Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie oktober 2021

In oktober diende Jochem Knol (op de foto samen met medewerker Arjette de Vroet) namens GrienLinks en zes andere partijen een initiatiefvoorstel in om het gebruik van pesticiden in Fryslân tegen te gaan. Het werd aangenomen! Een prachtig succes. Hieronder meer over dit voorstel en andere punten.

Lijkt het je leuk om bij te dragen aan het groener en linkser maken van de wereld:
Doe mee!

Deze maand schreef Elsa de column: ‘Thialf, kiezen met het trotse hart of het gezonde verstand?’

En ook deze maand: een inspirerende provinciale ledenvergadering met Laura Bromet (Tweede Kamerlid).

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

In deze nieuwsbrief:

  • Thialf: kiezen met het trotse hart of het gezonde verstand?
  • Op de bres voor een schoon en gezond Fryslân
  • Petitie aangeboden in Tweede Kamer voor Friese rechtbanktolken
  • GL en PvdA dienen zienswijze in tegen gaswinning Waddenzee
  • Vragen aan gedeputeerde over KNMI rapport zeespiegelstijging
  • Vragen over nog steeds afgeven stikstofvergunningen
  • Inspirerende provinciale ledenvergadering met Laura Bromet
  • Aandacht voor mogelijk onethisch gebruik van data

Thialf: kiezen met het trotse hart of het gezonde verstand?

Column van Elsa van der Hoek

Op 10 november 2021 wordt voorafgaande aan de begroting in de Provinciale Staten, de 542.000 euro jaarlijkse exploitatiesteun voor Thialf besproken. Het gaat om serieus veel geld, in een zeer zorgwekkend dossier. Als GrienLinks zijn we echt niet anti-Thialf of voor een faillissement van Thialf. Maar……

Meer lezen?

Op de bres voor een schoon en gezond Fryslân

Het is gelukt! Het initiatiefvoorstel en de nota “Naar een schone en gezonde leefomgeving” om het gebruik van pesticiden in Fryslân terug te dringen, dat we gezamenlijk indienen met de Friese Statenfracties PvdA, FNP, PvdD, SP, D66 en 50PLUS, heeft het gehaald!

“De initiatiefnemers vanuit GrienLinks, FNP, PvdA, D66, SP PvdD en 50plus gekozen voor een evenwichtig beleid, waarbij niet alle aandacht op één sector ligt. Verder hanteren we een oud principe: begin bij jezelf. Zorg dat je als provincie het goede voorbeeld geeft en stimuleer partijen waarmee je samenwerkt. Dat kan door een zorgvuldig inkoopbeleid, maar ook door goed na te denken waar stoffen worden gebruikt die niet goed zijn voor onze leefomgeving. Ook particulieren en bedrijven willen we bewust maken van de gevolgen van het gebruiken van pesticiden en wat de maatschappelijke kosten zijn van het schoonhouden en – maken van ons drinkwater en wat de gevolgen zijn van een kaal gespoten oprit bij je huis. Wild groen tussen de tegels vinden we rommelig, maar het is wel een lustoord voor insecten”, zei GrienLinks Statenlid Jochem Knol in het debat op 27 oktober 2021.

Meer lezen?

Petitie aangeboden in Tweede Kamer voor Friese rechtbanktolken

Idske Koopmans (commissielid GrienLinks): “Zoals het zingen van de weidevogels, waaronder de grutto, thuis hoort in het Fryske landschap, zo is het ook met de klanken van de Fryske taal onder de inwoners van Fryslân. Net zoals de grutto is de Fryske taal onmisbaar en van ons allemaal.”

Ze was met andere leden van het Statencomité Frysk naar de Tweede Kamer om een petitie aan te bieden over het recht om Fries te spreken op de rechtbank én voor een betere positie van de Friese rechtbanktolken.

Meer lezen?

GL en PvdA dienen zienswijze in tegen gaswinning Waddenzee

ochem Knol (Grienlinks Statenfractie Fryslân), Hetty Janssen (PvdA Statenfractie Fryslân) dienden mede namens de Friese GL- en enkele PvdA-raadsfracties een zienswijze in bij de minister over de gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard.

“We vinden het onbegrijpelijk dat de ministeries een vergunning willen verlenen voor nieuwe gaswinning onder de Waddenzee. Ter beperking van klimaatverandering is het nodig om zo veel mogelijk fossiele delfstoffen in de grond te laten zitten en het gebruik van fossiele delfstoffen door bijvoorbeeld isolatie zo snel als mogelijk te verminderen. De urgentie van het aanpakken van de klimaatverandering én de noodzaak van het beschermen van natuurlijke systemen (zoals de Waddenzee) zijn – zeker gecombineerd – in onze ogen juist redenen om géén nieuwe gaswinning toe te staan in de Waddenzee.”

Meer lezen?

Vragen aan gedeputeerde over KNMI rapport zeespiegelstijging

Charda Kuipers (GL) en Hetty Janssen (PvdA) vroegen op 27 oktober tijdens de Statenvergadering of het college van Fryslân bereid is om bij de minister er op aan te dringen dat hij het nieuwe KNMI rapport over de snelle zeespiegelstijging gebruikt bij zijn beoordeling van de vergunning van de gas- en zoutwinning onder de Waddenzee.

Lees hier meer

Vragen over nog steeds afgeven stikstofvergunningen

Jochem Knol (GrienLinks) stelt vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân over de afgegeven vergunningen aan boeren voor uitbreiding dicht bij natuurgebieden. “Dit geeft de boeren schijnzekerheid en de kans op het toenemen van de stikstofdepositie in de natuurgebieden is groot. En de bedoeling is minder stikstof in de natuur, niet méér.

Lees hier meer

Inspirerende provinciale ledenvergadering met Laura Bromet

Op 30 oktober kwamen er veel GroenLinksers naar de live vergadering in het Tromp theater in Leeuwarden. We vergaderden, wisselden (politieke) nieuwtjes uit. Ook kozen we nieuwe bestuursleden en namen afscheid van oude. We bespraken de komende gemeenteraadsverkiezingen. En Laura Bromet kwam op visite: “Ik ga me vooral inzetten voor landbouw/natuur en wonen. Want dát zijn de twee grote problemen in deze tijd. Voedsel is namelijk groen én links.” Ze kondigt aan met Lisa Westerveld samen de provincies langs te gaan over voedsel: Lunch met Laura en Lisa. En, zegt ze, het exportmodel is niet langer houdbaar. “Wat wonen betreft valt er nog een hoop te doen. We willen van de kostendelersnorm af, de verhuurdersheffing moet weg en we willen natuurinclusief bouwen in de stad. Dat betekent dat de stad vergroent, níet dat er in het groen gebouwd gaat worden”.

Foto’s zien op Facebook?

Of meer lezen en zien op de website

Aandacht voor mogelijk onethisch gebruik van data

Tijdens de behandeling van het punt ‘lidmaatschap coöperatie Data Fryslân’ op 27 oktober 2021 vroeg GrienLinks-fractievoorzitter Charda Kuipers om aandacht voor persoonsbescherming en mogelijk onethisch gebruik van data. ‘Data Fryslân’ verzamelt en analyseert data om te gebruiken als onderlegger voor beleid door diverse gemeenten, de provincie en enkele maatschappelijke organisaties.

Meer lezen?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl