Vragen over spuitvrije zones en bestrijdingsmiddelen in Fryslân

Zeven provinciale fracties (GrienLinks, PvdD, SP, D66, PvdA, FNP en 50plus) stellen vragen over de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die wordt gebruikt in Fryslân. Met name over de bollenteelt maken de partijen zich zorgen: “In verschillende Friese en Drentse gemeenten hebben bewoners ( vooral in de buurt van bollentelers) ernstige zorgen geuit over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de directe omgeving van hun woningen. Ze maken zich zorgen over hun gezondheid, over het milieu en over biodiversiteit. Wij willen van ons college weten hoe dat in Fryslân zit en wat we er aan kunnen doen”.

Lees hier de antwoorden van het college

Lès hjir it berjocht yn it Frysk

Deze zelfde zeven partijen hebben ook samen het initiatiefvoorstel ‘voor een schone en gezonde leefomgeving’ (over verminderen bestrijdingsmiddelen) gemaakt.

Spuitvrije zones en vermindering gebruik bestrijdingsmiddelen
De partijen vragen het Friese college om overzicht waar en met wat voor bestrijdingsmiddelen er gespoten wordt. Jochem Knol namens de partijen: “En als dat niet duidelijk is, of het college ook bereid is om dat te onderzoeken. Wij willen daarnaast graag bredere spuitvrije zones in Fryslân in gebieden waar met bestrijdingsmiddelen gespoten wordt. Ook willen we weten hoe deze spuitvrije zones planologisch geregeld kunnen worden. De link tussen gezondheid (de ziekte van Parkinson bijvoorbeeld) en bollenteelt lijkt steeds duidelijker te worden. Het is nu de hoogste tijd om een tandje bij te zetten in vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en omwonenden, boeren zelf en het milieu te beschermen tegen de gevolgen van het gebruik ervan.”

Meten=weten
Recent zijn de resultaten bekend geworden van door het Drentse burgerinitiatief Meten=Weten uitgevoerde onderzoek naar aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in de bodem, het water en van gewassen. Meten=Weten heeft 87 monsters genomen uit onder andere (moes-) tuinen, natuurgebieden, akkerranden, volggewas, oppervlaktewater, compostbulten, bodem, mest, en lucht en die in diverse onafhankelijke laboratoria laten onderzoeken op aanwezigheid van pesticiden. In de monsters werden 132 verschillende bestrijdingsmiddelen, biociden en hun metabolieten aangetroffen.
Uit het onderzoek van Meten=Weten blijkt dat er vrijwel overal bestrijdingsmiddelen voorkomen. Er wordt zelfs gesproken over een deken van bestrijdingsmiddelen. Met name rond percelen waar bollenteelt en specifiek lelieteelt plaatsvindt lijken zeer hoge concentraties bestrijdingsmiddelen aanwezig te zijn.
Meten=weten verwijst ook naar het onderzoek van de Gezondheidsraad naar de gevolgen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De Gezondheidsraad dringt aan op onderzoek en voorzorgsmaatregelen.

FRYSK
Fragen oer spuitfrije sônes en bestridingsmiddels yn Fryslân
Sân provinsjale fraksjes (GrienLinks, PvdD, SP, D 66, PvdA, FNP en 50 plus) stelle fragen oer hoefolle bestridingsmiddels oft brûkt wurde yn Fryslân. Benammen oer de bolleteelt meitsje de partijen harren soargen: “Yn ferskate Fryske en Drintske gemeenten hawwe bewenners (benammen yn de buert fan bollekwekers) slimme soargen utere oer it brûken fan bestridingsmiddels yn de direkte omjouwing fan harren wenten. Se meitsje harren soargen oer harren sûnens, oer it miljeu en oer biodiversiteit. Wy wolle fan ús kolleezje witte hoe’t dat yn Fryslân sit en wat we der oan dwaan kinne”.

Dy selde sân partijen hawwe ek mei-inoar it inisjatyffoarstel ‘foar in skjinne en sûne leefomjouwing’ makke (oer ferminderjen bestridingsmiddels).

Spuitfrije sônes en fermindering gebrûk bestridingsmiddels
De partijen freegje it Fryske kolleezje om in oersjoch fan wêr’t en mei watfoar bestridingsmiddels oft der spuite wurdt. Jochem Knol út namme fan de partijen: “En as dat net dúdlik is, oft it kolleezje ek ree is om dat te ûndersykjen. Wy wolle dêrneist graach bredere spuitfrije sônes yn Fryslân yn gebieten dêr’t mei bestridingsmiddels spuite wurdt. Wy wolle ek witte hoe’t dizze spuitfrije sônes planologysk regele wurde kinne. De link tusken sûnens (de sykte fan Parkinson bygelyks) en bolleteelt liket hieltyd dúdliker te wurden. It is no de heechste tiid om in toskje by te setten yn fermindering fan it gebrûk fan bestridingsmiddels en om omwenners, boeren sels en it miljeu te beskermjen tsjin de gefolgen fan it gebrûk derfan”.

Mjitte=witte
Resint binne de resultaten bekend wurden fan it troch it Drintske boargerinisjatyf
‘Meten=Weten’ útfierde ûndersyk nei oanwêzigens fan bestridingsmiddels yn ‘e boaiem, it wetter en yn gewaaks. ‘Meten=Weten’ hat 87 meunsters nommen út ûnder oare (moes-) tunen, natuergebieten, ikkerrânen, folchgewaaks, oerflaktewetter, kompostbulten, boaiem, dong, en lucht en dy yn ferskate ûnôfhinklike laboratoaria ûndersykje litten op oanwêzigens fan pestisiden. Yn de meunsters waarden 132 ferskillende bestridingsmiddels, biosiden en harren metaboliten oantroffen. Ut it ûndersyk fan ‘Meten=Weten’ docht bliken dat der hast oeral bestridingsmiddels foarkomme. Der wurdt sels praat oer in tekken fan bestridingsmiddels. Benammen oangeande perselen dêr’t bolleteelt en spesifyk leeljeteelt plakhat, lykje tige hege konsintraasjes bestridingsmiddels oanwêzich te wêzen. Meten=weten ferwiist ek nei it ûndersyk fan de Ried fan ‘e Sûnens nei de gefolgen fan it brûken fan bestridingsmiddels. De Ried fan ‘e Sûnens trunet oan op ûndersyk en foarsoarchsmaatregels.