevallende resultaten er weer meer vervoer komt. En dat de arbeidsvoorwaarden voor buschauffeurs geborgd blijven. Beiden werden aangenomen!

Meer lezen?

Algemene Beschouwingen – de wereld verandert, maar het gaat niet vanzelf

Charda Kuipers begon haar Algemene Beschouwingen op 30 juni 2021 bij de Kadernota_2022 met deze woorden: “Voorzitter, Eigenlijk zijn we wel positief over de toekomst. Omdat het tij aan het keren is. Omdat we om ons heen zien dat klimaatverandering serieus genomen wordt. En de bereidheid hier wat aan te doen toeneemt. We merken dat de Europese afspraken over waterkwaliteit, natuurontwikkeling en stikstofbelasting steeds minder gezien worden als hinderlijk bemoeizuchtige ‘moetjes’: maar juist als belangrijke stappen om onze omgeving leefbaar te houden. Alleen, met dit besef zijn we er nog niet. Met de bereidheid om een energietransitie in te stappen, met de wens voor een circulaire economie zijn we er nog niet. Het gaat immers niet vanzélf.”

Meer lezen?

Geen steun voor motie COC…

COC Fryslân heeft een noodoproep gedaan aan provincie Fryslân. De provinciale lhbtiq+ belangenorganisatie dreigt te verdwijnen, omdat ze te weinig vaste inkomsten heeft. De Friese Statenfracties GrienLinks, PvdD, SP en D66 vinden de situatie schrijnend en dienden woensdag 30 juni 2021 in de Friese Staten een voorstel in om voor twee jaar noodsteun te verlenen. De motie werd niet aangenomen.

GrienLinks Statenlid Elsa van der Hoek namens de vier fracties: “Wij vinden het niet kunnen dat Fryslân geen veilige haven meer zou hebben waar lhbtiq’ers*(1) naar toe kunnen. Zeker in de tijd waarin Hongarije anti-homowetgeving maakt, lhbtiq’ers nog steeds in elkaar geslagen worden of eieren tegen het raam gegooid krijgen, zoals afgelopen week nog in Leeuwarden gebeurde. Wij vinden dat we als provincie het COC de helpende hand in nood moeten bieden. Het kan niet zo zijn dat we regenboogprovincie zijn en in oktober in Leeuwarden Roze Zaterdag vieren, maar COC ondertussen verloren laten gaan. Helaas is de motie niet aangenomen. We roepen alle gemeenten op om hiernaar te kijken en in actie te komen.”

Meer lezen?

..wel voor motie vergroenen schoolpleinen

“We zitten veel te veel binnen met ons allen. Dat is, zeker voor kinderen, niet goed. Dus stellen we voor om van het vrijvallende geld van de provincie van vorig jaar een boost te geven aan de vergroening van schoolpleinen”, zegt Charda Kuipers (GL) namens vier partijen uit de Staten (GrienLinks, SP, PvdD en D66).

“De kinderen kunnen spelen, de natuur ontdekken en buiten les krijgen. Ook krijgt de biodiversiteit en het waterbeheer een stimulans door een groen schoolplein. Het IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) heeft een programma ‘Gezonde schoolpleinen’ opgezet. De motie werd aangenomen.

Meer lezen?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl