Statenpartijen verontwaardigd over vergunning voor gaswinning onder Waddenzee

Zes Statenpartijen (GL, SP, PvdD, PvdA, D66, FNP) zijn erg boos over het verstrekken van de vergunning voor het winnen van gas onder de Waddenzee bij Ternaard door de minister. Ze stellen vragen aan het Friese college.
Ook voeren ze actie op zaterdag 11 september tegen de gaswinning in de Waddenzee.
TEKEN OOK DE PETITIE VAN DE WADDENVERENIGING

Lees hier de antwoorden van het college

De actie op 11 september start om 15.30 op het kruispunt Seepmawei/Hantumawei in Ternaard. Daarna wandelen we naar de boorlocatie van de NAM. Daar laten we onze stem horen en spreken ook enkele sprekers. Kom ook!

Jochem Knol namens deze partijen: “De minister heeft op 27 augustus het instemmingsbesluit met de winning gepubliceerd. Er mag gas worden gewonnen onder de Waddenzee op een nieuwe locatie, tussen Ameland en Ternaard, terwijl duidelijk is dat we moeten stoppen met fossiele brandstoffen vanwege de klimaatverandering. Gas winnen onder de Waddenzee, terwijl die de kraamkamer is van veel broed- en trekvogels. Door de bodemdaling die ontstaat door de gaswinning en de zeespiegelstijging komen steeds minder zandplaten droog te staan, waardoor deze vogels geen voedsel meer kunnen vinden.

De Friese Staten hebben meerdere malen uitgesproken dat er geen gaswinning gewenst is in Fryslân. Verschillende malen zijn er moties naar de Tweede Kamer en de minister gestuurd. Pas geleden nog door alle drie de noordelijke Staten (Fryslân, Groningen en Noord-Holland). Ons college heeft diverse malen een negatief advies uitgebracht aan de minister over winningen in Fryslân. Ook over deze gaswinning bij Ternaard. De gemeente Noardeast-Fryslân heeft zich uitgesproken tégen deze gaswinning. Maar de minister geeft desondanks een vergunning af. Ongelofelijk!”

Vergunning uit 1969
Omdat de (opsporings)vergunning om te mogen zoeken naar gas onder de Waddenzee stamt uit 1969, is deze nieuwe boring officieel geen nieuwe winning. Voor deze nieuwe boringen moet wel een ‘winningsvergunning’ worden aangevraagd, maar toestemming om gas te winnen heeft het bedrijf (de NAM) dus al 50 jaar.

Geen onomkeerbare besluiten
Er is een motie aangenomen in de Tweede Kamer die vraagt om geen onomkeerbare besluiten te nemen totdat de onderzoeken naar het ‘Hand-aan-de-kraan-principe’ (bij gas- en zoutwinning) zijn besproken in de Tweede Kamer. Op 15 september staan deze onderzoeken op de agenda van de Tweede Kamer. Maar de vergunning ligt er dus al. De partijen vragen het college om het standpunt van de provincie over gaswinning in het kwetsbare Waddengebied nog een keer over te brengen, de Tweede Kamer en de minister te verzoeken de vergunning in te trekken en de resultaten van de onderzoeken eerst in de Tweede Kamer te bespreken.

Geld
Daarnaast willen de partijen weten welke financiële waarde de hoeveelheid te winnen gas op basis van de huidige gasprijzen vertegenwoordigt. Ook zijn ze benieuwd naar de opbrengsten, de kosten, de uit te betalen (schade)vergoedingen en de winst voor de initiatiefnemer van de winning.