Vragen over afwegen natuurbelang zandwinning IJsselmeer

GrienLinks stelt vragen aan het Friese college over de nieuwe plannen die gemaakt worden voor zandwinning in het IJsselmeer. Jochem Knol: “Het IJsselmeer is Natura-2000 gebied. De provincie moet de natuurbelangen van een Natura 2000-gebied beschermen en zodoende de nut en noodzaak van een economische activiteit goed onderzoeken. Vorige keer (in 2018/2019) is dat niet helemaal goed gegaan en is uiteindelijk de zandwinning niet doorgegaan.”

Lees hier de antwoorden van het college

Conferentie met zandwinbedrijven
Jochem Knol: “Ik las dat er een conferentie is georganiseerd door Rijkswaterstaat. Ook las ik dat er plannen worden gemaakt voor een nieuwe aanvraag voor zandwinning door het bedrijf Smals in het IJsselmeer. Ook het ‘Comité tegen zandindustrie in het IJsselmeer’ heeft een brief hierover gestuurd. Het comité vraagt om éérst afweging van nut en noodzaak van de zandwinning, voordat er een planMER wordt gemaakt. Wij vroegen ons af of de provincie ook uitgenodigd is op die conferentie, of op een andere manier betrokken is bij de nieuwe plannen voor de zandwinning. Tenslotte waakt de provincie over het natuurbelang van het IJsselmeer.”

Al eerder zandwinningaanvraag voor het IJsselmeer
In een vorig traject voor zandwinning in het IJsselmeer heeft de gemeenteraad van de Fryske Marren in 2019 geen goedkeuring gegeven aan de wijziging van het bestemmingsplan die nodig was voor de zandwinning in het IJsselmeer. Het argument van de gemeenteraad was (kort gezegd) dat de natuur teveel werd aangetast. De Raad van State heeft in 2020 een beroep van het zandwinbedrijf tegen deze beslissing van de gemeenteraad afgekeurd . De raad werd dus in het gelijk gesteld. De provincie moet beoordelen of een economische activiteit het natuurbelang niet schaadt. De provincie heeft in 2018 al in een vroeg stadium een zogenaamde ‘Verklaring van Geen Bezwaar’ (met betrekking tot de Wet Natuurbescherming) afgegeven voor de zandwinning. Onterecht, zoals uit de uitspraak van de Raad van State bleek. De fractie van GrienLinks wil nu van het Friese college weten op welke wijze en op welk moment de provincie de nut en noodzaak van het zandwinnen gaat afwegen tegen het aantasten van de natuur in het IJsselmeer.

Gebruik zand als bouwstof beperken
Jochem Knol: “Zand is een primaire bouwstof. We willen weten van het college hoe groot de behoefte in Noord-Nederland is aan vulzand en industriezand en hoe in Noord-Nederland momenteel en in de komende tien jaar in deze behoefte wordt voorzien. Daarnaast willen we weten of zandwinning in het IJsselmeer noodzakelijk is om de komende jaren in de behoefte aan zand te voorzien en op basis waarvan deze behoefte is aangetoond en van wie deze cijfers afkomstig zijn.
En tenslotte: Veel zand wordt gebruikt voor beton en metselspecie. Dit gebruik leidt tot uitstoot van CO2. We vragen aan het college hoe de komende jaren het gebruik van beton en metselspecie beperkt gaat worden. Plus welke gevolgen die beperking voor de behoefte aan beton- en metselzand heeft en wat dat betekent voor de eventuele noodzaak om zand te winnen uit het IJsselmeer. Kortom, we zijn benieuwd!”