Jacht op bedreigde hazen toegestaan? (schietincident Frijlân)

Onlangs is een bewoonster van Frijlan aan de Boksumerdyk op eigen terrein geraakt door hagel van een jager. In een brief van de Stichting Permacultuur Frijlân worden verschillende onregelmatigheden en mogelijke overtredingen van wet- en regelgeving aangekaart tijdens een hazenjacht op het terrein van Dairy Campus. De fracties van de Partij voor de Dieren, de SP en GrienLinks hebben vragen gesteld aan het Friese college om opheldering over dit incident. Ook willen ze weten of het college de jacht op hazen (en konijnen en wilde eenden) wil stopzetten.

Lees hier de antwoorden van het college

Hazen zijn bedreigde diersoorten, waarom daarop jagen?
Op 3 november 2020 zijn haas en konijn toegevoegd van de rode lijst van bedreigde zoogdieren. Naar aanleiding daarvan heeft een meerderheid van de Tweede Kamer de Minister van LNV opgeroepen de jacht op haas en konijn te verbieden. De Minister heeft daar als het bevoegd gezag tot op heden nog geen gevolg aan gegeven. Dat ontslaat de provincie echter niet van haar verantwoordelijkheden aangaande het provinciale faunabeheer, zo zeggen de fracties van PvdD, SP en GrienLinks. De fracties vragen het college om in overleg te gaan met de Faunabeheereenheid om te stoppen met de jacht op haas, wilde eend en konijn.

Menno Brouwer (PvdD), Hanneke Goede (SP) en Jochem Knol (GL): “Er zijn in 2020 blijkens het jaarverslag van de FBE in Fryslân bijna 4000 hazen en 650 konijnen geschoten. Dat zijn grote aantallen voor soorten die de afgelopen decennia met zo’n 60% in aantal zijn afgenomen. Van de ook onder druk staande populatie van wilde eenden zijn er in 2020 meer dan 7000 geschoten. Wij willen graag van het college weten wat het percentage van het totaal aantal in Fryslân voorkomende hazen, konijnen en wilde eenden is dat op jaarbasis geschoten wordt. En of er een maximum vastgesteld is aan het aantal dieren dat mag worden afgeschoten en op basis van welk wetenschappelijk onderzoek dit aantal is vastgesteld.”

Plezierjacht op Dairy Campus
Uit de informatie van de bewoners blijkt dat de jachtpartij heeft plaatsgevonden op het terrein van Dairy Campus. Dairy Campus krijgt subsidie van de provincie Fryslân voor de ontwikkeling en implementatie van landbouwinnovaties op het gebied van duurzame en natuurinclusieve landbouw. De fracties vragen zich af of plezierjacht op hazen (en wilde eenden) op het terrein van Dairy Campus zich verhoudt met de doelstellingen van deze organisatie. Ze willen dat het college met de Dairy Campus hierover in gesprek gaat.