Petitie aangeboden in Tweede Kamer voor tolken Fries bij rechtbank

Klik hjir foar de Fryske tekst

Het Statencomité Fries heeft woensdag 6 oktober 2021 in de Tweede Kamer een petitie aangeboden over het recht om Fries te spreken op de rechtbank én voor een betere positie van de Friese rechtbanktolken.

Idske Koopmans (commissielid GrienLinks)(tweede van rechts op de foto): “Zoals het zingen van de weidevogels, waaronder de grutto, thuis hoort in het Fryske landschap, zo is het ook met de klanken van de Fryske taal onder de inwoners van Fryslân. Net zoals de grutto is de Fryske taal onmisbaar en van ons allemaal.”

De laatste Friese tolk nam in september 2021 ontslag bij de rechtbank in Leeuwarden. Hij houdt op omdat de vergoeding niet hoog genoeg is. De twee andere tolken sluiten zich bij hem aan. Het betekent dat er nu geen gespecialiseerde rechtbanktolken in het Fries meer zijn. Mensen kunnen nu niet meer hun verhaal doen in het Fries, in veel gevallen hun moedertaal. Het comité vraagt in de petitie om het correct uitvoeren van de Wet Gebruik Friese Taal uit 2014. “Nederland heeft maar twee officiële talen, Nederlands en Fries. Op beide moeten we zuinig zijn. Je moet het gewoon kunnen spreken voor de rechtbank”, zei Tweede Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks bij het aanbieden van de petitie. “In die wet staat ook dat wat in de rechtbank in het Fries wordt gezegd, ook in die taal moet worden genotuleerd. Voor zover ik weet, gebeurt dat nog steeds niet”, zegt Attje Meekma van het CDA (woordvoerder van het Statencomité). Het comité pleit bij de Tweede Kamer voor het oplossen van de problemen van de drie Friese tolken in Leeuwarden.

Lees hier meer over het probleem op Omrop Fryslân

FRYSKE TEKST

Petysje oanbean yn Twadde Keamer foar tolken Frysk by rjochtbank

It Steatekomitee Frysk hat woansdei 6 oktober 2021 yn de Twadde Keamer in petysje oanbean oer it rjocht om Frysk te praten foar de rjochtbank én foar in bettere posysje fan de Fryske rjochtbanktolken. Idske Koopmans (kommisjelid GrienLinks ): “Sa as it sjongen fan de greidefûgels, wêrûnder de skries, thúsheart yn it Fryske lânskip, sa is it ek mei de klanken fan de Fryske taal ûnder de ynwenners fan Fryslân. Lykas de skries is de Fryske taal ûnmisber en fan ús allegearre.”

De lêste Fryske tolk naam yn septimber 2021 ûntslach by de rjochtbank yn Ljouwert. Hy hâldt op omdat de fergoeding net heech genôch is. De twa oare tolken slute harren by him oan.
It betsjut dat der no gjin spesjalisearre rjochtbanktolken yn it Frysk mear binne. Minsken kinne no net mear harren ferhaal dwaan yn it Frysk, yn in soad gefallen harren memmetaal. It komitee freget yn de petysje om it korrekt útfieren fan de ‘Wet Gebruik Friese Taal’ út 2014. “Nederlân hat mar twa offisjele talen, Nederlânsk en Frysk. Op beide moatte we sunich wêze. Je moatte it gewoan sprekke kinne foar de rjochtbank”, sei Twadde Keamerlid Laura Bromet fan GrienLinks by it oanbieden fan de petysje. “Yn dy wet stiet ek dat wat yn de rjochtbank yn it Frysk sein wurdt, ek yn dy taal notulearre wurde moat. Foar safier’t ik wit, bart dat noch hieltyd net”, seit Attje Meekma fan it CDA (wurdfierder fan it Steatekomitee). It komitee pleitet by de Twadde Keamer foar it oplossen fan de problemen fan de trije Fryske tolken yn Ljouwert.

Lês mear oer it probleem op Omrop Fryslân.