GrienLinks kritisch op college over lekkage Centrale As

(op de foto een deel van het gebied (met tegenstanders) voordat de Centrale As werd aangelegd)

Klik hjir foar de Fryske tekst

De Statenfractie GrienLinks is kritisch over de brief die het provinciale college heeft gestuurd over de problemen met de Centrale As. Bij de aanleg van de Centrale As zijn staalslakken gebruikt voor de constructie. Deze zijn door contact met water gaan zwellen, waardoor er op sommige plekken scheuren in het asfalt zijn ontstaan. Daardoor is water weggelekt waarin zware metalen opgelost zijn, die zeer waarschijnlijk afkomstig zijn uit de staalslakken. De lekkage heeft gevolgen voor naastgelegen bermen, de waterhuishouding en de constructie van de weg. De fractie stelt hierover vragen aan het college.

Lees hier de antwoordbrief van het college

Statenlid Elsa van der Hoek: “Deze metalen zijn schadelijk voor het milieu. Waarom zijn we pas zo laat geïnformeerd over deze problemen? Al in 2017 zijn de eerste lekkages ontdekt, daarna zijn er nog meer scheuren en lekkages geconstateerd in 2018, en pas nu in 2021 worden de Statenleden hierover geïnformeerd.” Ook verbaast Van der Hoek zich erover dat er door de aannemer van het wegdeel ter hoogte van knooppunt afslag De Westereen tijdens de aanleg een folie is aangebracht ter bescherming tegen waterdoorlating, maar door de aannemers van het wegdeel ter hoogte van Dokkum en het wegdeel tussen Dokkum en afslag De Westereen niet. In het deel met de folie zijn geen lekkages geconstateerd, maar in de in de delen zonder folie wel. Van der Hoek: “Daar hebben nu vervuilde lekkages plaatsgevonden. Wij vinden dat vreemd. Waarom heeft de ene aannemer het materiaal wel netjes afgedekt? Was er dan een risico op problemen vooraf bekend? Waarom is in die andere gedeelten niet ook folie aangebracht? Was de provincie daarvan op de hoogte bij aanvang van de werkzaamheden? En waarom zijn er eigenlijk staalslakken in de constructie gebruikt als die risico geven op verontreiniging en schade voor het milieu?”

De fractie wil graag weten wat de gevolgen zijn van de vervuiling en vindt het belangrijk dat het college onderzoekt of er op andere plekken in de provincie ook staalslakken zijn toegepast en of daar ook problemen zijn. Ook wil de fractie weten hoe het college denkt dit soort problemen in de toekomst te voorkomen.

FRYSKE TEKST

GrienLinks kritysk op kolleezje oer lekkaazje Sintrale As

(op de foto in part fan it gebiet (mei tsjinstanners) foardat de Sintrale As oanlein waard)

De Steatefraksje GrienLinks is kritysk oer de brief dy’t it provinsjale kolleezje stjoerd hat oer de problemen mei de Sintrale As. By de oanlis fan de Sintrale As binne stielslakken brûkt foar de konstruksje. Dizze binne troch kontakt mei wetter begûn út te setten, wêrtroch’t der op guon plakken skuorren yn it asfalt ûntstien binne. Dêrtroch is wetter fuortlekt dêr’t swiere metalen yn oplost binne, dy’t nei alle gedachten út de stielslakken komme. De lekkaazje hat gefolgen foar berms derneist, de wetterhúshâlding en de konstruksje fan de dyk. De fraksje stelt hjir fragen oer oan it kolleezje.

Steatelid Elsa van der Hoek: “Dizze metalen binne skealik foar it miljeu. Wêrom binne wy pas sa let ynformearre oer dizze problemen? Al yn 2017 binne de earste lekkaazjes ûntdutsen, dêrnei binne der noch mear skuorren en lekkaazjes konstatearre yn 2018, en pas no yn 2021 wurde de Steateleden hjiroer ynformearre.” Ek fernuveret Van der Hoek har deroer dat der troch de oannimmer fan it stik dyk op ‘e hichte fan knooppunt ôfslach De Westereen by de oanlis in foly oanbrocht is ta beskerming tsjin wettertrochlitting, mar troch de oannimmers fan it stik dyk op ‘e hichte fan Dokkum en it stik dyk tusken Dokkum en ôfslach De Westereen net. Yn it stik mei de foly binne gjin lekkaazjes konstatearre, mar yn de yn de stikken sûnder foly wol. Van der Hoek: “Dêr hawwe no fersmoarge lekkaazjes plakfûn. Wy fine dat frjemd. Wêrom hat de iene oannimmer it materiaal wol kreas ôfdutsen? Wie der dan in risiko op problemen yn it foar bekend? Wêrom is yn dy oare stikken net ek foly oanbrocht? Wie de provinsje dêrfan op de hichte by it begjin fan de wurksumheden? En wêrom binne der eins stielslakken yn de konstruksje brûkt as dy risiko jouwe op fersmoarging en skea foar it miljeu?”

De fraksje wol graach witte wat de gefolgen binne fan de fersmoarging en fynt it wichtich dat it kolleezje ûndersiket oft der op oare plakken yn de provinsje ek stielslakken tapast binne en oft dêr ek problemen binne. Ek wol de fraksje witte hoe ’t it kolleezje tinkt ditsoarte problemen yn de takomst foar te kommen.