Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân Statenfractie december 2021

Op de dag dat het nieuwe landelijke coalitieakkoord werd gepresenteerd, bespraken we in de Staten de inzet voor de schoonwaterdoelen, de aanpak van het waterbeleid in onze provincie, de invasieve exoten (zoals bereklauw) en stelden we vragen over de opvang van vluchtelingen en het afschieten van de vos. Onze conclusie is, zowel over het coalitieakkoord als over de discussie in de Staten: het groene en linkse geluid is hard nodig…

Lijkt het je leuk om bij te dragen aan het groener en linkser maken van de wereld:
Doe mee!

Je kunt meer informatie over ons en onze activiteiten vinden op onze website of op facebooktwitter en  instagram. Voor contact met de fractie: grienlinks@fryslan.frl 0582925805.

Meeschrijven aan verkiezingsprogramma voor provinciale verkiezingen?

In maart gaan we naar de stembus om nieuwe gemeenteraden te kiezen. De meeste lokale verkiezingsprogramma’s zijn vastgesteld. We gaan samen proberen onze Friese gemeenten groener en socialer te maken. Waarschijnlijk denken jullie er nog nauwelijks aan, maar een jaar later staan de verkiezingen voor Provinciale Staten op het programma. En we vragen jullie als groene en linkse schrijvers/denkers om hulp daarbij!

Meer lezen?

Schoonwaterdoelen wél halen 2027

“Voorzitter, schoon water is van levensbelang. We willen dan ook dat de waterdoelen gehaald worden. Niet alleen omdat het moet, maar omdat we allemaal gebaat zijn bij gezond en schoon water”. Dit zei Elsa van der Hoek in de Statenvergadering van 15 december 2021 bij de behandeling van de nota Kader Richtlijn Water maatregelen 2022-2027. Ze diende een motie in (met PvdD, D66, SP en 50plus) voor een ‘KRW-upgrade’ qua maatregelen, zodat de doelen wél in 2027 gehaald gaan worden.

Meer lezen?

Meer informatie nodig over invasieve exoten

De reuzenberenklauw, de muskusrat, de grote waternavel zijn allemaal soorten die van oorsprong niet in Nederland voorkwamen, maar inmiddels niet meer weg te krijgen zijn. Zo zijn er nog veel meer soorten invasieve exoten. Ze kunnen een bedreiging zijn voor de biodiversiteit, de gezondheid, de veiligheid en de economie. Jochem Knol tijdens het debat op 15 december in de Staten over de startnotitie ‘Invasieve exoten’: “Het woord invasie geeft wel aan dat we niet alle tijd hebben en dat snel actie ondernomen moet worden. GrienLinks stelt voor om dat beleid duidelijker richting te geven. Eerst goed in beeld brengen waar de problemen zich voordoen en gemotiveerd aangeven waaraan prioriteit moet worden gegeven.”

Meer lezen?

Oproep 214 Statenleden aan Rijk voor groene besteding EU landbouwgeld

“Help de boeren om uit de ratrace naar intensivering te stappen.” 214 provinciale Statenleden roepen (via deze brief) de Tweede Kamer en minister Schouten van landbouw op met een ambitieus plan te komen voor de besteding van 800 miljoen Europese gelden per jaar voor de Nederlandse landbouw. Provinciale bestuurders wilden slechts 15% overhevelen naar groener plattelandsbeleid. Jochem Knol ondertekende de oproep namens GL in Fryslân: “De oproep is om directe overheveling van ten minste 30% naar het groenere plattelandsbeleid met regionale vergoedingen te bewerkstelligen. Daarmee helpen wij natuur, milieu, dieren en gezondheid.”

Lees meer

Vragen over opvang vluchtelingen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft provincies en gemeenten opnieuw opgeroepen om voor extra opvanglocaties te zorgen. De PvdA, GrienLinks, D66 en ChristenUnie vragen daarom schriftelijk aan de Commissaris van de Koning (CdK), in zijn rol als Rijksheer, de regietafel op korte termijn bijeen te laten komen om te overleggen hoe de druk op de opvang beter beheersbaar wordt. De partijen willen ook weten of het in Fryslân lukt om extra opvangplekken voor bijzondere doelgroepen te regelen.

Meer lezen?

Klimaatproof maken van provincie liever gisteren dan morgen

Elsa van der Hoek pleitte tijdens de Statenvergadering op 15 december 2021 voor snelle aanpak van het watersysteem: “Willen we als provincie bestand zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering, dan vraagt dat om een radicale aanpak van ons watersysteem. Mét moeilijke keuzes over peilen en het IJsselmeer. Maar met hier en daar een paar veranderingen en wachten op koppelkansen, zoals nu voorgesteld wordt, komen we er niet.” Samen met de PvdD en D66 diende ze daarnaast ook een motie in om de verdroging aan te pakken in de natuurgebieden.

Lees hier meer

Vragen over afschieten vos met lichtbak

Op 26 november 2021 werd een nieuwe ontheffing verleend voor het afschieten van vossen met behulp van onder andere een lichtbak na zonsondergang. De Partij voor de Dieren, GrienLinks en de SP stelden daar op 15 december 2021 tijdens de Statenvergadering mondelinge vragen over aan het Friese college.

Meer lezen?

Gaswinning onder Waddenzee: gaat dat wel of niet door?

In het landelijke coalitieakkoord staan twee zinnen over de gaswinning onder de Waddenzee: “We ronden de procedure rond Ternaard af. We geven geen nieuwe vergunningen af voor gaswinning onder de Waddenzee.” Het is de vraag of de vergunning bij Ternaard wel of niet doorgaat. Jochem Knol schreef er in december het volgende artikel over (opgenomen in de Leeuwarder Courant): ‘Kabinet en NAM zetten erfgoedstatus Waddenzee op het spel’.

Lees hier het artikel

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl