Schoon waterdoelen wél halen in 2027

“Voorzitter, schoon water is van levensbelang. We willen dan ook dat de waterdoelen gehaald worden. Niet alleen omdat het moet, maar omdat we allemaal gebaat zijn bij gezond en schoon water”. Dit zei Elsa van der Hoek in de Statenvergadering van 15 december 2021.

Motie Kader Richtlijn Water schoonwaterdoelen wel halen in 2027
Elsa van der Hoek diende een motie in (met PvdD, D66, SP en 50plus) voor een ‘KRW-upgrade‘ qua maatregelen, zodat de doelen wél in 2027 gehaald gaan worden. “De Europese Richtlijn Water (KRW) is niet vrijblijvend. We hebben hier niet alleen een inspannings- maar ook een resultaatverplichting. De Europese Unie verwacht dan ook dat alle vastgestelde KRW-doelen uiterlijk behaald zijn in 2027. Maar blijkbaar wordt er door het college geaccepteerd dat, zoals in 2020 is vastgesteld, maar 37% van de ecologische parameters (qua waterkwaliteit) goed scoorde en de overige parameters matig of zelfs ontoereikend zijn.
En vindt u het blijkbaar toelaatbaar dat de waterkwaliteit nog altijd niet op orde is. Fosfaat, stikstof, medicijnresten, bestrijdingsmiddelen, maar ook drugsresten en microplastics worden aangetroffen in het water. De afname van fosfaat (uitspoeling uit mest) is gestopt en er is zelfs een licht stijgende trend te zien! Er zijn dus dringend meer maatregelen nodig. Maar u kiest voor het ‘prioriteitenpakket’ omdat de beschikbare middelen en capaciteit ontbreken om het maximale pakket in te zetten. Dat is een keuze. Niet ónze keuze, daarom dienen we deze motie in.”

Lees hier de hele bijdrage van Elsa

Debat
Elsa van der Hoek vroeg de gedeputeerde: “Wat gaat de EU doen als we de doelen het niet halen? Krijgen we dan hoge boetes?” Douwe Hoogland (gedeputeerde) antwoordde: “Dat hebben we laten onderzoeken door Ecorys. Er zijn genoeg argumenten dat als we de doelen niet halen, dat dat geen problemen gaat opleveren. Neem van mij aan, alles wat na 2027 nog gehaald moet worden, dat wordt strenger. Dus daar moeten we heel erg op letten. Maar we hebben ook de na-ijleffecten, maar die kunnen we goed onderbouwen richting EU.”

Ook verschillende andere partijen vroegen op dit punt door. D66 Statenlid Danny van der Weijde wilde weten waarom de provincie dan niet meer geld uittrok richting 2027 om die doelen wél te halen. De reactie van de gedeputeerde Hoogland: “Op dit moment vinden we dat niet verantwoord om er meer geld voor in te zetten. Misschien als het in gesprekken met het Rijk aan de orde komt, komen we weer naar de Staten, maar nu vinden we dit genoeg.”

Riezebos van de PVV vond dat het in dit programma over water ging: “En dan komen er allemaal overbodige groene en linkse doelen bij over klimaat en biodiversiteit, dat is jammer, laten we het alleen bij water houden.” Elsa van der Hoek vroeg hem: “Wat is er links aan om in een schone leefomgeving te willen leven?” Riezebos: “Sympathiek, maar jullie willen ook allemaal zonneparken in natuurgebied.”

Stemming
Motie GrienLinks KRW-upgrade schoonwaterdoelen wel halen: 13 voor (GL, PvdD, SP, D66, 50plus, ChristenUnie, van Swol), 29 tegen (CDA, FNP, Forum, PVV, PvdA, Goudzwaard, VVD). Niet aangenomen.

Finale besluit over de KRW-nota: 28 voor, 14 tegen (GrienLinks, SP, PvdD, van Swol, PVV, Forum) Aangenomen.