Klimaatmotie ‘Code Rood’ bij begroting 2022 aangenomen

“Hoewel de toekomst nog vol onzekerheden zit, met corona en wie weet wat nog meer, weten we wél zeker dat 2022 een cruciaal kantelmoment zal zijn in de aanpak van klimaatverandering”, zei Charda Kuipers in de Statenvergadering bij de behandeling van de begroting voor 2022 op 10 november 2021. De door haar ingediende motie ‘Code Rood voor het klimaat’ werd aangenomen.

Het daarbij horende voorstel voor een bestemmingsreserve (een potje met geld) voor klimaat en energiearmoede zou geen meerderheid krijgen en trokken we daarom voor nu in. De gedeputeerde vond het nog te vroeg om nu al geld opzij te zetten…

Bijdrage GrienLinks
Charda Kuipers: “Dit voorjaar benadrukten wij bij de kadernota het belang van actie op het gebied van natuurontwikkeling, circulaire economie, de energietransitie en klimaatbeleid. De urgentie was groot, en groeit nog steeds:
Sindsdien is het IPCC rapport uitgebracht, heeft het KNMI dit naar Nederland vertaald in het klimaatsignaal ’21 én is de klimaattop in Glasgow ‘as we speak’ aan de gang. Daar waar onze minister-president, nota bene, uitsprak dat ‘Nederland te lang gepraat heeft in plaats van in actie te komen’ in verband met het klimaat! Als dát geen ‘call to action’ is, dan weet ik het ook niet meer!

Er hangt ons veel boven het hoofd, bijvoorbeeld: een verdrinkende Waddenzee, meer extreme (plaatselijke) regenval en langere droogteperiodes… We zakken nóg verder onder het NAP en zullen oplossingen moeten bedenken voor de waterhuishouding om met die veranderingen om te kunnen gaan.
Maar klimaatadaptatie – ons aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering – is gelukkig niet het enige wat we kunnen doen. Wereldwijd worden er plannen gemaakt om de razendsnelle opwarming van de aarde áf te remmen. Dat heeft ook gevolgen voor de doelstellingen waar we in Nederland en dus Fryslân aan werken. Deels zijn we afhankelijk van wat er uit de kabinetsformatie komt, maar we weten dat er een dikke plus op de huidige opgaven zal komen én nodig is!

Kijkend naar de begroting, zien we dat het ontbreekt aan concrete handvaten om voortvarend aan de slag te gaan. Daarom doen we twee voorstellen om de slagkracht in Fryslân te vergroten.
We dienen een motie in waarmee we code Rood voor het klimaat uitdragen. Alleen door het belang van klimaatactie te erkennen en breed uit te dragen, kunnen we écht aan de slag. Vooruitlopend op de vertaling van de nieuwste informatie, kunnen we de weg die we al zijn ingezet kracht bijzetten. Door bij alle beleidsvelden te streven naar een integrale en zo klimaatvriendelijk, klimaatadaptief en toekomstbestendig mogelijke uitvoering.” De motie werd mee ingediend door Partij voor de Dieren, PvdA, SP en D66.

Ook diende Charda Kuipers een amendement in om geld opzij te zetten voor energie, klimaat en het tegengaan van energiearmoede. Dat potje kan gevuld worden met de extra opbrengst uit Windpark Fryslân, omdat de opbrengsten daaruit hoger lijken te worden dan rekening mee was gehouden. Charda Kuipers in het debat: “Wat ons betreft is het een logische stap om een deel van die éxtra opbrengsten apart te zetten voor klimaat, energie en het tegengaan van energiearmoede. Op die manier kunnen wij niet alleen ambitieus beleid máken, maar het ook verwezenlijken.” Het amendement werd mee ingediend door Partij voor de Dieren, SP, D66.

Naast deze twee voorstellen diende GrienLinks een motie mee in van de PvdD om het maximale te doen om energiebesparing te stimuleren. Ook diende GrienLinks een motie mee in van D66 om extra geld beschikbaar te stellen vanuit de coronaherstelpakketten, zodat Keunstwurk in 2022 haar ondersteunende taak voor de beeldende kunst kan blijven uitvoeren.

Charda Kuipers sloot haar betoog af met: “Voorzitter, genoeg gepraat nu. Tijd voor ‘Action action action’!” Lees hier haar hele bijdrage.

Uitslag stemming
De motie Code Rood voor Klimaat werd aangenomen. Van Swol, SP, GrienLinks, PvdD, PvdA, FNP, CU, D66, 50PLUS en CDA stemden voor. PVV, FvD en VVD en Goudzwaard stemden tegen.

Het amendement voor een potje voor energie, klimaat en energiearmoede zou het niet gaan halen en werd door het college ontraden. Daarom trok Charda Kuipers de motie voorlopig in.

De motie van PvdD die we mee indienden over energiebesparing werd aangenomen. Van Swol, SP, GrienLinks, PvdD, PvdA, FNP, CU, D66, 50PLUS en CDA stemden voor. PVV, FvD en VVD en Goudzwaard stemden tegen.

De motie van D66 die we mee indienden voor steun voor beeldende kunst werd verworpen. Van Swol, SP, GrienLinks, PvdD, CU, D66 en 50PLUS stemden voor. PVV, FvD, PvdA, FNP, VVD, Goudzwaard en CDA stemden tegen.

GrienLinks stemde tegen de begroting, net als Van Swol, SP, PVV, FvD, CU, en Goudzwaard. De meerderheid stemde echter voor, dus de begroting werd aangenomen.

Amendement Thialf
Het eerder die dag ingediende amendement van Elsa van der Hoek over Thialf (lees hier), om eerst duidelijkheid te verkrijgen over wat het Rijk wil bijdragen en of Europa toestemming geeft en daarná pas een debat te voeren over een extra bijdrage van de Staten, werd ingediend bij de begroting. Het amendement haalde het niet. Van Swol, GrienLinks, PVV, FvD, PvdD, Goudzwaard, CU en 50PLUS stemden voor, samen 18 stemmen. PvdA, FNP, VVD, D66 en CDA stemden tegen, 24 stemmen samen.